Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.11.2010.

Кж1 5977/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 5977/2010
Дана 09.11.2010. године
Б Е О Г Р А ДУ ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Зорана Савића, председника већа, Душка Миленковића и Милимира Лукића, чланова већа, са сарадником Драганом Лужњанин као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због продуженог кривичног дела самовлашћа из члана 330 став 1 у вези члана 61 Кривичног законика и др., одлучујући о жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Шапцу изјављеној против пресуде Основног суда у Шапцу К.бр.893/10 од 21.07.2010. године, у седници већа одржаној 09. новембра 2010. године, донео је


П Р Е С У Д У


ОДБИЈА се као неоснована жалба јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Шапцу и пресуда Основног суда у Шапцу К.бр.893/10 од 21.07.2010. године, ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е


Побијаном пресудом Основног суда у Шапцу, окривљени АА оглашен је кривим због продуженог кривичног дела самовлашћа из члана 330 став 1 у вези члана 61 Кривичног законика, за које му је утврђена казна затвора у трајању од четири месеца и продуженог кривичног дела повреде службеног печата и знака из члана 327 став 1 у вези члана 61 Кривичног законика за које му је утврђена казна затвора у трајању од четири месеца, а изречена му је условна осуда, тако што је одређено да му се јединствена казна затвора у трајању од седам месеци неће извршити уколико окривљени у року од три године од дана правноснажности пресуде не учини ново кривично дело. Окривљени је обавезан да суду на име паушала плати суду износ од 1.000,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом извршења.

Против те пресуде жалбу је изјавио јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Шапцу због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду преиначи, тако што ће окривљеном изрећи новчану казну или казну затвора прописану за предметна кривична дела.

Апелациони јавни тужилац у Београду у писменом изјашњењу Ктж.бр. 4272/2010 од 01.10.2010. године предложио је да Апелациони суд у Београду као основану уважи жалбу јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Шапцу, побијану пресуду преиначи, тако што ће окривљеном изрећи строжу кривичну санкцију.

Апелациони суд у Београду је у седници већа испитао у смислу члана 380 став 1 ЗКП побијану пресуду, размотрио остале списе предмета и по оцени жалбених навода и предлога, нашао:

Побијана пресуда не садржи битне повреде одредаба кривичног поступка, нити повреде кривичног закона, на које другостепени суд у смислу одредбе члана 380 став 1 тачка 1 и тачка 2 ЗКП увек пази по службеној дужности.

Неосновано се жалбом јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Шапцу првостепена пресуда побија и у делу одлуке о изреченој кривичној санкцији окривљеном АА.

Наиме, Апелациони суд налази да је првостепени суд након што је правилно утврдио и оценио све околности које у смислу члана 54 КЗ на врсту и висину казне имају утицаја окривљеном АА за продужено кривично дело самовлашћа из члана 330 став 1 у вези члана 61 КЗ и продужено кривично дело повреде службеног печата и знака из члана 327 став 1 у вези члана 61 КЗ правилно утврдио казне затвора у трајању од по четири месеца, као сразмерне тежини дела и степену кривице окривљеног, а истовремено имајући увиду околности под којима су кривична дела извршена, породичне и материјалне прилике окривљеног који је земљорадник, отац двоје деце, незапослен, коректног држања пред судом и потпуног признања извршених кривичних дела, основано закључио да ће се у конкретном случају и условном усудом, односно само упозорењем уз претњу казне, а без њеног извршења у свему остварити сврха кажњавања у конкретном случају и правилном применом члана 65 и 66 КЗ окривљеном одложио извршење утврђене јединствене казне затвора на период од три године.

По оцени Апелационог суда овако изречена кривична санкција окривљеном АА сразмерна је како тежини извршених кривичних дела, тако и степену кривице окривљеног, па ће се и изреченом условном осудом у свему остварити сврха генералне и индивидуалне превенције, односно сврха кривичних санкција, због чега је неоснованим оценио жалбени предлог јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Шапцу, да је нужно окривљеном, а имајући у виду његову ранију осуду због истоврсног кривичног дела, изрећи ефективну казну затвора или новчану казну.

Са свега напред изнетог, Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци ове пресуде на основу члана 388 Законика о кривичном поступку.


Записничар Председник већа-судија
Драгана Лужњанин, с.р. Зоран Савић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje