Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.02.2011.

Кж1 444/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 444/11
Дана 18.02.2011. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Александром Симић, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 3 у вези става 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби окривљеног, изјављеној против пресуде Првог основног суда у Београду 19 К.бр. 13514/10 од 12.04.2010. године, у седници већа одржаној дана 18.02.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


Поводом жалбе окривљеног АА, а по службеној дужности, УКИДА СЕ пресуда Првог основног суда у Београду 19 К.бр. 13514/10 од 12.04.2010. године и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Првог основног суда у Београду 19 К.бр. 13514/10 од 12.04.2010. године окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 3 у вези става 1 КЗ и осуђен је на казну затвора у трајању од пет месеци. У смислу члана 193 ЗКП-а окривљени је обавезан да суду надокнади трошкове кривичног поступка у износу до 46.027,63 динара, те паушал у износу од 8.000,00 динара, у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио окривљени АА због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона, битних повреда одредаба кривичног поступка и одлуке о казни, са предлогом да се жалба уважи.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску Ктж.бр. 538/2011 од 07.02.2011. године предложио се жалба окривљеног АА одбије као неоснована и првостепена пресуда потврди.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог изјашњења Апелационог јавног тужиоца у Београду, датог у напред наведеном поднеску, нашао:

Првостепена пресуда донета је уз битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, а на које повреде Апелациони суд у Београду као другостепени, поводом жалбе у смислу члана 380 ЗКП-а, пази по службеној дужности.

Наведене битне повреде одредаба кривичног поступка састоје се у томе што у побијаној пресуди нису дати о одлучним чињеницама, а они који су дати су нејасни, због чега је укидање побијане пресуде било нужно.

Најпре, изрека побијане пресуде је неразумљива, будући да је у истој наведено да је окривљени у време и месту ближе означеном у изреци побијане пресуде применом насиља и дрским понашањем угрозио телесни интегритет, душевно стање и спокојство члана своје породице – своје тадашње супруге. Међутим, угрожавање спокојства, телесног интегритета или душевног стања члана породице који су код овог кривичног дела предвиђени у трајном облику, представљају последицу, а не радњу овог кривичног дела. Наиме, последица у виду угрожавања спокојства, телесног интегритета или душевног стања члана породице постоји само у ситуацији у којој је проузрокована конкретна опасност на страни оштећеног која траје одређено време, краће или дуже, па је суд у конкретном случају био у обавези да на несумњив начин утврди да ли једна радња коју је критичном приликом предузео окривљени може да буде оцењена као кривично дело насиље у породици. Ово с тога што радња кривичног дела у виду претње да ће се напасти на живот или тело или дрско или безобзирно понашање мора довести до одређеног континуираног стања угрожености у коме се налази оштећено лице. Следствено томе, првостепени суд је у обавези да на несумњив начин утврди да је једнократно понашање окривљеног, обзиром да закључује да је у конкретном случају окривљени само у једној ситуацији угрозио телесни интегритет, душевно стање и спокојство члана своје породице, довело до стања угрожености на страни оштећене у одређеном трајању, а што је првостепени суд пропустио да учини. Такође, у смислу одредбе члана 22 Кривичног законика, првостепени суд је у изреци побијане пресуде пропустио да унесе и кривицу окривљеног.

Услед учињених битних повреда одредаба кривичног поступка, овај суд је поводом жалбе окривљеног, а по службеној дужности, укинуо побијану пресуду и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити наведене битне повреде одредаба кривичног поступка, на које му је указано овим решењем, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку, имајући при том у виду и наводе из жалбе окривљеног који с обзиром на донету одлуку нису били предмет посебне оцене.

Са изнетних разлога, а на основу одредбе члана 389 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар, Председник већа-судија,
Александра Симић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje