Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
3.11.2011.

Кж1 3525/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 3525/11
Дана 03.11.2011. године
Б Е О Г Р А Д

 

У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судијe: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела злоупотребе знака за помоћ и знака за опасност из члана 351 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против пресуде Првог основног суда у Београду К. бр. 15290/10 од 11.05.2011. године, у седници већа одржаној дана 03.11.2011. године, донео је


П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду, па се пресуда Првог основног суда у Београду К. бр. 15290/10 од 11.05.2011. године, ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом окривљени АА, на основу одредбе члана 355 тачка 1 ЗКП, ослобођен је од оптужбе да је извршио кривично дело злоупотребе знака за помоћ и знака за опасност из члана 351 став 1 Кривичног законика и исти је ослобођен плаћања трошкова кривичног поступка и судског паушала за које је одређено да падају на терет буџетских средстава.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да другостепени суд укине побијану пресуду и предмет врати на поновно одлучивање или да исту преиначи тако што ће окривљеног огласити кривим и осудити на казну по закону због кривичног дела из члана 351 став 1 Кривичног законика.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је поднеском Ктж. бр. 3401/2011 од 15.07.2011. године, предложио да другостепени суд укине побијану пресуду и предмет врати на поновно одлучивање или да исту преиначи тако што ће окривљеног огласити кривим и осудити на казну по закону због кривичног дела из члана 351 став 1 Кривичног законика.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог изјашњења надлежног јавног тужиоца, датог у наведеном поднеску, нашао:

Жалба је неоснована.

Побијаном пресудом као и поступком који је претходио доношењу исте, нису учињене битне повреде одредаба кривичног поступка, нити је њоме повређен кривични закон на штету окривљеног, а на које повреде Апелациони суд у Београду као другостепени, поводом жалбе у смислу члана 380 ЗКП-а, пази по службеној дужности.

Апелациони суд у Београду налази да се неосновано жалбом јавног тужиоца првостепена пресуда побија због битних повреда одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП, наводима да је изрека побијане пресуде противречна разлозима наведеним у образложењу исте из којих се, према мишљењу јавног тужиоца, не може утврдити да ли је окривљени ослобођен јер је оправдано позивао дежурну службу 92 или то што је окривљени учинио не представља кривично дело. Ово с тога што је изрека побијане пресуде и према оцени овога суда јасна, разумљива и непротивречна датим разлозима о одлучним чињеницама из којих недвосмислено произлази да поступање које је окривљеном стављено на терет по закону није кривично дело, иако је неспорно да је исти чак 18 пута позивао полицију и пријављивао да су над њим извршена одређена кривична дела иако је знао да то није истина, упућивао питања: „Како сте, шта радите“ и помињао име Ивице Дачића.

Увидом у списе је такође утврђено да се изјављеном жалбом првостепена пресуда неосновано побија и због погрешно утврђеног чињеничног стања наводима да је првостепени суд погрешно утврдио како описано поступање окривљеног не представља злоупотребу знака за помоћ у смислу одредбе члана 351 Кривичног законика. Ово с тога што је првостепени суд правилно нашао да дело за које је окривљени оптужен по закону није кривично дело, с обзиром да чињенични опис дела које је окривљеном стављено на терет не садржи све битне елементе предметног кривичног дела, имајући у виду да и према оцени овога суда знаци за помоћ или опасност представљају звучне или оптичке сигнале (сирена и др.) који морају бити наведени и описани у изреци првостепене пресуде, а да сам позив полицији не може представљати знак у смислу члана 351 Кривичног законика.

Према томе, насупрот наводима из жалбе јавног тужиоца, чињенично стање је правилно применио кривични закон када је окривљеног на основу одредбе члана 355 став 1 ЗКП ослободио од оптужбе да је на описани начин извршио кривично дело из члана 351 став 1 Кривичног законика.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 388 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци пресуде.

ЗАПИСНИЧАР    ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Вукашин Сарајлић, с.р.           мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje