Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.11.2011.

Кж1 5251/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 5251/11
Дана 08.11.2011. године
Б Е О Г Р А Д

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Синише Важића као председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, као чланова већа, уз учешће судијског сарадника Игора Рмандића, као записничара, у кривичном предмету окривљене АА, због кривичног дела недавање издржавања из члана 195 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Ваљеву, изјављена против пресуде Основног суда у Ваљеву К.бр.540/11 од 06.07.2011.године, у седници већа одржаној дана 08.11.2011.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Уважавањем жалбе јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Ваљеву УКИДА СЕ пресуда Основног суда у Ваљеву К.бр.540/11 од 06.07.2011.године, и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Ваљеву К.бр.540/11 од 06.07.2011.године окривљена АА оглашена је кривом због извршења четири кривична дела недавање издржавања из члана 195 став 1 Кривичног законика, а за која је првостепени суд применом одредби члана 195 став 2 у вези са ставом 1 КЗ-а и члана 356 ЗКП-а ослободио од казне. Трошкови кривичног поступка у износу од 16.406,25 динара падају на терет буџетских средстава Основног суда у Ваљеву и исти се по правноснажности имају исплатити пуномоћнику малолетних оштећених ББ1, ББ2, ББ3 и ББ4 адвокату БА.

Против наведене пресуде благовремено је жалбу изјавио јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Ваљеву и то због битне повреде одредаба кривичног поступка и због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања са предлогом да Апелациони суд у Београду уважи наведену жалбу те побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Апелационо јавно тужилаштво у Београду је у свом поднеску Ктж.бр.4975/11 од 02.11.2011.године предложило да се жалба јавног тужиоца уважи као основана и побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Апелациони суд у Београду је у седници већа, размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом, коју је испитао у смислу одредбе члана 380 ЗКП-а, па је по оцени навода и предлога у изјављеној жалби те предлога Апелационог јавног тужиоца из цитираног поднеска, нашао:

Жалба јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Ваљеву је основана.

По налажењу већа Апелациног суда у Београду, Основано се жалбом јавног тужиоца првостепена пресуда побија због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, из разлога што је изрека пресуде неразумљива противречна сама себи и разлозима пресуде. Наиме, а како се то основано у жалби наводи првостепени суд је окривљену АА огласио кривом због извршења четири кривична дела из члана 195 став 1 Кривичног законика, да би је након тога применом одредби члана 195 став 2 у вези са ставом 1 КЗ и чланом 356 ЗКП-а ослободио од казне. Наведеном одредбом члана 195 став 2 Кривичног законика се одређује да се неће казнити учинилац кривичног дела из става 1 истог члана ако из оправданих разлога није давао издржавање, док је одредбом члана 112 став 29 Кривичног законика наведено да израз неће се казнити значи да нема кривичног дела. Имајући у виду напред наведено основано се у жалби јавног тужиоца наводи да првостепени суд окривљену никако није могао огласити кривом за извршење предметних кривичних дела, а затим је ослободити од казне, већ је окривљену могао ослободити оптужбе и то на основу одредбе члана 355 тачка 1 ЗКП-а, из разлога што у конкретном случају нема кривичног дела.

Имајући у виду напред наведено, дужно је да се побијана пресуда укине у целости, а у поновном поступку првостепени суд ће отклонити наведену битну повреду одредаба кривичног поступка, о којој је реч у овом решењу, а имајући у виду и остале жалбене наводе јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Ваљеву, након чега ће моћи донети закониту одлуку у којој ће дати јасне и ваљане разлоге.

Из изнетих разлога а на основу одредбе члана 389 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар       Преседник већа-судија
Игор Рмандић с,р          Синиша Важић с,р

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje