Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.03.2012.

Кж1 614/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 614/12
Дана 22.03.2012. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина бр.9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Милимира Лукића, председника већа, судија Наде Зец и Гордане Петковић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Маријом Јанковић Дебељак, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА и др., због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ и др., одлучујући о жалбама Вишег јавног тужиоца у Београду Кт.бр.606/10 од 09.08.2011. године и браниоца окривљеног АА адв. АБ, изјављеним против пресуде Вишег суда у Београду К.бр.4297/10 од 07.07.2011. године, у седници већа, у одсуству уредно обавештеног Апелационог јавног тужиоца, одржаној дана 22.03.2012. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе браниоца окривљеног АА адв. АБ и по службеној дужности, УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Београду К.бр.4297/10 од 07.07.2011. године, па се предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду К.бр.4297/10 од 07.07.2011. године, окривљени АА и ББ оглашени су кривим и то АА због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ, а окривљени ББ због кривичног дела омогућавање уживања опојних дрога из члана 247 став 1 КЗ у стицају са кривичним делом неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 КЗ. Суд је окривљеног АА осудио на казну затвора у трајању од 3 (три) године, окривљени је ослобођен обавезе плаћања трошкова кривичног поступка, те је одређено да исти падају на терет буџетских средстава суда. Ставом II окривљени ББ, је за кривично дело омогућавања уживања опојних дрога из члана 247 став 1 КЗ, осуђен на казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци, а за кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 КЗ на казну затвора у трајању од 3 (три) месеца, након чега му је суд изрекао условну осуду, тако што му је утврдио јединствену казну затвора у трајању од 7 (седам) месеци и истовремено одредио да се утврђена казна неће извршити, уколико окривљени у року од 1 (једне) године не изврши ново кривично дело. На основу члана 246а став 3 КЗ, од окривљеног ББ, одузето је 0,63 опојне дроге марихуане која је одузета од ББ по потврди о привремено одузетим предметима МУП РС ДППУ за Београд ПС Раковица од 18.05.2010. године. Окривљени је ослобођен обавезе плаћања трошкова кривичног поступка, те је одређено да исти падају на терет буџетских средстава суда. 

Против наведене пресуде благовремено су жалбе изјавили:

- Виши јавни тужилац у Београду Кт.бр.606/10 од 09.08.2011. године, због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду у погледу одлуке о казни, тако што ће окривљенима АА и окривљеном ББ, изрећи строжију кривичну санкцију,

- бранилац окривљеног АА, адв. АБ, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, због повреде материјалних одредби КЗ и због битне повреде одредаба кривичног поступка, са предлогом да Апелациони суд у Београду испита побијану пресуду по службеној дужности и исту преиначи и донесе ослобађајућу пресуду, односно исту укине и предмет врати на поновно суђење.

Апелациони јавни тужилац у Београду је поднеском Ктж.бр.639/2012 од 10.02.2012. године, предложио да Апелациони суд у Београду уважи жалбу Вишег јавног тужиоца, те наведену пресуду преиначи у погледу одлуке о кривичним санкцијама, те одбије као неосновану жалбу браниоца окривљеног АА, адв. АБ.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, у одсуству уредно обавештеног АЈТ-а, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом, жалбама, као и предлогом Апелационог јавног тужиоца у Београду из напред наведеног поднеска, те је нашао да ваља одлучити као у изреци, а из следећих разлога:

Апелациони суд налази, да побијана пресуда садржи битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП, јер је изрека пресуде противречна сама себи и разлозима датим у образложењу пресуде, како се то основано наводи у жалби браниоца окривљеног, адв. АБ.

Наиме, првостепени суд изреком побијане пресуде, окривљенoг АА и окривљенoг АБ оглашава кривима и то, окривљенoг АА због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ, а окривљенoг ББ због кривичног дела омогућавање уживања опојних дрога из члана 247 став 1 КЗ у стицају са кривичном делом неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 КЗ, јер су између осталог, и то окривљени АА, неовлашћено посредовао у куповини супстанце које су проглашене за опојну дрогу – марихуане, у количини од око 0,63 гр., на тај начин што су се договорили да АА купи један пакетић марихуане за 500 динара, што је он и учинио, након чега је кесицу са марихуаном у наведеној количини предао окривљенoм ББ, који му је за ту дрогу дао 500 динара, те је од једног деле укупне количине опојне дроге марихуане савио један џоинт и предао га АА, те су обојица овај џоинт конзумирали, да би истог дана ББ неовлашћено држао мању количину за сопствену употребу супстанце које су проглашене за опојну дрогу- марихуану у количини од 0,63 грама, тако што је ову дрогу држао у својој торбици коју је носио око врата.

По налажењу Апелационог суда, овакав закључак првостепеног суда се не може прихватити, јер су дати разлози првостепеног суда, на овај начин противречни. Наиме, првостепени суд окривљеног АА, оглашава кривим због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ, при чему се из описа радње извршења, не види у чему се састоје елементи бића овог кривичног дела - посредовање у продаји или куповини опојне дроге, у циљу неовлашћеног стављања у промет исте, сходно наведеном законском члану, с обзиром да је окривљени АА, купио предметну опојну дрогу – марихуану, а по претходном договору, на наведени начин, како би исту, обојица окривљених заједно конзумирали, а не да би се иста неовлашћено стављала у промет (продала). Према ставу Апелационог суда, посредовање у продаји или куповини опојне дроге обухвата различите делатности, управљене на реализацију продаје или куповине опојне дроге између купца и продавца, у циљу неовлашећног стављања у промет исте, што мора да буде утврђено у сваком конкретном случају. У образложењу првостепене пресуде (на страни 13 став 2 и 3) суд наводи, да је ценећи одбране окривљених, утврдио да су се окривљени критичног дана више пута чули телефоном и договорили да набаве опојну дрогу – марихуану, коју су хтели први пут да пробају, што су после набавке од стране окривљеног АА и учинили.

Надаље, имајући у виду утврђену количину предметне опојне дроге – марихуане 0,63 грама, противречна је, по налажењу овог суда, чињеница, да се иста количина од 0,63 грама утврђује најпре у моменту када окривљени АА наведену дрогу купује, а затим и у моменту када првостепени суд окривљеног ББ, оглашава кривим за неовлашћено држање опојне дроге за сопоствену употребу у истој количини од 0,63 грама, при чему су окривљени претходно, наведену дрогу конзумирали (савијен је један џоинт, који су обојица окривљених конзумирали).

Имајући у виду наведено, да је побијана пресуда захваћена битном повредом одредаба ЗКП-а из члана 368 став 1 тачка 11, то је Апелациони суд у Београду укинуо побијану пресуду, уважвавањем жалбе браниоца окривљенoг адв. АБ, и по службеној дужности, те је предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење, док жалба ВЈТ-а у Београду, у односу на кривичну санкцију у овом моменту није разматрана, с обзиром да је иста, код напред наведеног, оцењена као беспредметна.

Првостепени суд ће у поновном поступку отклонити наведену битну повреду одредаба кривичног поступка, на које му је овим решењем указано, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку, за коју ће дати јасне и уверљиве разлоге.

  На основу свега наведеног, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци решења, сходно одредби члана 389 став 1 Законика о кривичном поступка.


ЗАПИСНИЧАР    ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Марија Јанковић Дебељак, с.р.   Милимир Лукић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje