Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
6.09.2011.

Кж1 3069/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1-3069/11
Дана 06.09.2011. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Александром Симић, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела убијање и злостављање животиња из члана 269 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца окривљеног, изјављеној против пресуде Основног суда у Лозници 1К.бр. 1540/10 од 23.03.2011. године, у седници већа одржаној дана 06.09.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВА СЕ жалба браниоца окривљеног АА, па се УКИДА пресуда Основног суда у Лозници 1К.бр. 1540/10 од 23.03.2011. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Основног суда у Лозници 1К.бр. 1540/10 од 23.03.2011. године окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела убијање и злостављање животиња из члана 269 став 1 Кривичног законика и за исто му је изречена условна осуда тако што му је утврђена казна затвора у трајању од три месеца и истовремено одређено да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени у року од годину дана по правноснажности пресуде не учини ново кривично дело. Оштећени је упућен да у парници оствари имовинско правни захтев. Окривљени је обавезан да суду на име паушала плати износ од 2.000,00 динара и на име трошкова кривичног поступка износ од 3.798,00 динара, у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио бранилац окривљеног адвокат АБ, због погрешно утврђеног чињеничног стања, погрешне примене материјалног права, одлуке о казни и о трошковима кривичног поступка, а из образложења жалбе произилази да се жали и због битних повреда одредаба кривичног поступка, са предлогом да се побијана пресуда преиначи и окривљени ослободи од оптужбе за кривично дело за које је осуђен, као и да буде ослобођен плаћања трошкова поступка.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску Ктж.бр. 2970/2011 од 23.06.2011. године предложио да Апелациони суд у Београду одбије као неосновану жалбу браниоца окривљеног АА, адвокат АБ и потврди пресуду Основног суда у Лозници 1К.бр. 1540/10 од 23.03.2011. године.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог изјашњења Апелационог јавног тужиоца у Београду, датог у напред наведеном поднеску, нашао:

Жалба је основана.

У првостепеној пресуди садржане су битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП-а, које повреде се састоје у томе што у истој нису дати разлози о одлучним чињеницама, а и чињенично стање је остало погрешно и непотпуно утврђено, на шта се основано указује жалбом браниоца окривљеног, због чега је укидање првостепене пресуде било нужно.

Најпре, у изреци побијане пресуде првостепени суд је пропустио да наведе које је то прописе прекршио окривљени, већ само стоји да је окривљени у време и месту ближе означеним у изреци побијане пресуде „ у урачунљивом стању, са умишљајем кршећи прописе, повредио животињу...“, нити је то учинио у образложењу пресуде.

Такође, првостепени суд наводи да прихвата да је на основу изведених доказа, а посебно на основу налаза и мишљења судског вештака ветеринарске медицине утврдио да је коњ задобио повреду леве предње ноге у пределу зглоба у виду отвореног прелома sesamoidne кости и да је та повреда нанета оштрим предметом-секиром. Међутим, судски вештак ВВ ни у једном делу свог налаза није нешто тако навео. Он је утврдио да је коњ задобио повреду леве ноге у пределу зглоба и да је та повреда нанета ударцем секиром, али није навео да је та повреда „у виду прелома“. Из његовог налаза, који је донекле нејасан, пре се може извести закључак да је коњ задобио повреду леве ноге у пределу зглоба и прелом sesamoidne кости. Повреда у пределу зглоба нанета је ударцем секире. Али за прелом sesamoidne кости вештак наводи да је могла настати снажним замахом секире, али и приликом пада у провалију. На то да је реч о две различите повреде упућује и стручно мишљење ветеринарске станице од 19.02.2010. године, које се налази у предмету, односно да постоји рана и отворени прелом. С тога је првостепени суд пропустио да на несумњив и поуздан начин утврди како је дошло до отвореног прелома кости, а што је једино могуће утврдити ценећи одбрану окривљеног и исказе лица која су била присутна, а посебно ценећи ко је од њих које радње предузео и на каквом простору.

Даље, у изреци побијане пресуде наведено је да је окривљени предметно кривично дело извршио са директним умишљајем, али у образложењу пресуде осим што се наводи да је окривљени извршио кривично дело са директним умишљајем, да је био свестан свог дела и хтео његово извршење, исти се посебно не образлаже.

Првостепени суд уопште не цени ни чињеницу зашто је окривљени критичном приликом ударио коња, будући да из образложења пресуде произлази да је то урадио без икаквог разлога и повода, што је нелогично, јер су сви очевидци критичног догађаја-окривљени, оштећени и сведок СС изјавили да је оштећени повукао коња за кајасе. Такође, првостепени суд не цени ни исказ сведока СС који је изјавио да се коњ пропео, нити је овог сведока саслушао на околност повређивања коња ударцем секиром од стране окривљеног, да ли је то било из чистог мира или је до тога дошло након што је оштећени повукао коња, па се коњ пропео. Ова околност је од значаја за утврђивање умишљаја окривљеног.

С тога је овај суд уважио жалбу браниоца окривљеног АА, укинуо побијану пресуду и предмет вратио првостепеном суду на поновно суђење.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити отклонити наведене битне повреде одредаба кривичног поступка, на које му је указано овим решењем, дати јасне и уверљиве разлоге о свим одлучним чињеницама, те правилно и у потпуности утврдити чињенично стање, тако што ће обавити ново вештачење од стране вештака ветеринарске медицине или саслушати наведеног вештака везано за врсте и механизам настанка повреда код коња, саслушати сведока СС, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 389 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар, Председник већа-судија,
Александра Симић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje