Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.02.2010.

Кж1 607/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 607/10
Дана 18.02.2010. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Синише Важића председника већа и судија Омера Хаџиомеровића и Надежде Мијатовић чланова већа са судијским сарадником Слађаном Лазићем као записничарем, у кривичном предмету против оптуженог АА због кривичног дела недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи из чл. 350 ст.2. КЗ, одлучујући о жалби браниоца окривљеног, изјављеној против пресуде Петог општинског суда у Београду К.бр.613/09 од 02.10.2009.године, у седници већа одржаној у смислу чл. 375 ЗКП-а дана 18.02.2010.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Уважавањем жалбе браниоца окривљеног АА-адв.АБ, УКИДА СЕ пресуда Петог општинског суда у Београду К.бр.613/09 од 02.10.2009.године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

ПРОДУЖАВА СЕ притвор према окривљеном АА одређен решењем дежурног истражног судије Другог општинског суда у Београду Кри.Д.бр.173/09 од 21.05.2009.године и који ће према овом решењу трајати до даље одлуке суда.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Петог општинског суда у Београду К.бр.613/09 од 02.10.2009.године окривљени АА оглашен је кривим да је извршио кривично дело недозвољени прелаз државне границе и кријумчарење људи из чл. 350 ст.2. КЗ и осуђен на казну затвора у трајању од једне године у коју казну ће се окривљеном урачунати време проведено у притвору које му је одређен решењем дежурног истражног судије Другог општинског суда у Београду Кри.Д.бр.173/09 од 21.05.2009.године, и који му се рачуна од 20.05.2009.године када је лишен слободе и који је последњи пут продужен решењем Петог општинског суда у Београду Кв.бр.613/09 од 02.10.2009.године и који по том решењу може трајати најдуже до правноснажности пресуде али најдуже док не истекне време трајања изречене казне затвора од једне године. Истом пресудом окривљеном је изречена мера безбедности одузимања предмета и то мобилни телефон марке „Самсунг“ SGH/E251, IMEI_.картица за мобилни телефон број 065_, 110 еура и 5.000,00 динара као предмети извршења кривичног дела. Окривљени је ослобођен трошкова кривичног поступка и паушала и исти падају на терет буџетских средстава суда.

Окривљени се налази у притвору по решењу дежурног истражног судије Другог општинског суда у Београду Кри.Д.бр.173/09 од 25.01.2009.године из разлога прописани одредбом чл.142 ст. 2 тач. 2 и 3 ЗКП-а, а последњи пут продужен на основу одредбе чл.142 ст. 2 тач. 3 ЗКП-а.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио бранилац окривљеног АБ због битних повреда одредаба кривичног поступка из чл. 368 ст. 1 тач. 11 и ст. 2 ЗКП-а због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања из чл. 370 ЗКП-а због повреде Кривичног закона из чл. 369 ст. 1 тач. 1 и 2 ЗКП-а и због одлуке о кривичној санкцији са предлогом да Апелациони суд преиначи првостепену пресуду тако што ће окривљеног ослободити од оптужбе услед недостатка доказа, или да исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или да преиначи одлуку о кривичној санкцији.

Својим дописом Ктж.бр.3748/09 од 14.12.2009.године надлежно јавно тужилаштво предложило једа суд одбије жалбу као неосновану и потврди првостепену пресуду.

Апелациони суд је поступајући у смислу одредбе члана 375 ЗКП-а одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом коју је испитао по службеној дужности у смислу члана 380 ЗКП-а, па је по оцени навода и предлога у жалби мишљење надлежног јавног тужиоца, нашао:

Жалба је основана.

Наиме, првостепени суд је учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 ст. 2 ЗКП-а, јер је одлуку засновао на исказима сведока коју је прочитао без сагласности окривљеног и браниоца наводећи да сведоке није могуће пронаћи и да је њихов долазак пред суд немогућ а што је утврдио из решења градског судије за прекршаје-Управе за странце од 20.05.2009.године. Наиме, првостепени суд је извео погрешан закључак да је из решења градског судије за прекршаје утврдио чињеницу да је сведоке СС и СС1 немогуће пронаћи и да је њихов долазак пред суд немогућ из разлога што се наведено решење односи на потпуно друга лица а не на сведоке чије је исказе прочитао доносећи првостепену одлуку, а без сагласности окривљеног и браниоца окривљеног противно одредби чл.337 ЗКП-а.

Због тога је ваљало првостепену пресуду укинути и предмет вратити првостепеном суду на поновни поступак и одлучивање.

У поновном поступку првостепени суд ће поступити по примедбама Апелационог суда у Београду при чему ће ценити жалбене наводе браниоца окривљеног када ће бити у могућности донети правилну и на закону засновану одлуку.

Испитујући одлуку првостепеног суда о притвору у смислу чл. 389 ст. 4 ЗКП-а веће је нашло да разлози због којих је одређен и продужаван притвор према окривљеном АА и даље стоје. Ово стога што је окривљени лице које је раније осуђивано да је и против истог започет кривични поступак пред Вишим судом у Београду-Посебним одељењем због кривичног дела злочиначко удружење из чл.346 ст. 2 КЗ-а а које чињенице по налажењу већа Апелационог суда, представљају особите околности које указују да би оптужени уколико буде пуштен на слободу могао поновити кривично дело због чега и даље стоје разлози прописани одредбом чл. 142 ст. 1 тач. 3 ЗКП-а.

На основу свега горе наведеног Апелациони суд је на основу чл. 389 ст. 1 ЗКП-а донео одлуку као у ставу I изреке решења, а на основу чл.389 ст.4 ЗКП-а донео одлуку као у ставу IIизреке решења.

Записничар Председник већа-судија
Слађан Лазић Синиша Важић

За тачност отправка тврди
Управитељ писарнице
Светлана Антић

ЈТ

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje