Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
10.04.2013.

Кж1 630/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 630/13
Дана 10.04.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, чланова већа и записничара Марије Горгиев, у кривичном поступку против окр. АА, због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ, одлучујући о жалби јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Смедереву, изјављеној против пресуде Вишег суда у Смедереву К.бр.52/12 од 26.11.2012.године, након одржаног претреса, у смислу члана 377 став 5 ЗКП, дана 10.04.2013.године, у присуству заменика АЈТ у Београду Крсмана Илића и окр.АА, а у одсуству његовог браниоца уредно обавештеног адвоката АБ, донео је:


П Р Е С У Д У

Уважавањем жалбе јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Смедереву, ПРЕИНАЧАВА СЕ пресуда Вишег суда у Смедереву К.бр.52/12 од 26.11.2012.године, тако што иста сада гласи:

-окр. АА, са личним подацима као у спису,


КРИВ ЈЕ

Да је:

-дана 20.06.2010.године, око 01,20 часова, у Осипаоници у ул.Партизанској број 7 у угоститељском објекту „Мажестик“, урачунљив и са умишљајем, неовлашћено носио ватрено оружје и муницију, тако што је дошао до наведеног угоститељског објекта поневши са собом од куће пиштољ марке „Pietrro beretta“ калибра 7,65мм, фабричког броја А22567W, у коме се налазио оквир са шест метака, а за који није имао овлашћење надлежног органа за ношење и који је 1997. године купио у Косовској Митровици од њему непознатог лица, па су му предметни пиштољ и муницију полицијски службеници, уз потврду о привремено одузетим предметима, на лицу места и одузели, при чему је био свестан забрањености свог дела,

-чиме је извршио кривично дело неовлашћена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ,

  за које га Апелациони суд у Београду, применом наведеног законског прописа и одредби чланова 4, 42, 45 став 5, 54, 56 и 57 КЗ, осуђује

-на казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци, те истовремено одређује да се ова казна има извршити тако што ће је осуђени издржавати у просторијама у којима станује и које не сме напуштати, осим у случајевима прописаним законом који уређује извршење кривичних санкција, а уколико окривљени једном у трајању преко шест часова или два пута у трајању од шест часова самовољно напусти просторију у којима станује, суд ће одредити да остатак казне затвора издржава у заводу за извршење казне затвора.

На основу одредбе члана 87 и члана 348 став 6 КЗ, према окр.АА изриче се мера безбедности одузимање предмета, те се од окривљеног одузима један пиштољ марке „Pietro beretta“, калибра 7,65мм фабричког броја А2256W, један оквир за наведени пиштољ и шест метака за наведени пиштољ.

Обавезује се окривљени АА да плати судски паушал у износу од 10.000,00 динара, као и да накнади трошкове кривичног поступка у износу од 7.000,00 динара, све у року од 15 дана од дана правноснажности ове пресуде, под претњом принудног извршења.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Смедереву К.бр.52/12 од 26.11.2012.године, окр.АА, на основу члана 355 тачка 2 ЗКП, ослобођен је од оптужбе да је извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ, те је одређено да трошкови кривичног поступка у износу од 7.000,00 динара, падају на терет буџетских средстава суда.

Против напред наведене пресуде благовремено је жалбу изјавио јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Смедереву, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине првостепену пресуду и након одржаног главног претреса пред тим судом као другостепеним, донесе одлуку у складу са законом.

Бранилац окр. АА адв. АБ поднео је одговор на жалбу јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Смедереву.

Апелациони јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду, у поднеску Ктж.бр.644/2013 од 06.02.2013.године, предложио је да Апелациони суд у Београду уважавањем жалбе јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Смедереву преиначи првостепену пресуду тако што ће АА огласити кривим због извршења једног кривичног дела недозвољене производње, држања, ношења и промета оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ и осудити га на казну по закону,

Апелациони суд у Београду је дана 07.02.2013.године, одржао седницу већа на којој је одлучио да одржи претрес, који је одржан у присуству заменика јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду Крсмана Илића и окр. АА, а у одсуству уредно обавештеног браниоца окр. АА, адв. АБ, па је, након читања пресуде Основног суда у Смедереву К-52/12 од 22.11.2012. године, разматрања списа предмета, и навода жалбе и одговора на жалбу, донео одлуку као у изреци пресуде.

Наиме, првостепени суд је окр. АА, на основу одредбе члана 355 тачка 2 ЗКП, ослободио од оптужбе да је извршио кривично дело недовољна производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ, уз образложење да је у конкретном случају на несумњив начин утврђено, а на основу вештачења, да пиштољ марке „Pietro Beretta” калибра 7,65мм, фабричког броја А22567W није функционално исправан, јер је ударна игла поломљена, па према томе исти није могао да избаци пројектил, па се према ставу првостепеног суда не може сматрати ватреним оружјем, у смислу одредаба Закона о оружју и муницији, те вештачењем није могло на несумњив начин бити утврђено да је и 6 метака калибра 7,65х17мм, који су привремено одузети од окривљеног, функционално исправни, јер је вештак практично оставио 10% могућности да свих 6 метака нису били функционално исправни, те је првостепени суд нашао да није доказано да наведени пиштољ и муниција представљају ватрено оружје у смислу члана 2 став 2 тачка 1 у вези става 1 Закона о оружју и муницији.

Међутим, вештак ВВ, на главном претресу, појашњавајући свој дати налаз и мишљење од 13.01.2011. године, у којем је изнето мишљење да достављени спорни пиштољ није функционално исправан, јер је ударна игла поломљена, навео је да у конкретном случају, уколико би се заменила ударна игла, тај пиштољ би био исправан, истичући да је прегледао поменути пиштољ, те није приметио да је цев искривљена или да се у њој налази нека механичка препрека која би спречавала пројектил да изађе. Такође, у односу на 6 метака, исти вештак је у свом извештају навео да свих 6 метака поседују све делове потребне за функционисање истих, објашњавајући на главном претресу да је на основу прегледаних свих делова ових метака може да тврди да су свих 6 метака са великом вероватноћом били исправни, коју вероватноћу би определио са 90%.

Окр. АА у својој одбрани је навео да је спорни пиштољ купио 1997. године у Косовској Митровици за 130 марака, који је сакрио на таван, а у међувремену је купио и 6 метака, као и да је критичног дана узео пиштољ ставио га за појас и отишао у угоститељски објекат „Мажестик“, којом приликом је полиција код њега пронашла пиштољ у коме је било 6 метака, који су му привремено одузели уз потврду о привремено одузетим предметима.

Имајући у виду све напред наведено, те анализирајући доказе изведене на претресу пред другостепеним судом, Апелациони суд у Београду је нашао да је неспорно утврђено да је окр. АА критичном приликом неовлашћено носио пиштољ марке „Pietro Beretta” калибра 7,65мм, у коме се налазио оквир са 6 метака, који према налажењу овог суда, представљају ватрено оружје у смислу члана 2 став 1 и 2 Закона о оружју и муницији, којим је прописано да се оружјем у смислу овог Закона сматра свака направа која је израђена, прилагођена или намењена за избацивање пројектила, гаса, течности или друге супстанце путем потиска, барутних гасова, ваздушног притиска, гаса под притиском или другог потисног средства, као и други предметни чија је основна намена вршење напада, што значи да се под оружјем подразумева свака направа израђена, односно намењена за избацивање пројектила, као што је то управо и предметни пиштољ, без обзира на тренутну неисправност, како је то утврђено и из налаза и мишљења вештака, која неисправност према оцени већа овога суда, не одузима својство оружја, јер се оно, отклањањем недостатака може довести у стање да се из њега испали метак.

Оценом изведених доказа, изводи се закључак о утврђивању релевантних чињеница које указују да се, у конкретном случају, у радњама окр. АА, ближе описаним у изреци пресуде, стичу сви субјективни и објективни елементи бића кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези става 1 КЗ, приликом чега је био потпуно урачунљив, свестан свога дела, чије је извршење хтео, те свестан забрањености истога, па га је Апелациони суд огласио кривим за наведено кривично дело.

Одлучујући о врсти и висини кривичне санкције, Апелациони суд у Београду је, у смислу одредбе члана 54 КЗ, ценио све околности које су од утицаја на врсту и висину казне, па је тако од олакшавајућих околности на страни окр. АА ценио чињеницу да се ради о релативно младој особи, који се издржава од сопственог рада као стално запослен, а нарочито да до сада није осуђиван, нити се против њега води неки други кривични поступак, као и чињеницу утврђену из налаза и мишљења вештака др. ВВ1 да је, с обзиром на утврђену алкохолисаност, његова способност да схвати значај дела и последице, као и могућност да управља својим поступцима, у време извршења кривичног дела биле су битно смањене, те његово признање радњи које су му у овом кривичном поступку стављене на терет, док отежавајућих околности на страни овог окривљеног није нашао. Ценећи напред наведене олакшавајуће околности на страни окр. АА, овај суд налази да исте имају карактер нарочито олакшавајућих околности које оправдавају примену института ублажавања казни из члана 56 и 57 КЗ, те је стога, а имајући у виду околности под којима је кривично дело извршено, те степен кривице окривљеног као учиниоца, истог осудио на казну затвора у трајању од 6 месеци, истовремено одредивши да ће се она извршити тако што ће је окривљени издржавати у просторијама у којима станује, налазећи да се, с обзиром на личност учиниоца, његов ранији живот, држање после учињеног дела, као и степен кривице, може очекивати да ће се и на тај начин остварити сврха кажњавања.

На основу одредбе члана 196 став 1 ЗКП, окривљени је обавезан да накнади трошкове кривичног поступка у износу од 7.000,00 динара, на име неуропсхијатријског вештачења, те је обавезан на плаћање паушала у износу од 10.000,00 динара, имајући у виду сложеност и дужину трајања овог кривичног поступка.

Са изнетих разлога, на основу одредби члана 385 ЗКП, у вези члана 391 став 1 ЗКП, Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци пресуде.


Записничар      Председник већа – судија
Горгиев Марија     Синиша Важић


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове пресуде дозвољена
је жалба Апелационом суду у
Београду у року од 15 дана, од
дана пријема писменог отправка.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje