Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.09.2011.

Кж1 396/11


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 396/11
Дана 13.09.2011. године
Б Е О Г Р А Д
У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија мр Сретка Јанковића - председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића - чланова већа, са судијским сарадником Мирјаном Новић - записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због продуженог кривичног дела обљубе злоупотребом положаја из члана 181. став 3 у вези става 2 КЗ у вези члана 61 ст.1 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против пресуде Вишег суда у Неготину К.бр. 58/10 од 14.12.2010. године, на претресу одржаном у присуству заменика јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду Бојана Бојића, окривљеног АА и његовог браниоца адвоката АБ, дана 13.09.2011. године, донео јеП Р Е С У Д У


Уважава се жалба браниоца окривљеног, адвоката АБ, па се ПРЕИНАЧУЈЕ пресуда Вишег суда у Неготину К.бр. 58/10 од 14.12.2010. године, тако што Апелациони суд у Београду,

на основу одредбе члана 355 тачка 2 ЗКП


ОСЛОБАЂА ОД ОПТУЖБЕ


окривљеног АА, од оца __ и мајке __, рођене __, рођеног __. године у __, општина __, са пребивалиштем у __, са осталим личним подацима као у првостепеној пресуди,

Да је:

Током септембра 2008. године, као родитељ, у осам наврата извршио обљубу над својим дететом – малолетном ћерком ББ, рођеном __. године, при чему је могао да схвати значај својих дела и да управља својим поступцима,

 тако што је у четири наврата будио током ноћи и из собе где су сви спавали одводио у купатило породичне куће у селу __ и над њом извршио обљубу у којим приликама је у каду простирао или чаршафе или пешкире различитих боја, те је заједно са малолетном оштећеном улазио у каду терајући је да легне на леђа након чега је и он улазио у каду и својим полним органом продирао у њен полни орган, или би је ухватио у пределу задњег дела тела и подигао те је на тај начин својим полним органом продирао у њен, због чега је мал. оштећена плакала пошто је болело, при чему јој је говорио да ништа не каже мајци,
 а осим тога је у четири наврата над мал. оштећеном ББ извршио обљубу и у приликама када је исту из села __ возио у __ школу у __, тако што је након часова одводио у парк где је са исте скидао панталоне и гаћице смакнувши истовремено и сопствене панталоне, те би онда над њом извршио обљубу тако што је стављао преко себе у положај који му је омогућавао да својим полним органом продре у њен полни орган, у којим приликама јој је говорио да ништа не говори мајци те да ће јој због тога нешто купити,
 да би дана __.200_. године након повратка из __ школе мал. оштећена на инсистирање мајке ВВ истој испричала да је оптужени дира тако што јој ставља свој полни орган у њен полни орган, што је иста сутрадан пријавила надлежним органима,
 те је користећи према оштећеној исти трајни однос – однос поверења детета према родитељу и за коју је он као њен отац знао да нема 14 година живота, те да је у кривичноправном смислу дете, свесно извршио више истоврсних кривичних дела у временском континуитету, коришћењем истих ситуација, која кривична дела услед напред наведених околности представљају једну целину,
 при чему је био свестан да као родитељ врши обљубу над мал, оштећеном која му је рођена ћерка и која није навршила 14 година живота, те је то и хтео, дакле у урачунљивом стању и са умишљајем злоупотребом свог положаја родитеља извршио обљубу према своме детету и при томе био свестан да је његово дело забрањено,

-чиме би извршио једно продужено кривично дело обљубе злоупотребом положаја из члана 181 став 3 у вези става 2 КЗ у вези члана 61 ст. 1 КЗ.

Трошкови кривичног поступка падају на терет буђетских средстава РС.О б р а з л о ж е њ е


Побијаном пресудом окривљени АА, оглашен је кривим да је извршио продужено кривично дело обљубе злоупотребом положаја из члана 181. став 3 у вези става 2 КЗ у вези чл. 61 ст. 1 КЗ, па је осуђен на казну затвора у трајању од седам година, а у коју казну му се урачунава време проведено у притвору, те је одређено да плати трошкове кривичног поступка у износу од 737.720,00 динара, као и паушала у износу од 18.000,00 динара све у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио:

- бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, због свих законских разлога предвиђених чланом 367 ЗКП, са предлогом да Апелациони суд одржи претрес и окривљеног ослободи од оптужбе.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктж.бр. 478/11 од 03.02.2011. године, дао мишљење да се жалба браниоца окривљеног одбије као неоснована, а првостепена пресуду потврди.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа у одсуству уредно обавештеног Апелационог јавног тужиоца у Београду, на којој је одлучио да одржи претрес пред другостепеним судом. Претрес је одржан 13.09.2011. године, па је након разматрања списа предмета, саслушања окривљеног и читања писмених доказа, а након разматрања навода жалбе, нашао:

Првостепена пресуда је донета на основу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања из члана 370. ЗКП, а на што основано указује бранилац окривљеног у својој жалби. Како је првостепена пресуда у овом предмету раније укидана, то се иста у смислу члана 385 став 2 ЗКП није могла поново укинути, већ је одржан претрес пред другостепеним судом, на коме је саслушан оптужени, прочитан налаз и мишљење судског вештака др ТТ од 13.07.2011. године и извршен увид у све доказе који су наведени у првостепеној пресуди.

Након оцене свих изведених доказа, Апелациони суд у Београду је нашао да је жалба браниоца окривљеног основана, па је првостепену пресуду Вишег суда у Неготину К. бр. 58/10 од 14.12.2010. године преиначио, тако што је окривљеног на основу члана 355 тачка 2 ЗКП ослободио од оптужбе да је извршио продужено кривично дело обљубе злоупотребом положаја из члана 181 став 3 у вези става 2 КЗ у вези чл. 61 ст. 1. КЗ.

Није спорно да је над малолетном оштећеном извршена обљуба, а што је утврђено изведеним доказима у току првостепеног поступка, које у потпуности прихвата и овај суд. Такође, није спорно да је извршеним вештачењем утврђено да у вагиналном брису мал. оштећене постоје фракције сперматозоидних ћелија НН мушке особе, а за које је утврђено да сигурно не потичу од окривљеног, лекара гинеколога који је узимао брис, нити од мушких сродника са мајчине стране. Првостепени суд је са сигурношћу утврдио, и поред постојања фракција сперматозоидних ћелија НН мушке особе у вагиналном брису мал. оштећене, да је окривљени извршио кривично дело које му је оптужницом стављено на терет, јер то не искључује да је и окривљени вршио обљубу, имајући при томе у виду исказ мал. оштећене који је она дала у истрази и налаз вештака неуропсихијатра да је она жртва неког вида насиља и злостављања, а да је искључено да је то све плод њене маште или резултат конфабулација. При томе првостепени суд не прихвата исказ малолетне оштећене који је дала на главном претресу, наводећи да у свему остаје код онога што је речено у првој пресуди, а наиме да је након новог вештачења утврдио да је очигледно да је она тај исказ дала као резултат стресних околности у кући након догађаја које је изазвала мајка окривљеног.

По налогу овога суда, имајући у виду предлог одбране да се мал. оштећена поново саслуша на претресу, извршено је и ново неуропсихијатријско вештачење, па је судски вештак др ТТ дала мишљење, да с обзиром да је о критичном догађају до сада два пута саслушавана, да би излагање новом труматичном експонирању да реконструише потиснуто сећање, изнова активирало анксиозност, несигурност и нову трауматизацију. Имајући у виду да се она сада налази у фази адолесцентног психосоцијалног развоја, када стиче нова искуства и нове страхове, вештак сматра да би поновни излазак пред суд могао имати и далекосежне последице током њеног даљег развоја на емоционалном плану и плану стварања сопственог индентитета.

Након одржаног претреса, Апелациони суд је нашао да није на несумњив и поуздан начин доказано да је окривљени извршио кривично дело које му је оптужницом стављено на терет. Окривљени је током целог поступка негирао да је то учинио. Извршеним вештачењем је утврђено да у вагиналном брису мал. оштећене постоје фракције сперматозоидних ћелија НН мушке особе, а за које је утврђено да сигурно не потичу од окривљеног, лекара гинеколога који је узимао брис, нити од мушких сродника са мајчине стране. Ни лекар гинеколог, ни судски вештак са Биолошког факултета нису утврдили да је дошло до контаминације бриса, већ само објашњавају како теоријски до тога може доћи. Несумњиво је да постојање фракције сперматозоидних ћелија НН мушке особе не искључује могућност да је и окривљени извршио обљубу над мал. оштећеном, међутим за то не постоје поуздани докази. Једини доказ који је окривљеног теретио је исказ мал. оштећене који је она дала у истрази, али је она тај исказ на главном претресу повукла. Супротно становишту првостепеног суда, овај суд сматра да се неуропсихијатриским вештачењима не може поуздано утврдити који њен исказ је тачан, јер је очигледно да дете њеног узраста може бити подложно утицајима са стране, али нема поузданих параметара којима би се у потпуности искључила могућност да је и њен исказ у истрази дат под неким утицајем. С тога је суд окривљеног на основу члана 355 тачка 2 ЗКП ослободио од оптужбе да је извршио кривично дело обљубе злоупотребом положаја из члана 181 став 3 у вези става 2 КЗ у вези члана 61 ст. 1 КЗ.

Одлука о трошковима кривичног поступка донета је на основу члана 197 став 1 ЗКП.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 385. ст 2. ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци пресуде.


Записничар, Председник већа-судија,
Мирјана Новић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje