Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.04.2013.

Kж1 6621/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Kж1 6621/12
Дана 11.04.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Милимира Лукића, председника већа, Наде Зец и Снежане Савић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Јованом Вукчевићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 КЗ, одлучујући о жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Ваљеву, изјављеној против пресуде Основног суда у Ваљеву К.бр.644/12 од 16.10.2012. године, у седници већа одржаној дана 11.04.2013. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВА СЕ жалба јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Ваљеву, па се УКИДА пресуда Основног суда у Ваљеву К.бр.644/12 од 16.10.2012. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Ваљеву К.бр.644/12 од 16.10.2012. године окривљени АА ослобођен је од оптужбе да је извршио кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 КЗ. Истом пресудом одређено је да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава овога суда.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Ваљеву, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, битне повреде одредаба кривичног поступка и повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду, као другостепени укине побијану пресуду и предмет врати првостeпеном суду на поновно суђење.

У свом одговору на жалбу бранилац окривљеног АА, адвокат АБ предложио је да Апелациони суд у Београду одбије као неосновану жалбу јавног тужиоца, а побијану пресуду потврди.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у свом поднеску Ктж.бр.6327/12 од 18.12.2012. године предложио да Апелациони суд у Београду уважи жалбу Основног јавног тужилаштва у Ваљеву и побијану пресуду укине, а предмет врати првостeпеном суду на поновно суђење.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, о којој је није обавестио браниоца окривљеног, у смислу члана 448 ЗКП, обзиром да је нашао да присуство браниоца окривљеног не би било од користи за разјашњење ствари, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом, жалбом и одговором на жалбу, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и изјашњења Апелационог јавног тужиоца у Београду, датог у наведеном поднеску, нашао:

Жалба је основана.

Побијаном пресудом, учињена је битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП. Битна повреда се огледа у чињеници да је изрека пресуде противречна разлозима пресуде, а дати разлози су потпуно нејасни и у знатној мери противречни.

Наиме, у побијаној пресуди првостeпени суд наводи да је на основу записника о вештачењу МУП РС НКТЦ Београд бр.234-2-10604/11 од 21.08.2011. године утврђено да достављени узорак материје биљног порекла одузет од окривљенoг представља материју под називом марихуана, која се налази на листи опојних дрога и психотропних супстанци. При томе, суд наводи да у допунском извештају од 10.08.2012. године није урађена квантитативно физичко – хемијска анализа достављеног узорка ради утврђивања да ли наведена материја садржи више од 0,3 % супстанци из групе тетрахидроканабинола, јер је количина узорка мала, због чега није било могуће издвојити потребну количну биљне материје за анализу. Даље, првостeпени суд закључује да у смислу члана 58 став 1 Закона о психоактивним контролисаним супстанцама није утврђено да је окривљени извршио кривично дело које му се ставља на терет, обзиром да је неспорно да је окривљени дана 13.07.2011. године код себе држао у мањој количини материју биљног порекла али да спроведеним вештачењем није утврђено да она по свом саставу представља опојну дрогу канабис, у смислу члана 58 став 2 тачка 1 Закона о психоактивним и контролисаним супстанцама.

Међутим, нејасан је закључак првостeпеног суда да одузета материја не представља психоактивну супстанцу марихуану, обзиром да из записника о вештачењу МУП РС НКТЦ Београд бр.234-2-10604/11 од 21.08.2011. године утврђује да достављени узорак материје управо представља материју познату под називом марихуана односно сасушене делове биљке конопље (канабис) која се налази на листи опојних дрога и психотропних супстанци. Такође, не може се прихватити закључак првостeпеног суда да допунским вештачењем није утврђено да ова материја по свом саставу представља опојну дрогу канабис у смислу члана 58 став 2 тачка 1 Закона о психоактивним супстанцама, обзиром да је наведеним чланом прописано, између осталог да је забрањено гајење врсте и варијетета конопље род „канабис“ који могу садржати више од 0,3% супстанци из групе тетрахидроканабинола. Дакле, чињеница да допунским вештачењем није могло бити утврђено, због мале количине узорка, да ли наведена материја конкретно садржи више од 0,3% супстанци из групе тетрахидроканабинола није од значаја, обзиром да је наведеном одредбом члана 58 став 2 тачка 1 Закона о психоактивним и контролисаним супстанцама прописано да је забрањено гајење врсте конопље која може садржати више од 0,3 % супстанци из групе тетрахидроканабинола. Дакле, из наведене одредбе произилази да је у конкретном случају битно утврдити да ли наведена врста марихуане која је одузета од окривљенoг, по својим генералним својствима садржи више од 0,3% супстанци из групе тетрахидроканабинола, а не да ли се наведени проценат од 0,3 % супстанци налази у конкретном узорку који је одузет од окривљенoг.

Из наведених разлога, Апелациони суд у Београду је укинуо побијану пресуду и предмет вратио првостeпеном суду на поновно одлучивање.

У поновном поступку суд ће отклонити наведене битне повреде одредаба кривичног поступка на које је указано овим решењем, тако што ће правилно оценити све изведене доказе, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку имајући при томе у виду и остале наводе из жалбе јавног тужиоца, које суд у конкретном случају није ценио.

Из изнетих разлога, на основу одредбе члана 389 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар        Председник већа-судија
Јован Вукчевић       Милимир Лукић

ЛО
 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje