Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.05.2012.

Кж1 5133/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 5133/11
Дана 17.05.2012. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судијe Синише Важића, као председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, као чланова већа, са записничарем – судијским сарадником Оливером Мемаровић, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Смедереву Кт.бр.50/10 од 05.09.2011.године, изјављеној против пресуде Вишег суда у Смедереву К.бр.198/10 од 26.08.2011.године, на седници већа одржаној дана 17. маја 2012.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВАЊЕМ жалбе јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Смедереву, УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Смедереву К.бр.198/10 од 26.08.2011.године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Смедереву К.бр.198/10 од 26.08.2011.године окривљени АА је на основу члана 355 тачка 2 ЗКП ослобођен од оптужбе да је учинио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348 став 4 у вези са ставом 1 Кривичног законика. Одлучено је да трошкови кривичног поступка у износу од 7000,00 динара падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Смедереву Кт.бр.50/10 од 05.09.2011.године због битне повреде одредаба кривичног поступка с позивом на члан 367 тачка 1 у вези са чланом 368 став 1 тачка 11 ЗКП и погрешно утврђеног чињеничног стања с позивом на члан 367 тачка 3 у вези са чланом 370 став 1 ЗКП, с предлогом да Апелациони суд у Београду укине пресуду Вишег суда у Смедереву К.бр.198/10 од 26.08.2011.године и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду се у поднеску Ктж.бр.4898/2011 од 26.10.2011.године изјаснио поводом изјављене жалбе с предлогом да Апелациони суд у Београду уважи жалбу Вишег јавног тужиоца у Смедереву Кт.бр.50/10 од 05.09.2011.године и укине пресуду Вишег суда у Смедереву К.бр.198/10 од 26.08.2011.године, те предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом коју је испитао и у смислу одредбе члана 380 ЗКП, па је по оцени навода и предлога у изјављеној жалби и предлога јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду из наведеног поднеска донео одлуку као у диспозитиву решења.

По налажењу другостепеног суда основано се жалбом јавног тужиоца побија првостепена пресуда због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП, будући да су нејасни разлози које о одлучним чињеницама даје првостепени суд у образложењу побијане пресуде, а у вези са тим ни чињенично стање се у овом тренутку не може ваљано испитати. Наиме, по налажењу другостепеног суда нису јасни разлози које првостепени суд у образложењу побијане пресуде даје указујући да предметно оружје пиштољ марке „Pietro Beretta“ не представља ватрено оружје јер је окривљеном на терет стављено да је неовлашћено носио наведени пиштољ дана 20.06.2010. године, а вештачењем је несумњиво утврђено да је исти био тога дана неисправан јер је ударна игла била поломљена из ког разлога није могао да избаци пројектил, па се у том смислу и не може сматрати ватреним оружјем по налажењу првостепеног суда, а да ли је наведени пиштољ у неком ранијем периоду био функционално исправан, а такође и да ли је могуће да се наведени пиштољ поправи и доведе у функционално исправно стање, по налажену првостепеног суда, потпуно је без значаја за постојање кривичног дела које се окривљеном ставља на терет. Такође, указује првостепени суд, према одредби члана 2 став 2 тачка 1 у вези са ставом 1 Закона о оружју и муницији ватрено оружје је свака направа из које се може избацити пројектил потиском барутних или других гасова насталих као производ сагоревања погонске материје, те да би се предметни пиштољ могао сматрати ватреним оружјем у смислу како је то дефинисано наведеним одредбама Закона о оружју и муницији, неопходно је да исти може избацити пројектил. По налажењу другостепеног суда наведени разлози које првостепени суд даје за ослобођење окривљеног од оптужбе су нејасни и не могу се прихватити из разлога што је у члану 2 став 1 Закона о оружју и муницији прописано да се оружјем у смислу овог закона сматра свака направа која је израђена, прилагођена или намењена за избацивање пројектила, гаса, течности или друге супстанце путем потиска барутних гасова, ваздушног притиска, гаса под притиском или другог потисног средства, као и други предмети чија је основна намена вршење напада, док се у ставу 2 наведеног члана оружје разврстава по врстама, а не опредељује неопходност функционалне исправности једне направе да би се иста сматрала оружјем, те по налажењу другостепеног суда у ситуацији када је оружје неисправно, исто не искључује предметну направу као оружје јер се оно отклањањем недостатака може довести у стање да се из њега испали метак. Ово тим пре што цитирани члан 2 став 1 Закона о оружју и муницији под оружјем подразумева сваку направу израђену односно намењену за избацивање пројектила, а што предметни пиштољ свакако јесте, односно намењен је наведеној сврси, без обзира на тренутну неисправност, која му по налажењу другостепеног суда не одузима својство оружја.

Такође, нејасни су разлози које првостепени суд даје у образложењу пресуде за ослобођење окривљеног од оптужбе и у погледу 6 метака који се окривљеном такође стављају на терет те их је критичног дана неовлашћено носио. Наиме, у свом писменог извештају од 13.01.2011.године вештак је навео да испаљење предметних метака није извршено због тога што не поседују одговарајуће оружје, већ је свих шест метака само делаборисано (растављено на делове) и утврђено да су исти у добром стању и поседују све делове потребне за функционисање истих. У допуни извештаја од 14.03.2011.године вештак је указао да су свих 6 метака након делаборисања прегледани и утврђено је да су исти у добром стању и поседују све делове потребне за функционисање истих (чауру са иницијалног капислом, барут и пројектил), испаљивање делаборисаних чаура је извршено у НКТЦ МУП Републике Србије и том приликом су свих 6 чаура испаљене из оружја одговарајућег калибра, а барут извађен из предметне муниције је у добром стању и нема видљивих знакова влаге, те на основу наведеног вештак закључио да се може рећи да је предметна муниција била највероватније функционално исправна. На главном претресу на записнику од 07.06.2011.године вештак ВВ је остао при својим писменим извештајима које је доставио суду, те је навео да су свих 6 метака са великом вероватноћом били исправни и ту велику вероватноћу определио са 90%.

Имајући у виду наведено, односно извештај вештака од 13.01.2011.године из кога проистиче да предметних 6 метака поседује све делове потребне за функционисање истих, допуну предметног извештаја од 14.03.2011.године, где се такође указује да су свих 6 метака у добром стању и поседују све делове потребне за функционисање истих (чауру са иницијалном капислом, барут и пројектил), те да је испаљивање делаборисаних чаура извршено у НКТЦ МУП Републике Србије и том приликом су свих 6 чаура испаљени из оружја одговарајућег калибра, а барут извађен из исте муниције је у добром стању и нема видљивих знакова влаге, те имајући у виду чињеницу да је на главном претресу на записнику од 07.06.2011.године вештак указао да је велика вероватноћа да су свих 6 метака били исправни и ту велику вероватноћу определио са 90%, нејасно зашто је првостепени суд ослободио окривљеног од оптужбе у погледу предметних метака.

Имајући у виду наведено, првостепени суд ће у даљем току поступка несумњиво утврдити све чињенице које су одлучне за доношење одлуке у предметној кривично-правној ствари, те ће за своју одлуку дати јасне и аргументоване разлоге, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку. 

С обзиром на наведено, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци решења, а на основу члана 389 став 1 ЗКП.

Записничар        Председник већа-судија
Оливера Мемаровић      Синиша Важић


КП

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje