Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
28.12.2010.

Кж1 6249/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 6249/10
Дана 28.12.2010. године
Б Е О Г Р А Д
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, као кривични суд, у већу састављеном од судије Верољуба Цветковића, председника већа, и судија Драгољуба Ђорђевића и Бојане Пауновић, чланова већа, са вишим судијским помоћником Стојаном Петровићем, записничарем, у кривичном предмету против осуђеног АА, због кривичних дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 КЗ, решавајући о жалби Вишег јавног тужиоца у Шапцу, изјављеној на пресуду Вишег суда у Шапцу Кв бр. 287/10 од 13. септембра 2010. године, у седници већа одржаној дана 28. децембра 2010. године, у одсутности уредно обавештеног Апелационог јавног тужиоца, донео следеће


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе Вишег јавног тужиоца у Шапцу, УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Шапцу Кв бр. 287/10 од 13.09.2010. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Вишег суда у Шапцу Кв бр. 287/10 од 13.09.2010. године преиначене су у погледу одлуке о кривичној санкцији правноснажна пресуда Окружног суда у Шапцу К бр. 58/08 од 18.11.2008. године, којом је АА био оглашен кривим за продужено кривично дело неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 у вези члана 61 КЗ и осуђен на новчану казну у износу од 100.000,00 динара, која казна је правноснажним решењем Вишег суда у Шапцу Кв бр. 90/10 од 23.02.2010. године, замењена казном затвора у трајању од 100 (сто) дана и правноснажна пресуда Окружног суда у Шапцу К бр. 267/07 од 17.03.2008. године којом је окривљени АА оглашен кривим за извршење кривичног дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 3 у вези става 4 КЗ и осуђен на новчану казну у износу од 25.000,00 динара, која је казна правноснажним решењем Кв бр. 322/09 од 28. октобра 2009. године, замењена казном затвора у трајању од 23 (двадесеттри) дана, па је окривљени АА осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 110 (стодесет) дана.

Против наведене пресуде благовремено је изјавио жалбу Виши јавни тужилац у Шапцу, због повреде кривичног закона из члана 367 став 2 у вези члана 369 став 3 и 4 ЗКП-а, са предлогом да се првостепена пресуда преиначи и одбије захтев окривљеног АА за преиначење наведених правноснажних пресуда у погледу одлука о казни.

Апелациони јавни тужилац у свом поднеску Ктж бр. 6064/10 од 26. октобра 2010. године, предложио је да се усвоји жалба јавног тужиоца као основана.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, првостепену пресуду, жалбу Вишег јавног тужиоца у Шапцу, предлог Апелационог јавног тужиоца, па је нашао да ваља одлучити као у изреци овог решења, а ово из следећих разлога:

Жлаба вишег јавног тужиоца је основана.

Код неспорно утврђене чињенице да је правноснажним решењима и то: Кв бр. 322/09 од 28. фебруара 2009. године, замењена новчана казна у износу од 25.000,00 динара, изречена правноснажном пресудом Окружног суда у Шапцу К бр. 267/07 од 17.03.2008. године, казном затвора у трајању од 23 дана и правноснажним решењем Кв бр. 90/10 од 23. фебруара 2009. године, замењена новчана казна у износу од 100.000,00 динара, изречена правноснажном пресудом Окружног суда у Шапцу К бр. 58/08 од 18.11.2008. године, казном затвора у трајању од 100 дана, то у конкретном случају није било места примени одредби о стицају и изрицању јединствену казне затвора, ово из разлога што се до наведених казни затвора дошло применом Закона о извршењу кривичних санкција и то главе четврте овог закона, а рацио овог става, да не може доћи до примени одредби о стицају, заснива се поред осталог, и на чињеницама да затвор у овом случају може трајати и мање од општег минимума казне затвора, да се извршење казне затвора у овом случају обауставља ако осуђени исплати новчану казну, да за казну затвора у овом случају не важе одредбе за условни отпусут.

Следствено изнетом, првостепена пресуда је на основу члана 389 став 1 ЗКП-а укинута, а у поновљеном поступку првостепени суд ће, имајући у виду изнето у претходном ставу, донети закониту одлуку.

Записничар Председник већа-судија
Стојан Петровић, с.р. Верољуб Цветковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje