Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
10.04.2012.

Кж1 бр. 1376/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 бр. 1376/12
Дана 10.04.2012. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина 9


У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Верољуба Цветковића, председника већа и судија Драгољуба Ђорђевића и Бојане Пауновић, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Јелене Каличанин Војновић, као записничара, у кривичном предмету против окривљеног АА, због кривичног дела неуплаћивање пореза по одбитку из члана 173 став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, одлучујући о жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару Кт.бр. 179/08 од 27.12.2011. године, изјављене против пресуде Основног суда у Зајечару К.бр.275/10 од 03.11.2011. године, у седници већа одржаној дана 10.04.2012. године, донео је следећу


П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару Кт.бр. 179/08 од 27.12.2011. године, па се пресуда Основног суда у Зајечару К.бр. 275/2010 од 03.11.2011. године, ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног јавног тужилаштва у Зајечару Кт.бр. 179/08 од 27.12.2011. године окривљени АА је на основу одредбе члана 355 став 1 тачка 1 ЗКП ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело неуплаћивање пореза по одбитку из члана 173 став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији. Одлучено је трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведене пресуде благовремену жалбу је изјавио јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Зајечару Кт.бр. 179/08 од 27.12.2011. године, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду на тај начин што ће окривљеног АА огласити кривим због извршења предметног кривичног дела, те га осудити на казну затвора и изрећи му меру безбедности забране вршења позива делатности и дужности.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у свом поднеску Ктж. број 1363/12 од 22.03.2012. године изнео предлог да Апелациони суд у Београду уважи као основану жалбу јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару, те побијану пресуду преиначи и донесе одлуку у смислу жалбених навода.

Апелациони суд у Београду одржао је седницу већа на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и предлога јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду из цитираног поднеска, нашао:

-жалба је неоснована.

Испитујући првостепену пресуду по службеној дужности, у смислу одредбе члана 380 Законика о кривичном поступку, Апелациони суд у Београду налази да првостепени суд није учинио битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 1, 5, 6 и 8 до 11 Законика о кривичном поступку и да на штету окривљеног није повређен кривични закон, а у односу на које повреде поводом изјављене жалбе другостепени суд првостепену пресуду испитује по службеној дужности.

Наиме, према налажењу Апелационог суда у Београду правилно је закључивање првостепеног суда да радње окривљеног АА описане изреком пресуде не садрже битне елементе кривичног дела неуплаћивање пореза по одбитку из члана 173 став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а ово из следећих разлога:

Чланом 173 став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији прописано је да ће се одговорно лице у правном лицу - пореском плацу, као и предузетник - порески платац, који у намери да не плати порез не уплати на прописани уплатни рачун јавних прихода износ који је обрачунат на име пореза по одбитку, казниће се затвором до 3 године и новчаном казном.

У конкретном случају окривљени је оптужним предлогом јавног тужиоца ОЈТ у Зајечару, терећен због извршења предметног кривичног дела које је извршио на тај начин што није уплатио порез на зараде, доприносе за ПИО, доприносе за здравствено осигурање и доприносе за случај незапослености на терет радника.

Законом о порезу на доходак грађана и то чланом 99 став 1 тачка 1, је прописано да ће се по одбитку од сваког појединачно оствареног прихода утврдити и плаћати порези на следеће приходе: 1. зараде; 2. приходи од ауторских и сродних права и права индустријске својине ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник; 3. прихода од капитала; 4. приход од непокретности; 5. приход од давања у закуп покретних ствари; 6. добитак од игара на срећу; 7. приход од осигурања лица; 7а. приходи спортиста и спортских стручњака и 8. остали приходи ако је исплатилац прихода правно лице или предузетник.

Следом реченог, према налажењу Апелационог суда у Београду, правилно је закључивање првостeпеног суда да се у смислу цитираних законских прописа, доприноси за ПИО, доприноси за здравствено осигурање, те доприноси за случај незапослености на терет радника, не могу сматрати порезима, јер су они (доприноси) различити од њих, а тим пре се не могу сматрати посебном врстом пореза - порезом по одбитку, а услед чега је према налажењу Апелационог суда у Београду, првостeпени суд правилно одлучио када је утврдио да се у радњама окривљеног не стичу елементи кривичног дела за које је терећен.

Такође, као што је напред речено, законом је прописано да је битан елемент кривичног дела неуплаћивање пореза по одбитку из члана 173 став 1 Закона о пореском поступку и пореској администрацији чињеница да је порез обрачунат. Међутим, у конкретном случају се не ради о износима пореза на зараде који су обрачунати на име пореза по одбитку, јер је правилно првостeпени суд закључио из налаза и мишљења вештака ВВ да предметна исплата зараде запосленима у предузећу за период фебруар – март 2008. године уопште није ни књижена у пословним књигама, из чега следи да износ пореза уопште није ни обрачунат нити књижен, а што је битан елемент кривичног дела за које се окривљени терети.

Због свега напред реченог, Апелациони суд у Београду је као неосноване ценио жалбене наводе јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару у којима се спори закључивање првостeпеног суда, те истиче то да се порезом по одбитку сматрају и доприноси, као и да је у конкретном случају порез на зараде, обрачунат.

Следом свега напред реченог, Апелациони суд у Београду је на основу одредбе члана 388 ЗКП-а, донео одлуку као у изреци ове пресуде.


Записничар       Председник већа-судија
Јелена Каличанин Војновић, с.р.     Верољуб Цветковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje