Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
3.02.2011.

Кж1 6258/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 6258/10
Дана 03.02.2011. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића,чланова већа, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела недозвољеног прелаза државне границе и кријумчарења људи из члана 350 став 2 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, изјављеној против пресуде Основног суда у Лозници К.бр. 249/2010 од 09.09.2010. године, у седници већа одржаној дана 03.02.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


Поводом жалбе браниоца окривљеног АА, а по службеној дужности, УКИДА СЕ пресуда Основног суда у Лозници К.бр. 249/2010 од 09.09.2010. године, и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.


Об р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Лозници К.бр. 249/2010 од 09.09.2010. окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела недозвољеног прелаза државне границе и кријумчарења људи из члана 350 став 2 Кривичног законика, па му је изречена условна осуда и утврђена казна затвора у трајању од осам месеци и истовремено одређено да се ова казна неће извршити под условом да окривљени у року од једне године по правноснажности пресуде не учини ново кривично дело и обавезан је да суду надокнади трошкове кривичног поступка у износу од 7.800,00 динара и 3.000,00 динара паушала, све у року од 15 дана по правноснажности пресуде под претњом извршења.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због битне повреде одредаба ЗКП-а, повреде кривичног закона и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да другостепени суд укине побијану пресуду или исту преиначи доношењем одбијајуће пресуде због застарелости кривичног гоњења.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је поднеском Ктж.бр. 6075/2010 од 05.11.2010. године, предложио да другостепени суд одбије као неосновану жалбу браниоца окривљеног и побијану пресуду потврди.

Апелациони суд у Београду одржао је седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог изјашења јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, датог у напред наведеном поднеску, нашао:

Жалба је основана.

У првостепеној пресуди садржана је битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 10 ЗКП-а,која повреда се састоји у томе што се побијана пресуда заснива на доказима на којима се према одредбама ЗКП-а не може заснивати, а на коју повреду Апелациони суд у Београду поводом жалбе браниоца окривљеног пази по службеној дужности.

Наиме, Апелациони суд у Београду је увидом у списе предмета утврдио да је првостепени суд побијану пресуду између осталог засновао и на исказу СС који је на главном претресу саслушан у својству сведока. Међутим, побијана пресуда се не може заснивати на наведеном доказу, с обзиром да првостепени суд не може из исказа судског тумача посредно утврђивати чињенице о којима су наведена четири лица држављанина Републике Албаније сведочили у истрази, без обзира што њихово присуство и непосредно саслушање на главном претресу није било могуће. Према томе, првостепени суд је побијану пресуду између осталог засновао и на доказима који нису изведени на главном претресу, односно на исказима албанских држављана који су посредно утврђени на основу исказа судског тумача СС, како је то напред наведено, иако је првостепени суд био у обавези да исказе наведених сведока дате у истрази прочита на главном претресу, уз сагласност или без сагласности странака, након чега би имајући у виду тако изведене доказе, на основу истих могао утврђивати чињенично стање, и након чега би био у могућности да након правилно спроведеног поступка донесе закониту одлуку.

С обзиром да је првостепена пресуда укинута због описаних битних повреда одредаба кривичног поступка које онемогућавају проверу правилности и потпуности утврђеног чињеничног стања и постојање повреда кривичног закона, то се овај суд није посебно ценио наводе из жалбе браниоца окривљеног.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити наведену битну повреду одредаба кривичног поступка на коју му је указано овим решењем,након чега ће, имајући у виду и наводе из жалбе браниоца окривљеног,бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 389 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар, Председник већа-судија,
Вукашин Сарајлић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje