Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
10.02.2011.

Кж1 6079/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 6079/10
Дана 10.02.2011. године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија мр Сретка Јанковића - председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића - чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић - записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА и др, због кривичног дела учествовање у тучи из члана 123 Кривичног законика, одлучујући о жалби јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против пресуде Другог општинског суда у Београду К. бр. 87/08 од 16.10.2009. године, у седници већа одржаној дана 10.02.2011. године, донео је


П Р Е С У Д У


ОДБИЈА СЕ жалба јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду, као неоснована, па се пресуда Другог општинског суда у Београду К. бр. 87/08 од 16.10.2009. године, ПОТВРЂУЈЕ.О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Другог општинског суда у Београду К. бр. 87/08 од 16.10.2009. године, окривљени АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ и ЕЕ су, на основу одредбе члана 355 тачка 2 ЗКП, ослобођени од оптужбе да су извршили кривично дело учествовање у тучи из члана 123 Кривичног законика. Одлучено је да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио:

- јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду, због битне повреде одредаба кривичног поступка, са предлогом да другостепени суд укине ожалбену пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Бранилац окривљеног АА, адвокат АБ поднела је суду одговор на жалбу, са предлогом да другостепени суд одбије жалбу јавног тужиоца као неосновану, а првостепену пресуду потврди.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктж. бр. 6065/2010 од 26.10.2010. године предложио да другостепени суд уважи жалбу јавног тужиоца, те пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду је у седници већа одржаној дана 10.02.2011. године, размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом, жалбом и одговором на жалбу, те предлогом јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, па је оценивши наводе жалбе, нашао:

Жалба је неоснована.

Испитавши првостепену пресуду и поступак који је претходио доношењу пресуде, Апелациони суд у Београду је мишљења да нису учињене битне повреде одредаба кривичног поступка, нити је пресудом повређен кривични закон на штету окривљених, на које повреде другостепени суд поводом жалбе пази по службеној дужности у смислу одредбе члана 380 ЗКП.

Наиме, неосновани су наводи јавног тужиоца да је првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП, јер је изрека пресуде противуречна разлозима пресуде. По оцени овог суда правилно је суд нашао то да је, да би се остварила објективна обележја бића кривичног дела из члана 123 Кривичног законика, неопходно да је у тучи неко лишен живота или да је другом нанесена тешка телесна повреда, које последице могу бити остварене како према учесницима у тучи, тако и према неком другом лицу, али и то да је неопходно да је последица наступила активним деловањем учесника у тучи. По оцени Апелационог суда у Београду правилно је суд утврдио да у конкретном случају није доказано да су окривљени учинили кривично дело за које су и оптужени, с обзиром на то да у конкретном случају није доказана управо та узрочно последична веза између учествовања у тучи и тешке телесне повреде коју је оштећени критичном приликом задобио, а што је неопходно да би се могло говорити о кривичном делу учествовања у тучи.

Приликом одлучивања другостепени суд је имао у виду и саму одредбу члана 123 Кривичног законика којом је прописано да ће се казнити новчаном казном или затвором до три године онај ко учествује у тучи у којој је неко лишен живота или другом нанесена тешка телесна повреда. Када се има у виду да је оштећени ОО, у свом исказу навео да “када је видео да се међусобно гађају чашама и флашама, кренуо да се сагне како би се сакрио у шанку, међутим оклизнуо се и приликом пада се дочекао на леву руку услед чега је дошло до искакања раменог зглоба из лежишта", а који исказ је првостепени суд правилно ценио и анализирао приликом пресуђења, другостепени суд је став првостепеног суда да није доказано да је тешка телесна повреда нанесена као последица учешћа у тучи окривљених, прихватио као правилан и ваљано образложен.

С обзиром на то да је првостепени суд применио одредбе скраћеног поступка, а да окривљенима ожалбеном пресудом није изречена казна затвора, Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа у смислу члана 448 став 1 ЗКП, на коју није позвао браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, иако је то тражила у одговору на жалбу, јер је нашао да њено присуство у конкретном случају не би било корисно за разјашњење кривично правне ствари.

Имајући у виду наведено, те да је према оцени другостепеног суда првостепени суд правилно на страни осам и девет образложио из ког разлога сматра да у конкретном случају није доказано да су окривљени извршили кривично дело које им је стављено на терет и о томе дао јасне и аргументоване разлоге, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци пресуде а на основу одредбе члана 388 ЗКП.


Записничар Председник већа-судија
Мирјана Новић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.

СМЂ

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje