Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.09.2011.

Кж1 3316/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 3316/11
Дана 15.09.2011. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина 9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судијe Верољуба Цветковића, председника већа, и судија Драгољуба Ђорђевића и Бојане Пауновић, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Јелене Каличанин Војновић, као записничара, у кривичном предмету против окривљеног АА и др, због кривичног дела насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, одлучујући о жалби јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Шапцу Кт.бр. 160/10 од 31.05.2011. године и жалбе браниоца окривљених АА, ББ и ВВ, адвоката АБ, изјављених против пресуде Вишег суда у Шапцу К.бр. 208/10 од 18.05.2011. године, у седници већа одржаној дана 15.09.2011. године, донео је следеће

Р Е Ш Е Њ Е


Поводом жалбе јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Шапцу Кт.бр. 160/10 од 31.05.2011. године и жалбе браниоца окривљених АА, ББ и ВВ, адвоката АБ, а по службеној дужности, УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Шапцу К.бр. 208/10 од 18.05.2011. године и предмет се враћа првостепeном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Вишег суда у Шапцу К.бр. 208/10 од 18.05.2011. године, окривљени АА, ББ и ВВ су оглашени кривима због извршења једног кривичног дела насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, те су окривљенима изречене условне осуде тако што су утврђене казне затвора у трајању од по 4 (четири) месеца и истовремено одређено да се казне неће извршити уколико сваки од окривљених у року од 1 (једне) године од дана правноснажности пресуде не учини ново кривично дело. Оштећени је упућен на парницу ради остваривања имовинско-правног захтева, а окривљенима је изречена и мера безбедности забране присуствовања одређеним спортским приредбама у трајању од 1 (једне) године. Одлучено је да уколико окривљени прекрше ову забрану, условна осуда ће бити опозвана. Окривљени су обавезани да су у плате износ од по 3.000,00 динара на име судског паушала.

Против наведене пресуде благовремене жалбе су изјавили:

-јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Шапцу Кт.бр. 160/10 од 31.05.2011. године, због повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине побијану пресуду и предмет врати првостепeном суду на поновно суђење;

-бранилац окривљених АА, ББ и ВВ, адвокат АБ, из свих законом предвиђених разлога, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду на тај начин што ће окривљене ослободити од кривичне одговорности или пресуду укине и предмет врати првостепeном суду на поновно суђење.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у свом поднеску Ктж.бр. 3205/2011 од 01.07.2011. године, изнео мишљење да је жалба јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Шапцу основана, те да наведену пресуду треба укинути и предмет врати на поновно одлучивање првостепeном суду, а да је жалба браниоца окривљених, адвоката АБ неоснована и да је као такву треба одбити.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом и жалбама као и изнетим мишљењем јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, па је нашао:

Побијана пресуда садржи битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачке 11 ЗКП-а, због које повреде је пресуда морала бити укинута, а поводом које повреде другостепени суд увек испитује првостепeну пресуду по службеној дужности, у смислу одредби члана 380 Законика о кривичном поступку, а што произилази из следеће:

Окривљени АА, ББ и ВВ су оглашени кривима због извршења једног кривичног дела насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 КЗ у вези члана 33 КЗ, јер су на утакмици која се одржала дана 09.05.2010. године у Белотићу, физички напали главног судију на фудбалској утакмици, а окривљени су били фудбалери фудбалског клуба “_” који је учествовао у фудбалској утакмици.

Према налажењу Апелационог суда у Београду, а полазећи од Европске конвенције о насиљу, недоличном понашању гледалаца на спортским приредбама, посебно фудбалским утакмицама, те Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама (“Службени гласник РС” бр. 67/2003 и 90/2007), учесници спортског такмичења и спортске манифестације, значи лица које по статуту спортског савеза имају својство обавезног и дозвољеног учесника спортског такмичења или манифестације, не могу бити извршиоци овог кривичног дела. Дакле, како је у конкретном случају дошло до физичког обрачуна учесника спортске приреде, и то на спортском терену, односно фудбалера и судије, то се радње за које је првостепeни суд огласио кривим окривљене, не могу правилно квалификовати као радње извршења кривичног дела насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 КЗ, јер окривљени АА, ББ и ВВ, као играчи фудбалског тима, не могу бити извршиоци овог кривичног дела.

Из напред наведеног разлога, по налажењу Апелационог суда у Београду, предметна пресуда је морала бити укинута, а првостепeни суд ће у поновном поступку отклонити битну повреду одредаба кривичног поступка на које је овим решењем указано, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку за коју ће дати јасне и логичне разлоге.

Следом реченог, Апелациони суд у Београду се није упуштао у оцену жалбених навода жалбе јавног тужиоца и браниоца окривљених, али ће првостепeни суд приликом својих чињеничних и правних закључивања у поновном суђењу имати у виду и наводе ових жалби.

На основу свега напред реченог, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у диспозитиву решења, применом одредби члана 389 став 1 Законика о кривичном поступку.

Записничар      Председник већа-судија
Јелена Каличанин Војновић, с.р.    Верољуб Цветковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje