Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
26.09.2011.

Кж1 4258/11


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 4258/11
Дана 26.09.2011. године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Слободана Рашића, председника већа, Александре Златић и Здравке Ђурђевић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Слађаном Лазићем, записничарем, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адв. АБ, изјављеној против пресуде Првог основног суда у Београду К.бр.8004/2010 од 25.03.2011. године, у седници већа одржаној дана 26.09.2011. године, донео је


П Р Е С У Д У


УВАЖАВАЊЕМ ЖАЛБЕ браниоца окривљеног АА, адв. АБ, ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Првог основног суда у Београду К.бр.8004/2010 од 25.03.2011. године, тако што Апелациони суд у Београду, на основу члана 355 тачка 1 ЗКП-а у вези члана 18 КЗ-а, окривљеног АА,

ОСЛОБАЂА ОД ОПТУЖБЕ


Што је дана 25.05.2007. године, око 16 часова, у Београду, у улици аа, у својој кући, у стању урачунљивости, свестан свог дела и да је његово дело забрањено, те је хтео његово извршење, неовлашћено држао пиштољ марке „ЦЗ“ калибра 7,65 мм, модел 70, фабричког броја __, црне боје, са једним оквиром са осам метака, калибра 7,65 мм, те једним празним оквиром за наведени пиштољ, као и кожну футролу браон боје, те кутију са 25 метака калибра 7,65 мм, иако за исти нема дозволу за држање, а које је добио од свог таста СС 2001. године,


-чиме би извршио кривично дело недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ-а,

с обзиром да наведено дело, иако садржи обележја кривичног дела, представља дело малог значаја.

У осталом делу жалба браниоца окривљеног АА се ОДБИЈА као неоснована.

На основу члана 512 КЗ-а, од окривљеног АА ОДУЗИМА СЕ пиштољ марке „ЦЗ“ калибар 7,65 мм, модел 70, фабричког броја __, црне боје, један оквир са осам метака калибра 7,65 мм, један празан оквир за наведени пиштољ, једна кожна футрола браон боје и кутија са 25 метака калибра 7,65 мм, а што је од окривљеног одузето потврдом о привремено одузетим предметима ПС Звездара – ПИ Миријево од 25.05.2007. године.

Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Првог основног суда у Београду К.бр.8004/2010 од 25.03.2011. године, окривљени АА, оглашен је кривим због кривичног дела недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ-а, за које му је суд изрекао условну осуду којом му је утврдио казну затвора у трајању од три месеца и истовремено одредио да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени за време од једне године од дана правоснажности пресуде не учини ново кривично дело. На основу члана 87 Кривичног законика, од окривљеног АА одузима се пиштољ марке „ЦЗ“, калибар 7,65 мм, модел 70, фабричког броја __, црне боје, један оквир са осам метака калибра 7,65 мм, један празан оквир за наведени пиштољ, једна кожна футрола браон боје и кутија са 25 метака калибра 7,65 мм. На основу члана 193 и 196 ЗКП-а, обавезан је окривљени АА да суду на име трошкова кривичног поступка плати износ од 5.000,оо динара на име паушала, а све у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Против означене пресуде жалбу је изјавио бранилац окривљеног АА, адв. АБ, из свих законских разлога, са предлогом да Апелациони суд побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновни поступак и одлуку или преиначи и окривљеног АА ослободи од кривичне одговорности због тога што није извршио дело недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ-а.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску Ктж.бр.4077/11 од 09.09.2011. године, предложио Апелационом суду у Београду да одбије као неосновану жалбу браниоца окривљеног и првостепену пресуду потврди.

Апелациони суд у Београду је у седници већа размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом, коју је испитао у смислу члана 380 ЗКП-а, па је по оцени навода и предлога у изјављеној жалби и предлог Апелационог јавног тужиоца у Београду из цитираног поднеска, нашао:

Првостепена пресуда није донета уз битне повреде одредаба кривичног поступка, а на које повреде жалбени суд пази по службеној дужности у смислу члана 380 ЗКП-а.

Неосновани су жалбени наводи браниоца окривљеног АА, којима оспорава првостепену пресуду због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, јер по оцени овога суда, противно наводима у жалби, пресуда је јасна и разумљива, садржи разлоге о одлучним чињеницама из којих се поуздано закључује како је окривљени АА извршио дело за које је оглашен кривим и које је све радње предузео приликом извршења истог. Такође, из наведених разлога се види који докази потврђују одлучне чињенице и како је првостепени суд ценио изведене доказе и одбрану окривљеног, а што је све у складу са садржином доказа на којима се заснивају утврђења првостепеног суда.

Неосновано се жалбом браниоца окривљеног оспорава првостепена пресуда због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, јер је првостепени суд правилно и свестрано ценећи изведене доказе и одбрану окривљеног, поуздано утврдио све оне чињенице које су одлучне за доношење законите одлуке у овој кривично-правној ствари и наведено образложење у првостепеној пресуди у свему прихвата овај суд. У изјављеној жалби се и не указује на постојање неке чињенице, околности или пак доказа који нису били цењени од стране првостепеног суда, а који би довели у сумњу правилност утврђеног чињеничног стања, већ се износи сопствена оцена изведених доказа и одбрана окривљеног, а што је све првостепени суд имао у виду и по налажењу овога суда правилно оценио и за своје закључке дао јасне, логичне и у свему прихватљиве разлоге.

Међутим, по оцени Апелационог суда у Београду, иако се у радњама окривљеног садржана обележја кривичног дела недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 Кривичног законика, очигледно је у питању дело које је од малог значаја, тако да сходно одредби члана 18 КЗ-а, дело за које је окривљени АА у побијаној пресуди оглашен кривим није кривично дело.

Наиме, по оцени овога суда, имајући у виду предузете радње окривљеног и све околности у вези са предузетим радњама, као и одсутност штетних последица, чињеницу да је одузет предметни пиштољ, те низак степен кривице окривљеног јер је сам окривљени сам пријавио предметни пиштољ полицији, то дело за које је окривљени оглашен кривим првостепеном пресудом није кривично дело иако садржи обележја кривичног дела пошто представља дело малог значаја, имајући при том у виду и то да окривљени није осуђиван, протек времена од четири године од извршења дела, због чега према истом није неопходно изрећи кривичну санкцију.

Стога је Апелациони суд уважавањем жалбе браниоца окривљеног у овом делу побијану пресуду преиначио и окривљеног сходно одредби члана 355 тачка 1 ЗКП-а у вези члана 18 КЗ-а ослободио од оптужбе да је извршио кривично дело недозвољено држање оружја и експлозивних материја из члана 348 став 1 КЗ-а.

Овај суд је на основу члана 512 ЗКП-а одлучио да одузме од окривљеног пиштољ марке „ЦЗ“, калибар 7,65 мм, модел 70, фабричког броја __, црне боје, један оквир са осам метака калибра 7,65 мм, један празан оквир за наведени пиштољ, једну кожну футролу браон боје и кутију са 25 метака калибра 7,65 мм, који је привремено одузет од окривљеног АА, с обзиром да то захтевају и интереси опште безбедности, без обзира што је окривљени АА, ослобођен од оптужбе.

Такође, Апелациони суд је на основу члана 197 ЗКП-а одлучио да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда, с обзиром да је донео пресуду којом се окривљени ослобађа од оптужбе.

Из изнетих разлога, а на основу члана 391 ЗКП-а у вези члана 355 тачка 1 ЗКП-а и члана 18 КЗ-а, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци ове пресуде.Записничар ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Слађан Лазић, с.р. Слободан Рашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

СЛ/МИ

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje