Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
4.03.2011.

Кж1 6444/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 6444/10
Дана 04.03.2011.године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија мр Сретка Јанковића - председника већа, Бранке Пејовић и Надежде Мијатовић - чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић - записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА и др, због кривичног дела фалсификовања исправе из члана 355 став 1 Кривичног законика и др, одлучујући о жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Шапцу, изјављеној против пресуде Основног суда у Шапцу К. бр. 72/2010 од 10.08.2010. године, у седници већа одржаној дана 04.03.2011. године, донео јеП Р Е С У Д У


Поводом жалбе јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Шапцу, а по службеној дужности, ПРЕИНАЧАВА СЕ пресуда Основног суда у Шапцу К.бр. 72/2010 од 10.08.2010. године, тако што Апелациони суд у Београду,

окривљеног АА, рођеног __. године у _, од оца _ и мајке _, девојачко _, ожењеног, са завршеном __ школом, осуђиваног и окривљену ББ, рођену __. године у __, од оца _ и мајке _, девојачко _, са завршеном _, неосуђивану

На основу одредбе члана 355. тачка 1. ЗКП


ОСЛОБАЂА ОД ОПТУЖБЕ

Да је окривљени АА:

„У временском периоду од 11.02.2008. године до 05.03.2008. године у Шапцу, способан да схвати значај свога дела и да управља својим поступцима, направио лажну исправу у намери да се таква исправа употреби као права, а потом исту употребио, на тај начин што је у образац приступнице Синдиката поштанских радника на његово име унео неистинит податак да је постао члан наведеног синдиката дана 01.12.2007. године, при чему је знао да је синдикату приступио тек дана 05.03.2008. године, па је тако сачињену лажну чланску карту употребио уз захтев за одлагање извршења решења о престанку радног односа, који је упутио инспектору рада и социјалне политике РС за Мачвански округ, као и у радним споровима пред Општинским судом у Шапцу који су вођени под бројевима П1 141/08 и П1 225/08, при чему је окривљени био свестан свога дела и хтео његово извршење и био свестан да је његово дело забрањено,“

- чиме би извршио кривично дело фалсификовање исправе из члана 355. став 1. Кривичног законика.

Да је окривена ББ:

„У временском периоду од 11.02.2008. године до 05.03.2008. године у Шапцу, способна да схвати значај свога дела и да управља својим поступцима, направила лажну исправу у намери да се таква исправа употреби као права, а потом исту употребила, на тај начин што је у образац приступнице Синдиката поштанских радника на њено име унела неистинит податак да је постала члан наведеног синдиката дана 01.12.2007. године, при чему је знала да је синдикату приступила тек дана 05.03.2008. године, па је тако сачињену лажну чланску карту употребила уз захтев за одлагање извршења решења о престанку радног односа, који је упутила инспектору рада и социјалне политике РС за Мачвански округ, као и у радним споровима пред Општинским судом у Шапцу који су вођени под бројевима П1 140/08 и П1 226/08, при чему је окривљена била свесна свога дела и хтела његово извршење и била свесна да је њено дело забрањено,“

- чиме би извршила кривично дело фалсификовање исправе из члана 355. став 1. Кривичног законика.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Основног суда у Шапцу К. бр. 72/2010 од 10.08.2010. године окривљени АА и ББ ослобођени су од оптужбе на основу одредбе члана 355. тачка 2. ЗКП да су извршили кривична дела фалсификовање исправе из члана 355. став 1. Кривичног законика, а на основу одредбе члана 354. тачка 1. ЗКП према окривљеном АА одбијена је оптужба да је извршио кривично дело фалсификовање исправе из члана 355. став 1. Кривичног законика. На основу одредбе члана 197. ЗКП окривљени су ослобођени плаћања трошкова кривичног поступка, те је одређено да исти падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио:

- јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Шапцу, због битне повреде одредаба кривичног поступка, само у делу пресуде којим су окривљени на основу одредбе члана 355. тачка 2. ЗКП ослобођени од оптужбе, са предлогом да другостепени суд уважавајући жалбу укине ожалбену пресуду а предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктж.бр.6270/2010 од 12.11.2010. године предложио да другостепени суд уважи поднету жалбу јавног тужиоца, те ожалбену пресуду укине и предмет врати првострепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета, жалбу, мишљење надлежног тужиоца, заједно са побијаном пресудом коју је по службеној дужности испитао у смислу одредбе члана 380. ЗКП, те нашао да је у конкретном случају повређен кривични закон на штету окривљених у смислу одредбе члана 369. ЗКП.

Наиме одлучујући поводом жалбе јавног тужиоца, другостепени суд је размотрио списе предмета и оценио да, с обзиром на то да је суд искључиво везан чињеничним описом радњи кривичног дела које се окривљенима ставља на терет из чињеничног описа кривичног дела не произлазе битна законска обележја кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355. став 1. Кривичног законика. Наиме, окривљенима је стављено на терет да су направили лажне исправе у намери да такве исправе употребе као праве, па су их и употребили, на тај начин што су у образац приступнице Синдиката поштанских радника на њихово име унели неистинит податак када су постали чланови наведеног синдиката. Међутим, одредбом члана 112. тачка 26. Кривичног законика прописано је да се исправом сматра сваки предмет који је подобан или одређен да служи као доказ какве чињенице која има значај за правне односе, као и рачунарски податак. Имајући у виду чињеницу да приступница Синдикату поштанских радника по свом карактеру не представља исправу, да нема конститутивног обележја односно нема вредност за правне односе, из ког разлога се не може сматрати исправом, нити се њоме доказују било какве чињенице које имају вредност за правне односе, другостепени суд сматра да у конкретном случају недостаје битан елемент кривичног дела.

Имајући у виду наведено другостепени суд је мишљења да из описа радњи кривичних дела која се окривљенима стављају на терет не произлазе елементи кривичног дела која им се стављају на терет из члана 355. став 1. Кривичног законика, другостепени суд је оценио да предмет оптужбе није кривично дело те је донео одлуку да окривљене ослободи од оптужбе, на основу одредбе члана 355. тачка 1. ЗКП као што је донео одлуку као у изреци ове пресуде.

Са свега изнетог, а на основу одредбе члана 391. ЗКП Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци пресуде.

Записничар Председник већа - судија
Мирјана Новић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.

МГ
За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje