Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.03.2012.

Кж1 3146/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 3146/11
Дана 22.03.2012. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина 9

 

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Верољуба Цветковића, председника већа и судија Драгољуба Ђорђевића и Бојане Пауновић, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Јелене Каличанин Војновић, као записничара, у кривичном предмету против окривљене АА и др, због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ и др, одлучујући о жалби јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр. 872/10 од 23.05.2011. године, жалби браниоца окривљене АА, адвоката АБ, те жалби браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, изјављених против пресуде Вишег суда у Београду К.бр. 3974/10 од 28.03.2011. године, у седници већа одржаној дана 22.03.2012. године, у одсуству уредно обавештеног заменика јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, те окривљене АА са браниоцем, адвокатом АБ и окривљеног АА1 са браниоцем, адвокатом АБ1, донео је следећу


П Р Е С У Д У

I

ОДБИЈАЈУ СЕ као неосноване жалба јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр. 872/10 од 23.05.2011. године и жалба браниоца окривљене АА, адвоката АБ, па се пресуда Вишег суда у Београду К.бр. 3974/10 од 28.03.2011. године, у односу на окривљену АА, ПОТВРЂУЈЕ.
II

Поводом жалбе браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, а по службеној дужности, ПРЕИНАЧАВА СЕ пресуда Вишег суда у Београду К.бр. 3947/10 од 28.03.2011. године, у односу на окривљеног АА1 у делу који се односи на кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 КЗ, тако што Апелациони суд у Београду окривљеног АА1, са личним подацима као у изреци првостепене пресуде

на основу члана 355 тачка 2 Законика о кривичном поступку


ОСЛОБАЂА ОД ОПТУЖБЕ

Да је:

Дана 26.08.2010. године неовлашћено дражао у мањој количини за сопствену употребу супстанцу проглашену за опојну дрогу и то 1 грам хероина у смеши са кофеином и парацетамолом, који је примио од окривљене АА, при чему су му способности да схвати значај свога дела и могућност да управља својим поступцима биле смањене али не и битно, свестан свога дела чије извршење је хтео, свестан чињенице да је његово дело забрањено,

-чиме би извршио кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 КЗ.

III

Поводом жалбе браниоца окривљеног АА, адвоката АБ1, а по службеној дужности, ПРЕИНАЧАВА СЕ пресуда Вишег суда у Београду К.бр. 3974/10 од 28.03.2011. године у погледу одлуке о кривичној санкцији, тако што Апелациони суд у Београду окривљеног АА1 за кривично дело омогућавање уживања опојних дрога из члана 247 став 1 КЗ, за које је првостепеном пресудом оглашен кривим, применом члана 4, 42, 45, 54 КЗ, ОСУЂУЈЕ на казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци.

Уважавањем жалбе браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1, у делу којом се првостепена одлука побија због одлуке о кривичној санцији – изречној мери безбедности одузимања предмета, па се УКИДА ова мера безбедности одузимања предмета – возила марке “Passat”, регистарских ознака ПО 657-21, док се жалба јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр. 872/10 од 23.05.2011. године у односу на окривљеног АА1 и у преосталом делу жалба браниоца окривљеног АА1, адв. АБ1, ОДБИЈАЈУ КАО НЕОСНОВАНЕ.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Вишег суда у Београду К.бр. 3974/10 од 28.03.2011. године, окривљена АА је оглашена кривом због извршења једног кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ, те је осуђена на казну затвора у трајању од 3 (три) године у коју ће се урачунати време проведено у притвору од 26.08.2010. године па надаље, и према којој је изречена мера безбедности одузимања предмета опојне дроге хероина у количини од 6,18 грама. Истом пресудом је окривљени АА1 оглашен кривим због извршења једног кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 КЗ, због чега му је претходно утврђена казна затвора у трајању од 3 (три) месеца, и због једног кривичног дела омогућавање уживања опојних дрога из члана 247 став 1 КЗ, због чега му је претходно утврђена казна затвора у трајању од 6 (шест) месеци, па је окривљени осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 7 (седам) месеци. Против окривљеног АА1 је изречена и мера безбедности одузимања предмета – једног путничког возила марке “Passat” регистарских ознака ПО 657-21, окривљени АА и АА1 су ослобођени обавезе плаћања трошкова кривичног поступка и судског паушала.

Против наведене пресуде, благовремене жалбе су изјавили:

-јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду Кт.бр. 872/10 од 23.05.2011. године, због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду на тај начин што ће окривљеној АА и окривљеном АА1 изрећи строжије казне по закону;

-бранилац окривљене АА, адвокат АБ, због повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду на тај начин што ће окривљену АА огласити кривом због извршења кривичног дела омогућавање уживања опојних дрога из члана 247 КЗ и за кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а КЗ;

-бранилац окривљеног АА1, адвокат АБ1, због битне повреде одредаба кривичног поступка, погрешно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене материјалног права и одлуке о казни и мери безбедности, са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду укине и предмет врати првостeпеном суду на поновно одлучивање или да пресуду преиначи у погледу одлуке о казни тако што ће окривљеном АА1 изрећи блажу кривичну санкцију и ослободити га мере безбедности.

Бранилац окривљене АА, адвокат АБ је изјавио жалбу јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду у коме је оспорио наводе те жалбе, те је предложио Апелационом суду у Београду да исту одбије као неосновану.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у свом поднеску Ктж.бр. 3054/11 од 29.06.2011. године, изнео предлог да Апелациони суд у Београду уважи жалбу јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду и пресуду преиначи на тај начин што ће окривљене АА и АА1 због извршених кривичних дела осудити на казне затвора у дужем трајању, а да жалбе браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1 и жалбу браниоца окривљене АА, адвоката АБ одбије као неосноване.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа у одсуству уредно обавештеног заменика јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду и присуству окривљене АА и њеног браниоца, адвоката АБ, те окривљеног АА1 и његовог браниоца, адвоката АБ1, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом, жалбама, као и одоговором на жалбу и предлогом јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду из цитираног поднеска, па нашао да ваља одлучити као у изреци ове пресуде и то из следећих разлога:

Апелациони суд у Београду је одлучио као у ставу првом изреке ове пресуде јер је нашао да је првостeпени суд свестраном оценом свих изведених доказа правилно утврдио чињенично стање, односно правилно је утврдио да је окривљена АА предала окривљеном АА1 један пакетић опојне дроге хероина у коме се налазио око 1 грам опојне дроге у смеши са кофеином и парацетамолом, а који хероин су окривљени АА1 и окривљена АА заједно конзумирали ушмркавањем на “Југопетроловој” пумпи. Међутим према налажењу овог суда, из овако утврђеног чињеничног стања произилази да у радњама окривљеног АА1 нису садржана битна обележја кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а КЗ, а како је то првостeпени суд погрешно закључио. Наиме, како су окривљени АА1 и окривљена АА ушмркали предметни хероин, то се не може основано бранити став о томе да је окривљени АА1 неовлашћено држао у мањој количини за сопствену употребу предметни хероин, обзиром на то да код њега хероин није нити пронађен нити одузет јер је дрога претходно ушмркана. Како се конзумирање наркотика, односно ушмркавање хероина у смислу кривичног закона не сматра радњом извршења било ког кривичног дела, то је у конкретном случају Апелациони суд у Београду по правилној примени закона донео одлуку којом је окривљеног АА1 услед недостатака доказа ослободио од оптужбе да је извршио кривично дело неовлашћено држање опојне дроге из члана 246а КЗ.

  Према налажењу Апелационог суда у Београду, неосновано се жалбом браниоца окривљеног АА1, адвоката АБ1 првостeпена пресуда побија у делу којим је окривљени АА1 оглашен кривим због извршења кривичног дела омогућавање уживања опојних дрога из члана 247 став 1 КЗ, обзиром на то да је према налажењу Апелационог суда у Београду првостeпени суд правилном и свестраном оценом свих изведених доказа правилно закључио да је окривљени АА1 омогућио окривљеној АА да ужива опојну дрогу на тај начин што је од опојне дроге коју му је предала окривљена АА на омоту од диска направио две линије и омогућио окривљеној АА да у његовом возилу, на наведеном месту конзумира једну линију хероина у смеши са кофеином и парацетамолом ушмркавањем, а које је кривичноправне радње првостeпени суд правилно квалификовао на описан начин.

Испитујући ожалбену пресуду у погледу кривичне санкције у односу на окривљеног АА1, поводом жалбе Вишег јавног тужиоца у Београду и браниоца окривљеног, Апелациони суд у Београду налази да је правилно првостепени суд од олакшавајућих околности на страни окривљеног АА1 ценио чињенице да је раније неосуђиван, да се ради о релативно младој особи, којој је у време извршења кривичног дела урачунљивост била смањена до границе битног али не и битно, док отежавајуће околности није нашао. Како је у конкретном случају Апелациони суд у Београду побијану пресуду преиначио из осуђујуће у ослобађајућу пресуду према окривљеном АА1 у делу који се односи на кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1 КЗ, то је Апелациони суд у Београду, одлучио као у ставу другом изреке ове пресуде и ожалбену пресуду преиначио у делу одлуке о кривичној санкцији према окривљеном АА1 а за кривично дело омогућавање уживања опојних дрога из члана 247 став 1 КЗ за које је првостепеном пресудом оглашен кривим. Наиме, овај суд налази да је првостепени суд дајући правилан значај утврђеним олакшавајућим околностима и у одсуству отежавајућих околности а ценећи степен кривице окривљеног и угрожавање заштићеног добра, окривљеном АА1 правилно утврдио за наведено кривично дело казну затвора у трајању од 6 (шест) месеци. Стога је овај суд, задржавајући као правилно утврђену наведену казну, окривљеног АА1 за кривично дело омогућавање уживања опојних дрога из члана 247 став 1 КЗ применом члана 4, 42, 45, 54 КЗ осудио на казну затвора у трајању од шест месеци, налазећи да ће се овако одмереном казном по врсти и висини према окривљеном постићи сврха кажњавања и изрицања кривичних санкција предвиђених одредбом члана 4 и 42 КЗ, односно да ће се на окривљеног довољно утицати да убудуће не врши кривична дела.

Међутим, према налажењу Апелационог суда у Београду, првостeпени суд је на основу правилно утврђеног чињеничног стања погрешно закључио  да према окривљеном АА1 треба изрећи меру безбедности одузимања предмета и то моторног возила марке “Passat”. Наиме, чланом 87 став 1 КЗ је прописано да се предмети који су употребљени или су били намењени за извршење кривичног дела или који су настали извршењем кривичног дела могу се одузети ако су својина учиниоца. У конкретном случају је као што је напред речено неспорно утврђено да су окривљени АА1 и АА у наведеном возилу марке “Passat” конзумирали опојну дрогу хероин, међутим закључивање првостeпено суда да је аутомобил предмет који је кориштен за извршење кривичног дела, се не може прихватити. Основано се жалбом браниоца окривљеног АА1 указује Апелационом суду у Београду на то да аутомобил окривљеног АА1 није кориштен у сврху нелегалног превоза наркотика, односно шверца дроге, те у том смислу тај аутомобил није ни прилагођаван циљу извршења кривичног дела, већ се у конкретном случају аутомобил користио за превоз и у њему је вршено конзумирање наркотика, с тога се према ставу овог суда аутомобил окривљеног не може сматрати моторним возилом кориштеним за извршење кривичног дела, због чега је Апелациони суд у Београду укинуо меру безбедности одузимања овог возила.

Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у ставу трећем изреке пресуде из следећих разлог:

Жалбом браниоца окривљене АА, адвоката АБ се спори побијана пресуда због повреде кривичног закона и истиче то да у радњама окривљене АА описанима у изреци побијане пресуде не стичу битна обележја кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 КЗ, обзиром на то да окривљена АА и није посредовала у куповини, јер она није омогућила окривљеном АА1 да купи дрогу, то јест окривљена није омогућила АА1 да ступи у непосредни конатакт са дилером, јер окривљени АА1 дрогу нити је купио нити му је неки дилер предао дрогу него му је окривљена АА лично предала хероин, па се према ставу жалбе, а следом реченог, правилном применом закона окривљена АА треба огласити кривом због извршења једног кривичног дела омогућавање уживања опојних дрога из члана 247 став 1 КЗ.

Овакви жалбени наводи су цењени као неосновани јер је окривљена АА оглашена кривом због кривичног дела извршеног радњом подредовња у продаји и куповини супстанце која је проглашена за опојну дрогу и то хероина и то тако што је телефоном позивала лице са именом Гога са којим се договарала о куповини хероина па су она и окривљени АА1 заједно долазили у Београд возилом окривљеног АА1, при чему је окривљени АА1 давао новац окривљеној АА да за њега купи хероин од извесне Гоге, што је она и чинила, а затим му хероин предавала. Дакле, и према налажењу Апелационог суда у Београду у оваквој радњи окривљене АА, односно узимање новца од окривљеног АА1, долажење у контакт са извесном Гогом, куповином хероина за окривљеног АА1, те предајом истог окривљеном АА1, окривљена АА јесте извршила радњу неовлашћеног посредовања у продаји и куповини супстанце која је проглашена за опојну дрогу, па су другачији жалбени наводи браниоца окривљене цењени као неосновани. Дакле, према ставу овог суда, није неопходно да извршилац кривичног дела чија је радња посредовање у куповини и продаји дроге “упозна” лица у чијој трансакцији дрогом окривљени посредује, већ је довољно да као што је напред речено, за новац једног лице које је наручилац наркотика, коришћењем познанства са дилером, купи дрогу за потребе наручиоца коме дрогу коначно и предаје.

Такође, према налажењу Апелационог суда у Београду, првостeпени суд је приликом доношења одлуке о врсти и висини кривичне санкције коју ће изрећи окривљеној АА правилно оценио свед околности из члана 54 КЗ, које на то утичу па је правилно на страни окривљене АА као олакашавајуће околности правилно ценио делимично признање, чињеницу да се ради о релативно младој особи, као и околност да је окривљеној урачунљивост у време извршења кривичног дела била смањена, али не и битно, док је као отежавајућу околност правилно ценио ранију осуђиваност због кривичног дела из члана 246 став 3 КЗ, па је правилно даље ценећи степен кривице окривљене АА исту правилно осудио на казну затвора у трајању од 3 (три) године у коју ће се урачунати време проведено у притвору. Такође, према ставу овог суда, првостeпени суд је правилно према окривљеној АА изрекао меру безбедности одузимања предмета – опојне дроге хероина.

Следом свега напред реченог, Апелациони суд у Београду је на основу одредбе члана 388 и 391 ЗКП-а одлучио као у изреци пресуде.

Записничар                  Председник већа-судија
Јелена Каличанин Војновић,с.р.       Верољуб Цветковић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje