Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
5.04.2011.

Кж1 7094/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 7094/10
Дана 05.04.2011. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Слободана Рашића, председника већа, Александре Златић и Здравке Ђурђевић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Слађаном Лазићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела против опште сигурности из члана 288 став 3 у вези члана 278 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби Јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу, изјављеној против пресуде Основног суда у Пожаревцу К.бр.962/10-78 од 17.06.2010. године, у седници већа одржаној дана 05.04.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


ОДБАЦУЈЕ СЕ жалба Јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу, изјављена против пресуде Основног суда у Пожаревцу К.бр.962/10-78 од 17.06.2010. године, као НЕБЛАГОВРЕМЕНА.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Основног суда у Пожаревцу К.бр.962/10-78 од 17.06.2010. године, окривљени АА, је на основу члана 355 тачка 2 Законика о кривичном поступку, ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело против опште сигурности из члана 288 став 3 у вези члана 278 став 4 у вези става 1 Кривичног законика. Осим тога, одлучено је истом пресудом да трошкови кривичног поступка у износу од 14.423,00 динара падају на терет буџетских средстава суда.

Против означене пресуде жалбу је изјавио Јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу, због битне повреде одредаба кривичног поступка, због повреде Кривичног закона и због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду, као другостепени, побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновни поступак и одлуку.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у свом поднеску Ктж.бр.6841/10 од 17.12.2010. године, предложио Апелационом суду да уважи жалбу Јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу, као основану.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом, коју је испитао и по службеној дужности у смислу члана 401 став 5 ЗКП-а, па је по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Жалба Јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу је неблаговремена.

Ово стога што је након ступања на снагу Закона о изменама и допунама Законика о кривичном поступку од 03.09.2009. године, прописано да кривични поступци који се воде за кривично дело за које им је прописана казна затвора преко пет година, јесу кривични поступци из скраћеног, а не редовног поступка. Пошто се увек примењују важеће одредбе кривичног поступка уколико нешто није посебно предвиђено Законом о изменама и допунама Законика о кривичном поступку, те како у конкретном случају у погледу тога ништа није посебно предвиђено, то Апелациони суд налази да је жалба Јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу, поднета после законског рока, те је исту одбацио као неблаговремену у смислу одредбе члана 386 ЗКП-а. Ово тим пре што је главни претрес 17.06.2010. године и одржан по одредбама скраћеног поступка у одсуству заменика ОЈТ, а у поуци о правном леку јасно означен рок за жалбу, није могао довести до продужења законског рока, јер је јавни тужилац стручно лице, који познаје Закон те је, како је ОЈТ пресуду примио 01.09.2010. године, а жалбу изјавио 16.09.2010. године – иста неблаговремена.

Код таквог стања ствари, Апелациони суд у Београду се није упуштао у разлоге и садржину изјављене жалбе Јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу.

Записничар ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Слађан Лазић Слободан Рашић

АЗ/МИ

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje