Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
25.06.2014.

Кж2 1288/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж2 1288/14
Дана 25.06.2014. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Здравке Ђурђевић, председника већа, Драгољуба Албијанића и Татјане Вуковић, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Марине Барбир, као записничара, у поступку за трајно одузимање имовине проистекле из кривичног дела против АА, одлучујући о жалби Вишег јавног тужиоца у Смедереву, изјављеној против решења Вишег суда у Смедереву Тои.бр.1/13 од 23.05.2014. године, у седници већа одржаној дана 25.06.2014. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Уважавањем жалбе Вишег јавног тужиоца у Смедереву УКИДА се решење Вишег суда у Смедереву Тои.бр.1/13 од 23.05.2014. године и списи предмета враћају првостепеном суду на даљи поступак.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Смедереву Тои.бр.1/13 од 23.05.2014. године одбачен је захтев за трајно одузимање имовине Вишег јавног тужиоца у Смедереву Ои.бр.5/09 од 11.03.2013.године у делу који се односи на треће лице АА и АА2.

Против наведеног решења жалбу је изјавио Виши јавни тужилац у Смедереву због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања с предлогом да се побијано решење укине и списи предмета упуте на поновно одлучивање.

Разматрајући списе предмета и побијано решење поводом изјављене жалбе, Апелациони суд у Београду је у седници одржаној дана 25.06.2014. године, у смислу члана 467 став 2 ЗКП, нашао:

жалба је основана.

Основано се изјављеном жалбом јавног тужиоца указује да је првостепени суд одлуку о одбацивању захтева за трајно одузимање имовине, засновао на погрешном чињенично - правном закључку.

Наиме, првостепени суд је по достављеном захтеву Вишег јавног тужиоца у Смедереву за трајно одузимање имовине од трећих лица АА2 и АА2 и то путничких возила ближе наведених у образложењу побијаног решења, наложио тужиоцу да достави доказе да су наведена возила пренета без накнаде или уз накнаду која не одговара стварној вредности у циљу осујећења одузимања, након чега је јавни тужилац доставио поднесак у коме је навео да околност да АА и АА2 нису остварили зараду довољну за куповину возила односно уопште нису примали зараду и остваривали приходе указује да су поменута возила купљена од средстава проистеклих их криминалне активности АА, након чега је суд поново наложио Вишем јавном тужиоцу да уреди захтев у смислу одредбе члана 38 став 3 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела по ком тужилац није поступио због чега је захтев одбачен.

Међутим, по налажењу овог суда као што се основано указује жалбом јавног тужиоца, није било места доношењу побијаног решења, будући да у смислу одредбе члана 38 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела захтев садржи све податке које овај члан прописује у ставу другом те није било места налагања тужиоцу да уреди захтев, због чега је побијано решење морало бити укинуто.

У даљем току поступка првостепени суд ће поступајући по примедбама из овог решења, најпре заказати припремно рочиште, односно поступити у смислу одредбе члана 40 и 41 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела имајући у виду да је у поступку за одузимање имовине проистекле из кривичног дела терет доказивања на лицу које оспорава наводе захтева, а у конкретном случају довољан доказ, да је на овде трећа лица имовина на коју се захтев односи пренета без накнаде, представља чињеница да трећа лица не остварују никакве приходе а власници су поменутих моторних возила.

Имајући у виду напред наведено, на основу члана 467 став 4 ЗКП одлучено је као у изреци.

Записничар      Председник већа-судија
Марина Барбир с.р.     Здравка Ђурђевић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje