Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.07.2010.

Кж1 4034/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 4034/10
Дана 12.07.2010. године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Славке Михајловић, председника већа, Снежане Савић и Гордане Петковић, чланова већа, са судијским помоћником Снежаном Доганџић, као записничарем, у кривичном предмету окривљене АА из вв, због кривичног дела убиство детета при порођају из члана 50 став 1 КЗ РС, одлучујући о жалби јавног тужиоца Другог основног јавног тужилаштва у Београду изјављеној против пресуде Општинског суда у Младеновцу К.бр.187/06 од 13.11.2009. године, у седници већа одржаној дана 12.07.2010. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


Уважава се жалбе јавног тужиоца Другог основног јавног тужилаштва у Београду, па се УКИДА пресуда Општинског суда у Младеновцу К.бр.187/06 од 13.11.2009. године и предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е


Првостепеном пресудом окривљена АА оглашена је кривом због кривичног дела убиство детета при порођају из члана 50 став 1 КЗ РС, те јој је суд применом члана 5, 33, 41, 51, 52 и 53 ОКЗ и члана 50 став 1 КЗ РС изрекао условну осуду тако што је суд за наведено кривично дело утврдио казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци и истовремено одредио да се тако утврђена казна затвора неће извршити уколико окривљена у року од 2 (две) године по правноснажности пресуде не изврши ново кривично дело.

Истом пресудом окривљена је обавезана да суду на име паушала плати износ од 5.000,00 динара у року од 15 дана од правноснажности пресуде под претњом принудног извршења, док је утврђено да ће о трошковима кривичног поступка суд одлучити посебним решењем.

Против наведене пресуде жалбу је благовремено изјавио јавни тужилац Другог основног јавног тужилаштва у Београду због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 367 тачка 1 у вези члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, због непотпуно утврђеног чињеничног стања из члана 367 тачка 3 у вези са чланом 370 став 1 ЗКП-а и због одлуке о кривичној санкцији из члана 367 тачка 4 у вези са чланом 371 став 1 ЗКП-а, са предлогом да другостепени суд укине побијану пресуду уколико нађе да је првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка и да чињенично стање није у потпуности утврдио, у супротном да наведену пресуду преиначи тако што ће окривљену АА осудити на казну затвора.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у поднеску КТЖ.бр.2356 од 01.06.2010. године предложило да другостепени суд уважи жалбу заменика јавног тужиоца Другог основног јавног тужилаштва у Београду као основану, те побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање, односно исту преиначи у погледу одлуке о кривичној санкцији тако што ће окривљену АА осудити на казну затвора.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, имајући у виду и мишљење јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, нашао:

Жалба је основана.

Основано се жалбом јавног тужиоца Другог основног јавног тужилаштва у Београду указује да је првостепена пресуда заснована на битној повреди одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а јер је пресуда неразумљива, противречна разлозима пресуде, а образложење пресуде не садржи разлоге о одлучним чињеницама.

Наиме, окривљена је оглашена кривом да је учинила кривично дело убиство детета при порођају из члана 50 КЗ РС. Међутим, из образложења побијане пресуде произилази да је суд на основу изведених доказа и признања окривљене утврдио да се окривљена дана 20.09.2005. године око 21,00 час породила сама у својој кући у вв, да је бебу замотала у пешкир и оставила у картонску кутију у дворишту, отишла у јутарњим часовима по бебу, а да је бебу затекла мртву. Надаље, из стања у списима произилази да окривљена трудноћу није одржавала при надлежној здравственој установи, да је пре порођаја донела одлуку да порођај сама обави ван надлежне здравствене установе, тако да када је порођај започет није ни ишла у здравствену установу ради порођаја, већ је одлучила да се сама породи у кући и при томе чекајући да њена сестра, како не би видела сам чин порођаја, оде на посао, као и да се за порођај припремала тако што је спремила маказе, чаршав и пешкир, из чега је првостепени суд извео закључак да је окривљена била способна да схвати значај свога дела и да управља својим поступцима, односно да је била урачунљива, као и да је била свесна да ће остављајући новорођенче у пешкиру у дворишту лишити новорођенче живота, па је то хтела да учини, тако да је дело извршила са директним умишљајем.

Да би се у радњама учиниоца стекла сва битна обележја кривичног дела убиство детета при порођају неопходан услов је да се радња овог дела предузима непосредно после порођаја и то у посебном психичком стању код учиниоца, тако да је било неопходно утврдити да је код мајке постојао поремећај и да је дело извршено под утицајем тог поремећаја. Међутим, првостепени суд је пропустио да утврди одлучну чињеницу да ли је код окривљене постојао психички поремећај изазван порођајем, која чињеница представља битно обележје наведеног кривичног дела, а на шта се основано жалбом јавног тужиоца указује, те да ли је услед таквог психичког поремећаја окривљена новорођенче лишила живота непосредно након порођаја, односно да ли је тај поремећај у узрочној вези са порођајем, тј. да је њиме изазван, чиме је учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, због чега је првостепена пресуда морала бити укинута.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити битну повреду одредаба кривичног поступка на коју је указано у овом решењу, те ће позвати комисију вештака која је израдила основни писани налаз и мишљење да се изјасне и на указану околност, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку у овом кривичном предмету при чему ће имати у виду и остале наводе изјављене жалбе.

Са наведених разлога, Апелациони суд је применом члана 389 став 1 ЗКП одлучио као у изреци решења.


ЗАПИСНИЧАР ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Снежана Доганџић с.р. Славка Михајловић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje