Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.05.2010.

Кж1 3245/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 - 3245/10
Дана 11.05.2010. године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Александром Симић, записничарем, у кривичном предмету oптуженог АА, због кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и крујумчарење људи из члана 350 став 2 Кривичног законика и др., одлучујући о жалби јавног тужиоца Петог општинског јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против пресуде Петог општинског суда у Београду I К.бр. 468/09 од 02.07.2009. године,у седници већа одржаној у одсуству уредно обавештеног Апелационог јавног тужиоца у Београду,донео је дана 11.05.2010. године


П Р Е С У Д У


УВАЖАВА СЕ жалба јавног тужиоца Петог општинског јавног тужилаштва у Београду, па СЕ ПРЕИНАЧУЈЕ пресуда Петог општинског суда у Београду I К.бр. 468/09 од 02.07.2009. године, у делу одлуке о кривичној санкцији, тако што Апелациони суд у Београду оптуженом АА задржава као правилно утврђене појединачне казне затвора и то казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци за кривично дело недозвољен прелаз државне границе и крујумчарење људи из члана 350 став 2 Кривичног законика, за које је првостепеном пресудом оглашен кривим, и казну затвора у трајању од 4 (четири) месеца, за кривично дело фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1 Кривичног законика, за које је побијаном пресудом такође оглашен кривим, па га применом чланова 45 и 60 Кривичног законика ОСУЂУЈЕ на јединствену казну затвора у трајању од 9 (девет) месеци, у коју казну му се урачунава време проведено у притвору од 24.05.2008. године па до 26.05.2008. године.

Об р а з л о ж е њ е


Пресудом Петог општинског суда у Београду I К.бр. 468/09 од 02.07.2009. године,оптужени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 2 Кривичног законика, за које је му је утврђена казна затвора у трајању од 6 (шест) месеци и због извршења кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1 Кривичног законика, за које му је утврђена казна затвора у трајању од 4 (четири) месеца, а затим му је изречена условна осуда тако што му је утврђена јединствена казна затвора у трајању од 7 (седам) месеци и истовремено одређено да се утврђена казна неће извршити уколико оптужени за време од 3 (три) године не учини ново кривично дело, а уколико условна осуда буде опозвана оптуженом ће се у казну затвора урачунати време проведено у притвору од 24.05.2008. године до 26.05.2008. године. На основу члана 87 КЗ и 350 став 4 КЗ према оптуженом је изречена мера безбедности одузимање предмета и то: службене легитимације МУП РС, издате 01.11.2001. године, на име ББ, ИД _, са бројем на полеђини М _, са службеном значком МУП РС, ИД _ и једно путничко моторно возило марке „Опел Аскона Ц 2.01“, рег. ознака BP _, као предмети извршења дела. Оптужени је ослобођен дужности плаћања трошкова кривичног поступка и паушала суду.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио јавни тужилац Петог општинског јавног тужилаштва у Београду, због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да се побијана пресуда преиначи, тако што ће се оптужени АА осудити на казну затвора.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску Ктж.бр. 1453/10 од 23.04.2010. године, предложио да Апелациони суд у Београду уважи жалбу јавног тужиоца Петог општинског јавног тужилаштва у Београду и преиначи пресуду Петог општинског суда у Београду I К.бр. 468/09 од 02.07.2009. године, тако што ће оптуженог АА, због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 2 Кривичног законика и кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355 став 2 у вези става 1 Кривичног законика, осудити на казну затвора.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа у одсуству уредно обавештеног Апелационог јавног тужиоца у Београду, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог изјашњења Апелационог јавног тужиоца у Београду, датог у наведеном поднеску, нашао:

Жалба је основана.

Побијаном пресудом, као и поступком који је претходио доношењу исте нису учињене битне повреде кривичног поступка, нити је њоме повређен кривични закон на штету оптуженог, а на које Апелациони суд у Београду, као другостепени,поводом жалби у смислу одредбе члана 380 ЗКП-а, пази по службеној дужности.

Испитујући првостепену пресуду у делу одлуке о казни, а поводом жалбе јавног тужиоца Петог општинског јавног тужилаштва у Београду, овај суд налази да је жалба јавног тужиоца основана.

Основано јавни тужилац у жалби истиче да је првостепени суд приликом одлучивања о врсти и висини кривичне санкције дао превелики значај олакшавајућим околностима на страни оптуженог, а које представљају уобичајене олакшавајуће околности, као и да је неосновано нашао да на страни оптуженог није било отежавајућих околности, те да није дао адекватан значај тежини извршених кривичних дела и степену кривице оптуженог као учиниоца, услед чега је изречена кривична санкција у конкретном случају неадекватна.

Наиме, приликом одлучивања о врсти и висини кривичне санкције првостепени суд је од олакшавајућих околности на страни оптуженог ценио да је породичан човек, отац четворо малолетне деце, да себе и своју породицу издржава властитим радом обављањем повремених физичких радова, да је признао извршење дела, да није осуђиван, као и његово коректно држање, искрено кајање и жаљење због почињеног дела, док отежавајућих околности није нашао, па је оптуженом за извршена кривична дела претходно утврдио појединачне казне затвора, ближе означене у изреци побијане пресуде, а затим му изрекао условну, такође ближе означену у изреци првостепене пресуде.

Међутим, основани су жалбени наводи јавног тужиоца да је изречена кривична санкција оптуженом због извршења предметних кривичних дела у конкретном случају неадекватна како тежини извршених кривичних дела, степену кривице оптуженог као учиниоца, тако и околностима под којима су она извршена, као и да је првостепени суд дао пренаглашен значај олакшавајућим околностима на страни оптуженог.

Стога је Апелациони суд у Београду уважио жалбу јавног тужиоца Петог општинског јавног тужилаштва у Београду и преиначио првостепену пресуду у делу одлуке о кривичној санкцији тако што је оптуженом за извршена кривична дела задржао као правилно утврђене појединачне казне затвора,како је то ближе наведено у изреци ове пресуде, а затим га осудио на јединствену казну затвора у трајању од девет месеци, у коју казну се оптуженом урачунава време проведено у притвору од 24.05.2008. године до 26.05.2008. године.

По оцени овога суда са овако одмереном казном у потпуности ће се остварити сврха кажњавања прописана одредбом члана 42 КЗ, и иста је иста у свему у складу са тежином учињених дела и степеном кривице оптуженог као учиниоца.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 391 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци пресуде.

Записничар, Председник већа-судија,
Александра Симић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje