Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.01.2012.

Кж1 6517/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 6517/11
Дана 12.01.2012. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Синише Важића као председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића као чланова већа, са записничарем-судијским сарадником Оливером Мемаровић, у кривичном предмету окривљеног АА због продуженог кривичног дела недавање издржавања из члана 195 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца окривљеног, адвоката АБ, изјављеној против пресуде Основног суда у Бору К.бр.382/2011 од 09.11.2011.године, на седници већа одржаној дана 12.јануара 2012.године донео је:


Р Е Ш Е Њ Е


Поводом жалбе браниоца окривљеног АА, а по службеној дужности, УКИДА СЕ пресуда Основног суда у Бору К.бр.382/2011 од 09.11.2011.године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Основног суда у Бору К.бр.382/2011 од 09.11.2011.године окривљени АА је оглашен кривим због извршења једног продуженог кривичног дела недавање издржавања из члана 195 став 1 Кривичног законика за које му је суд на основу члана 356 став 1 тачка 1, 2, 4 и 7 ЗКП-а и члана 65 став 1 и 2 Кривичног законика изрекао условну осуду којом му је утврдио казну затвора у трајању од 3 (три) месеца и истовремено одредио да се иста неће извршити уколико окривљени у року од 1 (једне) године не учини ново кривично дело и под условом да убудуће редовно даје издржавање за своје малолетно дете. Окривљени АА је обавезан да плати паушал у износу од 1.000,00 динара у року од 15 дана под претњом принудне наплате. Усвојен је имовинско-правни захтев малолетног оштећеног ББ према окривљеном АА, па је окривљени обавезан да малолетном оштећеном исплати на име издржавања износ од 136.000,00 динара, а преко законске заступнице БА, све у року од шест месеци од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.
Против наведене пресуде жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду укине и предмет упути првостепеном суду на поновно суђење.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду се у поднеску Ктж.бр.30/2012 од 09.01.2012.године изјаснио поводом изјављене жалбе с предлогом да Апелациони суд у Београду одбије као неосновану жалбу браниоца окривљеног АА и потврди пресуду Основног суда у Бору К.бр.382/2011 од 09.11.2011.године.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом коју је испитао и у смислу одредбе члана 380 ЗКП-а, па је по оцени навода и предлога у изјављеној жалби и предлога јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду из наведеног поднеска донео одлуку као у диспозитиву решења.

Наиме, другостепени суд налази да је побијана пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 1 ЗКП-а, а о којој битној повреди другостепени суд у смислу одредбе члана 380 став 1 тачка 1 ЗКП-а пази по службеној дужности поводом изјављене жалбе.

Наведена битна повреда одредаба кривичног поступка огледа се у чињеници да првостепени суд није био прописно састављен будући да је у првостепеном поступку поступао и побијану пресуду донео судија појединац, а одредбом члана 150 став 1 Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица („Сл.гласник РС“, бр.85 од 06.октобра 2005.године) прописано је да веће, којим председава судија који је стекао посебна знања из области права детета и кривичноправне заштите малолетних лица, суди пунолетним учиниоцима одређених кривичних дела прописаних Кривичним закоником, ако је оштећени у кривичном поступку малолетно лице, те је између осталих наведено и кривично дело недавање издржавања из члана 195 Кривичног законика.

Како се предметни поступак против окривљеног АА води због једног продуженог кривичног дела недавање издржавања из члана 195 став 1 Кривичног законика, за које је окривљени првостепеном пресудом и оглашен кривим, а оштећени у кривичном поступку јесте малолетно лице, то је неопходно да у предметном поступку поступа и одлуке доноси веће, а не судија појединац.

Имајући у виду наведено, првостепени суд ће у даљем току поступка отклонити наведену битну повреду одредаба кривичног поступка, тако што ће у предметном поступку поступати и одлуке доносити веће, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку.

Имајући у виду наведено, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у диспозитиву решења, а на основу члана 389 став 1 ЗКП-а.

Записничар       Председник већа-судија
Оливера Мемаровић с.р.          Синиша Важић с.р.

јт

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje