Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
28.05.2010.

Кж2 1290/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 1290/10
Дана 28.05.2010. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, записничарем, у кривичном предмету АА и др., поводом захтева за привремено одузимање имовине, одлучујући о жалби јавног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против решења Окружног суда у Београду ПОИ.бр. 2/09 од 06.11.2009. године, донео је дана 28.05.2010. године


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВА СЕ жалба јавног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Београду, па СЕ УКИДА решење Окружног суда у Београду ПОИ.бр. 2/09 од 06.11.2009. године, и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновни поступак.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Окружног суда у Београду ПОИ.бр. 2/09 од 06.11.2009. године, одбијен је захтев Окружног јавног тужилаштва у Београду Кт.бр. 3218/05-ОИК 5/09 од 13.10.2009. године за привремено одузимање имовине АА, из _, улица _ број _ и то објекта аа, и правним следбеницима иза пок. АА1 – синовима АА2, АА2, те кћери АА4 и то објекта аа1 и објекта аа2.

Против наведеног решења жалбу је изјавио јавни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Београду, због битних повреда одредаба поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да другостепени суд уважи жалбу, укине побијано решење и спис врати првостепеном суду на поновну одлуку.

Апелациони јавни тужилац у Београду је поднеском Ктр - I број 720/2010 од 29.03.2010. године, дао мишљење да је побијано решење неправилно и да жалбу јавног тужиоца треба уважити и првостепено решење укинути.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаним решењем и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог изјашњења Апелационог јавног тужиоца у Београду датог у наведеном поднеску, нашао:

Жалба је основана.

У првостепеном решењу садржана је битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, која повреда се састоји у томе што у истом нису наведени разлози о одлучним чињеницама.

Дајући у образложењу решења разлоге за свој закључак првостепени суд наводи да лица против којих је поднет захтев за привремено одузимање имовине и то АА, АА4 и АА2, немају статус окривљених, сведока сарадника, оставиоца ни трећих лица ни власника у смислу члана 3 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, а да се на окривљеног АА3 не води било која непокретна имовина, те да је због наведеног захтев јавног тужиоца за привремено одузимање имовине од наведених лица процесно неодржив.

Међутим, основани су жалбени наводи јавног тужиоца да првостепени суд није навео разлоге о одлучним чињеницама због којих сматра да наведена лица немају статус трећих лица у смислу одредбе члана 3 став 1 тачка 6 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, имајући у виду да је наведеном одредбом прописано да се трећим лицем сматра физичко или правно лице на које је пренета имовина проистекла из кривичног дела, па према оцени овог суда статус трећег лица у смислу цитиране одредбе закона може имати свако физичко лице на које је пренета имовина проистекла из кривичног дела, а сходно томе и лица наведена у захтеву јавног тужиоца за привремено одузимање имовине.

Стога је Апелациони суд у Београду уважио жалбу јавног тужиоца, укинуо побијано решење и предмет вратио првостепеном суду на поновни поступак.

С обзиром да је побијано решење укинуто због битних повреда одредаба кривичног поступка које су такве природе да онемогућавају проверу правилности у потпуности утврђеног чињеничног стања, па овај суд у наведеном делу није ценио жалбу јавног тужиоца.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити наведене битне повреде одредаба кривичног поступка на које је указано овим решењем, па ће након свестране и правилне оцене свих изведених доказа бити у могућности да одлучи да ли имовина је на наведена физичка лица пренета имовина проистекла из кривичног дела, односно да ли имовина, чије се привремено одузимање тражи у захтеву јавног тужиоца, заиста представља имовину проистеклу из кривичног дела окривљеног АА3, у смислу одредбе члана 3 став 1 тачка 2 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 401 став 3 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у диспозитиву решења.

Записничар,        Председник већа-судија,
Вукашин Сарајлић,        мр Сретко Јанковић,

МГ
За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje