Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.02.2013.

Кж1 3599/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 3599/12
Дана 12.02.2013. године
Б е о г р а д
Немањина бр.9

 

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Соње Манојловић, председника већа, судија Наде Хаџи-Перић и Драгана Ћесаровића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Браниславом Муњић, као записничарем, у кривичном предмету окривљених АА и АА1, због кривичног дела давање лажног исказа из члана 335 став 2 у вези става 1 КЗ, одлучујући о жалбама јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду и пуномоћника оштећене ОО, адвоката ОБ, изјављеним против пресуде Првог основног суда у Београду К.бр.5024/11 од 23.03.2012. године, у седници већа одржаној дана 12. фебруара 2013. године, донео је


П Р Е С У Д У

ОДБИЈАЈУ СЕ као неосноване жалбе јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду и пуномоћника оштећене ОО, адвоката ОБ, а пресуда Првог основног суда у Београду К.бр.5024/11 од 23.03.2012. године, се ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Првог основног суда у Београду К.бр.5024/11 од 23.03.2012. године, на основу члана 355 став 1 тачка 1 ЗКП, окривљени АА и АА1 ослобођени су од оптужбе да су извршили по једно кривично дело давање лажног исказа из члана 335 став 2 у вези става 1 КЗ, а оштећена ОО је упућена на парнични поступак ради остваривања имовинскоправног захтева, док је одлучено да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведене пресуде благовремено су жалбе изјавили:

-јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду, због битних повреда одредаба кривичног поступка из члана 367 тачка 1 у вези члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања из члана 367 тачка 3 у вези члана 370 став 1 ЗКП, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине пресуду Првог основног суда у Београду К.бр.5024/11 од 23.03.2012. године и предмет врати на поновно одлучивање Првом основном суду у Београду;

-пуномоћник оштећене ОО, адвокат ОБ, из свих законом предвиђених разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду усвоји жалбу у целости и побијану пресуду укине или исту преиначи, тако што ће окривљене АА и АА1 огласити кривим за кривично дело давање лажног исказа из члана 335 став 2 у вези става 1 КЗ и казнити их по закону.

Апелационо јавно тужилаштво у Београду је, поднеском Ктж.бр.3344/12 од 28.06.2012. године, предложило Апелациони суд у Београду, као другостепени суд, у седници већа или након одржаног претреса, уважавајући жалбе Првог основног јавног тужилаштва у Београду и пуномоћника оштећене ОО, адвоката ОБ, изјављене против пресуде Првог основног суда у Београду К.бр.5024/11 од 23.03.2012. године, као основане, побијану пресуду преиначи, тако што ће окривљене АА и АА1 огласити кривим за по једно кривично дело давање лажног исказа из члана 335 став 2 у вези става 1 КЗ, и осудити их по закону.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом, коју је испитао и у смислу члана 380 Законика о кривичном поступку, па је по оцени навода и предлога у изјављеним жалбама и предлога Апелационог јавног тужилаштва у Београду, из напред цитираног поднеска, нашао:

Жалбе су неосноване.

Испитујући првостепену пресуду по службеној дужности, у смислу члана 380 Законика о кривичном поступку, Апелациони суд у Београду налази да првостепена пресуда не садржи битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 1, 5, 6 и 8 - 11 Законика о кривичном поступку, и да на штету окривљених није повређен кривични закон, а у односу на које повреде, поводом изјављених жалби, другостепени суд првостепену пресуду испитује по службеној дужности.

Супротне жалбене наводе јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду и пуномоћника оштећене ОО, адвоката ОБ, да је првостепена пресуда донета уз битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП, јер у пресуди нису наведени разлози о одлучним чињеницама, док су разлози који су дати потпуно нејасни, Апелациони суд у Београду оцењује неоснованим, с обзиром да је, по ставу овога суда, насупрот жалбеним наводима, побијана пресуда јасна и разумљива, да су дати довољни и правилни разлози о свим одлучним чињеницама, да пресуда не садржи противречности, ни међусобне, ни у односу на садржину изведених доказа, као и да је првостепени суд, у образложењу побијане пресуде, дао јасне и правилне разлоге за своју одлуку.

Ценећи жалбене наводе јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду и пуномоћника оштећене ОО, адвоката ОБ, којима се првостепена пресуда побија због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, Апелациони суд у Београду исте оцењује неоснованим и налази да је правилан закључак првостепеног суда да се у радњама окривљених АА и АА1 не стичу законска обележја кривичног дела давање лажног исказа из члана 335 став 2 у вези става 1 КЗ.

Наиме, неспорно је првостепени суд из доказа изведених током поступка утврдио да је пред Основним судом у Бару дошло до расправљања заоставштине иза покојне ПП и да су окривљени АА, на записнику О.бр.365/07 од 29.08.2007. године и окривљена АА1, на записнику О.бр.365/07 од 05.09.2007. године, дали наследничке изјаве у којима су навели да се не прихватају права на наслеђе иза смрти покојне ПП и да осталим наследницима не оспоравају право на наслеђе.

Такође, правилно је првостепени суд закључио када није поклонио веру одбрани окривљеног АА, у делу у коме је исти негирао да је у оставинском поступку у Основном суду у Бару рекао да је син оставиље ПП и да ПП није сачинила тестамент, као и у делу у коме је тврдио да у његовом присуству ништа није диктирано и да он ништа није причао.

Правилан је и закључак првостепеног суда да не прихвати одбрану окривљене Олгице Фабрис у делу у коме је иста негирала да је у оставинском поступку у Основном суду у Бару рекла да је ћерка оставиље ПП, да ПП није сачинила тестамент и да нема других наследника, као и да се одрекла свог наследног дела у корист свог оца, као и у делу у коме је окривљена тврдила да није ништа причала, нити је ико ишта питао у суду.

За свој закључак да одбране окривљених у наведеном делу не прихвати, оцењујући их као неуверљиве, супротне писменим доказима прочитаним на главном претресу и срачунате на избегавање кривице, првостепени суд је у образложењу побијане пресуде дао јасне, непротивуречне и довољно аргументоване разлоге, које у свему као правилне прихвата и овај суд.

Међутим, и по налажењу Апелационог суда у Београду, давање наследничке изјаве пред судом, у својству учесника у поступку, не представља извођење доказа саслушањем странке у судском поступку, већ истом изјавом учесник у ванпарничном поступку, као заинтересовано и незаинтересовано лице, даје суду изјаву да ли се прима наслеђа или се наслеђа одриче.

Стога, како кривично дело давање лажног исказа из члана 335 став 2 у вези става 1 КЗ, чини онај ко приликом извођења доказа саслушањем странака у судском или управном поступку да лажан исказ, а на овом исказу буде заснована одлука донесена у том поступку, док су у предметном оставинском поступку окривљени на оставинској расправи саслушани као учесници у поступку, а не приликом извођења доказа саслушањем странака, то се, и по налажењу Апелационог суда у Београду, како то правилно закључује првостепени суд, у радњама окривљених АА и АА1, не стичу елементи предметног кривичног дела, због чега је првостепени суд правилно, на основу члана 355 тачка 1 ЗКП (а не став 1 тачка 1 ЗКП, како то погрешно наводи првостепени суд), окривљене АА и АА1 ослободио од оптужбе да су извршили по једно кривично дело давање лажног исказа из члана 335 став 2 у вези става 1 Кривичног законика.

Стога Апелациони суд у Београду супротне жалбене наводе јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду и пуномоћника оштећене ОО, адвоката ОБ, оцењује неоснованим и налази да истима ничим није доведена у сумњу правилност и законитост побијане пресуде.

С обзиром на напред изнето, а на основу одредбе члана 388 ЗКП, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци пресуде.

Записничар     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Бранислава Муњић, с.р.   Соња Манојловић, с.р.

За тачност отправка
управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje