Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.10.2014.

Kж1 788/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Kж1 788/2014
Дана 23.10.2014. године
Б Е О Г Р А Д, ул. Немањина бр. 9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић, записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против пресуде Трећег основног суда у Београду К.бр.14/14 од 04.04.2014. године, у седници већа одржаној у одсуству уредно обавештених јавног тужиоца Апелациoног јавног тужилаштва у Београду и браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, дана 23.10.2014. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈА СЕ жалба браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, па се УКИДА пресуда Трећег основног суда у Београду К.бр.14/14 од 04.04.2014. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика и осуђен је на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, у коју казну му је урачунато време проведено у притвору почев од 03.01.2014. године до 04.04.2014. године. На основу одредбе члана 87 Кривичног законика окривљеном је изречена мера безбедности одузимање предмета и то аутоматска пушка “ЦЗ М-70 АБ 2” калибра 7,62 мм, са укупно 86 комада муниције и то 78 комада метака калибра 7,62 мм, од чега 4 светлећа метка као и 8 комада метака калибра 79 мм, два оквира за наведену пушку, тромбонски наставак и прибор за чишћење пушке. Обавезан је окривљени да на име судског паушала плати суду износ од 3.000,00 динара.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио:

- бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, из свих законом прописаних разлога, указујући на то да се пресуда заснива на битним повредама одредаба кривичног поступка, с обзиром да је изрека неразумљива, противречна оскудним разлозима и у потпуности неиспитива. Бранилац указује на то да се побијана пресуда заснива на непостојећем признању окривљеног АА, јер окривљени ни у једном једином тренутку током доказног поступка није признао кривично дело, већ је признао чињеницу да је критичном приликом био у поседу наведеног оружја. По налажењу браниоца, из изнете одбране никако не може да се закључи да је окривљени признао кривично дело које му је стављено на терет те се поставља питање да ли у радњама окривљеног постоје обележја дела за које је осуђен с обзиром да је суд прихватио његову одбрану, а да његов умишљај није био уперен ка ношењу аутоматске пушке и муниције. Ужалби је наведено и то да је санкција погрешно одмерена, престрога и да није у складу са околностима случаја нити са личношћу окривљеног, те је бранилац предложио да другостепени суд након спроведеног поступка укине првостепену пресуду, а предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање или да је преиначи у смислу жалбених навода.

Јавни тужилац Апелациoног јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктж.бр. 807/14 од 10.06.2014. године предложио да другостепени суд поднету жалбу одбије као неосновану, а првостепену пресуду потврди.

Апелациoни суд у Београду је у седници већа одржаној у одсуству уредно обавештених јавног тужиоца Апелациoног јавног тужилаштва у Београду и браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, размотрио списе, побијану пресуду у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутим у жалби браниоца, као и мишљење надлежног јавног тужиоца.


Разлози за усвајање жалбе браниоца окривљеног АА

Окривљени АА је оглашен кривим због извршења кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика и то тако што је „носио ватрено оружје чије држање није дозвољено грађанима, као и већу количину муниције“.

У току кривичног поступка окривљени се изјаснио, наводећи да је пошао да пушку баци у Дунав када га је зауставила полиција, а да у полицију није кренуо како не би одговарао, као што сад одговара за то, те да није имао намеру да пушку користи.

На основу наведеног, првостепени суд на страни 3 образложења пресуде изводи закључак да је током саслушања на главном претресу окривљени у потпуности признао извршење кривичног дела које му је стављено на терет.

Међутим, по налажењу Апелациoног суда у Београду, овакав закључак се не може прихватити, јер је суд када је реч о признању дао нејасне разлоге. Наиме, да би могло бити речи о признању у смислу члана 88 ЗКП, неопходно је да буде потпуно и јасно, те да постоји признање свих елемената кривичног дела – тачније и објективних елемената и воље, тим пре што се ово кривично дело може извршити само са умишљајем.

Првостепени суд је пропустио да образложи зашто сматра да чињеница да је окривљени навео да је „пушку носио да би је бацио у Дунав“ представља његово признање кривичног дела које му је стављено на терет. По оцени овог суда, првостепени суд је требао да наведе разлоге о томе да ли сматра да просто фактичко поседовање предмета без воље за држањем истог, представља довољан квалитет да би овакво поступање било сматрано радњама кривичног дела које је окривљеном стављено на терет, у конкретном случају пушке, или је за појам држања неопходно и постојање воље која би у том правцу била и остварена. Суд о томе не даје разлоге, нити наведено анализира, те се ни правилност закључка првостепеног суда не може за сада испитати.

Истовремено, пресуда без образложења се може донети у ситуацијaма прописаним одредбом члана 429 ЗКП, а када се има на уму дата одбрана, чињенични опис кривичног дела и сама квалификација, првостепени суд је био у обавези да да образложење и да наведе јасне и аргументоване разлоге везано за доказе у списима предмета.

Имајући у виду учињену битну повреду одредаба кривичног поступка на које је основано жалбом браниоца указано у жалби Апелациoни суд у Београду је жалбу уважио а првостепену пресуду укинуо. У поновном поступку првостепени суд ће имати у виду наводе из решења Апелациoног суда у Београду, ценити одбрану окривљеног дату у току кривичног поступка, довести исту у везу са осталим изведеним доказима, те донети правилну и на закону засновану одлуку за коју ће дати јасне и аргументоване разлоге.

Следствено наведеном, Апелациoни суд у Београду је применом одредбе члана 459 ЗКП донео одлуку као у изреци решења.

Записничар      Председник већа-судија
Мирјана Новић, ср     мр Сретко Јанковић, ср

За тачност отправка
Управитељ писарница
Јасмина Ђокић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje