Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.08.2018.

Кж1 768/18

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 768/18
16.08.2018. године
Београд


АПЕЛАЦИOНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Верољуба Цветковића, председника већа, Бојане Пауновић и Александра Вујичића, чланова већа, са самосталним саветником Горданом Ивковић, у кривичном поступку против окрвиљеног АА, због продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 61 Кривичног законика, одлучујући о жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Лазаревцу, изјављеној против пресуде Основног суда у Лазаревцу К.бр.111/15 од 30.05.2018. године, у седници већа одржаној дана 16. августа 2018. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УСВАЈАЊЕМ жалбе јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Лазаревцу, УКИДА СЕ пресуда Основног суда у Лазаревцу К.бр.111/15 од 30.05.2018. године и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Лазаревцу К.бр.111/15 од 30.05.2018. године, према окривљеном АА, на основу одредбе члана 422 тачка 3 ЗКП, одбијена је оптужба да је извршио продужено кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227 став 3 у вези са ставом 1 у вези члана 61 Кривичног законика. Истом пресудом, одлучено је да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда, а оштећени - мали акционари правног лица “Развитак” а.д. Лазаревац упућени су да имовинско-правни захтев остварују у парничном поступку.

Против наведене пресуде, жалбу је благовремено изјавио јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Лазаревцу, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациoни суд у у Београду побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Јавни тужилац Апелациoног јавног тужилаштва у Београду је поднеском Ктж.бр.833/18 од 31.07.2018. године, предложио да се жалба јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Лазаревцу усвоји као основана, побијана пресуда укине, предмет врати првостепеном суду на поновно суђење, сходно наводима у жалби.

Апелациoни суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе, заједно са побијаном пресудом, коју је испитао у оквиру основа, дела и правца побијања истакнутих у жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Лазаревцу, у складу са одредбом члана 451 став 1 ЗКП, па је након оцене жалбених навода и предлога, те имајући у виду и писани предлог јавног тужиоца Апелациoног јавног тужилаштва у Београду у напред цитираном поднеску, нашао:

-жалба је основана.

Основано се жалбом јавног тужиоца првостепена пресуда побија због битне повреде одредаба кривичног поступка, будући да су разлози о одлучним чињеницама нејасни и противречни сами себи и изреци пресуде, а што је за последицу имало погрешно утврђено чињенично стање.

Наиме, не може се прихватити одлука првостепеног суда којом одбија оптужбу против окривљеног АА, из разлога што сматра да сходно члану 5 Кривичног законика, у односу на њега треба применити блажи кривични закон, а потом одбија оптужбу због тога што је кривично дело из члана 238 став 2 у вези са ставом 1 тачка 4 Кривичног законика, које је оптужним актом од 13.03.2015. године, стављено на терет окривљеном АА, као блаже, престало да постоји.

Наиме, из чињеничног описа прецизираног оптужног акта Основног јавног тужилаштва у Лазаревцу 16.05.2018. године, где су описане радње извршења окривљеног АА, произилази да су заступљени сви битни елементи бића продуженог кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227 став 3 у вези са ставом 1 у вези са чланом 61 Кривичног законика, а чињенични опис је исти као и код кривичног дела из члана 238 Кривичног законика, те се стога не може прихватити закључак првостепеног суда да је кривично дело из члана 238 Кривичног законика престало да постоји.

Апелациони суд налази да кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 Кривичног законика ( и његови квалификаторни облици) није декриминализовано доношењем Закона о изменама и допунама Кривичног законика (“Службени гласник РС”, бр. 94/16 од 24.11.2016. године, са ступањем на снагу 01.03.2018. године, измена односно ово кривично дело), обзиром да су, и поред разлика у законском опису, битна обележја тог кривичног дела садржана у кривичном делу злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227 Кривичног законика, чиме је у овом конкретном случају задржан правни континуитет инкриминације, имајући у виду да су елементи бића кривичног дела из члана 238 Кривичног законика, предвиђали да одговорно лице треба да прибави корист за правно лице у коме је запослено, за друго правно лице или други субјекат привредног пословања, а елементи бића кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 227 Кривичног законика, предвиђају да то кривично дело постоји када одговорно лице искоришћавањем свог положаја и овлашћења односно прекорачењем граница свог овлашћења или вршења своје дужности прибави себи или другом физичком или правном лицу противправну имовинску корист. С обзиром на изнето, из описаних радњи извршења произлази да постоји правни континуитет између наведена два кривична дела, а свакако интенција законодавца није била да се изврши декриминализација кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238 Кривичног законика, које је првобитном оптужбом од 13.03.2015. године, окривљеном АА, стављено на терет.

У поновном поступку, првостепени суд ће отклонити наведену битну повреду одредаба кривичног поступка, поступајући по примедбама из овог решења, након чега ће бити у могућности да правилно и потпуно утврди чињенично стање и на исто, водећи рачуна о бићу кривичног дела, правилно примени кривични закон, при чемуу треба да има у виду и да суд није везан правном квалификациојом кривичног дела датог у оптужном акту, те донети правилну и на закону засновану одлуку.

Са изнетих разлога, Апелациони суд у Београду је на основу одредбе члана 458 став 1 ЗКП, донео одлуку као у изреци овог решења.

Записничар-самостални саветник     Председник већа-судија
Гордана Ивковић с.р.      Верољуб Цетковић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje