Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
21.06.2011.

Кж1 2907/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 2907/11
Дана 21.06.2011 године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, као кривични суд, у већу састављеном од судије Верољуба Цветковића, као председника већа, и судија Драгољуба Ђорђевића и Бојане Пауновић, као чланова већа, са судијским помоћником Маријом Јанковић Дебељак, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због продуженог кривичног дела клевете из члана 171 став 2 у вези члана 61 Кривичног законика, решавајући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној на пресуду Првог основног суда у Београду К.бр. 1358/10 од 16.04.2011. године, у седници већа одржаној дана 21. јуна 2011. године, донео је следећу


П Р Е С У Д У


УВАЖАВАЊЕМ жалбе браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Првог основног суда у Београду К.бр. 1358/10 од 16.04.2011. године, тако да сада гласи:

Окривљени АА, са подацима као у изреци првостепене пресуде

На основу члана 355 тачка 1 Законика о кривичном поступку


ОСЛОБАЂА СЕ ОД ОПТУЖБЕ


Да је тиме што је, у стању урачунљивости, свестан својих радњи чије извршење је хтео, за приватног тужиоца ББ изнео:

- У емисији „__“ на РТС-у дана 28.06.2007. године „...ВВ је назвао ВВ1 и тражио да се са њим види. Договор је да се сутра виде код ВВ1“.

- У емисији „__“ на телевизији Б92 дана 18.06.2007. године „Ма та паралелна власт коју је „ВВ1“ створио, та паралелна власт која је радила мени иза леђа у том истом министарству је довела да немамо више ВВ2“.

- У издању дневних новина „__“ дана 26.07.2007. године „Да је ББ одговоран за ометање полиције у борби са његовим пријатељима, као и за функционисање система његовог обезбеђења то мора да уместо себе понуди другог кривца за чињеницу да су ВВ2 убили његови одбегли пријатељи“.

- У интервјуу за дневне новине „__“ дана 05.07.2007. године „ВВ1 са својим пајташима ВВ3 и ВВ4 рушио је иза мојих леђа, иза леђа целокупног ДОС-а и владе премијера ВВ2“... „Он је тај који је везивао руке полицији у борби са мафијом“...

- У издању дневних новина „__“ дана 22.06.2007. године „ВВ1 био мафијашки шеф чији су одметнути пријатељи ликвидирали премијера упркос свим напорима полиције да их предухитри“.

- извршио продужено кривично дело клевете из члана 171 став 2 у вези члана 61 Кривичног законика.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Првог основног суда у Београду К.бр. 1358/10 од 16.04.2011. године окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела клевете у продуженом трајању из члана 171 став 2 у вези члана 61 Кривичног законика и за то дело осуђен на новчану казну у износу од 200.000,00 (двестахиљада) динара, коју је дужан да плати у року од 3 (три) месеца од дана правноснажности пресуде, а уколико се новчана казна не буде могла наплатити ни принудним путем биће замењена казном затвора тако што ће се сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне рачунати једним даном затвора, с тим да затвор не може бити дужи од 6 месеци; На основу члана 206 ЗКП приватни тужилац ББ је упућен за остваривање имовинско правног захтева на парницу, а о трошковима кривичног поступка одлучиће се посебним решењем.

Против наведене пресуде благовремено је изјавио жалбу бранилац окривљеног адвокат АБ, због битних повреда одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да се првостепена пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење или преиначи и окривљени ослободи од оптужбе и обавеже на плаћање трошкова судског поступка.

Бранилац окривљеног је предложио да окривљени и он буду позвани на седницу другостепеног већа.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, у одсутности окривљеног и његовог браниоца, налазећи да у смислу члана 448 став 1 ЗКП, њихово присуство седници већа није неопходно, а на којој седници је размотрио списе предмета, првостепену пресуду, жалбу браниоца окривљеног, па је нашао да ваља одлучити као у изреци ове пресуде, а ово из следећих разлога:

Жалба браниоца окривљеног, када наводи да је на штету окривљеног повређен кривични закон је основана, а то произилази из следећег:

Прво, у овој кривичној ствари неспорно је да је окривљени Душан Михајловић преко телевизије, (емисија „_“ на РТС-у дана 28.06.2007. године и емисија „_“ на телевизији Б92 дана 18.06.2007. године) и у дневним новинама („_“ дана 06.07.2007. године и дана 05.07.2007. године и „_“ дана 22.06.2007. године), исказао реченице, поводом којих је првостепени суд закључио да је њиховим изговарањем извршио продужено кривично дело клевета из члана 171 став 2 у вези члана 61 Кривичног законика.

Друго, неспорно је утврђено да је окривљени АА, у време наступа у наведеним телевизијским емисијама и давању изјава у наведеним дневним новинама, као бивши министар унутрашњих послова Владе Републике Србије, радњама описаним у изреци ове пресуде јавно исказао сопствене ставове, у вези поступања приватног тужиоца ББ када је био шеф Бироа за комуникације Владе Републике Србије, у погледу питања која су од јавног значаја, настанку околности, које су непосредно или посредно, ближе или даље, допринеле лишењу живота премијера Владе Републике Србије, ВВ2.

Следом изнетог Апелациони суд налази, да је окривљени АА радњама описаним у изреци ове пресуде, исказао своје сопствено мишљење у вези поступака ББ док је био шеф Бироа за комуникације Владе Републике Србије, у погледу питања која су од јавног значаја, настајању околности које су непосредно или посредно, ближе или даље, допринеле лишењу живота премијера Владе Републике Србије, ВВ2, а то даље значи да описане радње окривљеног представљају део слободе изражавања окривљеног АА о питањима од јавног значаја и да су у складу са чланом 10 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и чланом 46 Устава Републике Србије, и да не представљају произвољан напад окривљеног на приватног тужиоца ББ, као физичко лице са својим личним слободама и правима, која се односе на његову приватност.

Дакле, Апелациони суд налази да у радњама окривљеног АА нема елемената продуженог кривичног дела клевете из члана 171 став 2 у вези члана 61 КЗ, па је на основу члана 391 став 1 ЗКП преиначио првостепену пресуду и окривљеног Душана Михајловића на основу члана 355 тачка 1 ЗКП ослободио од оптужбе за наведено дело.

Записничар Председник већа-судија
Марија Јанковић Дебељак, с.р. Верољуб Цветковић, с.р.


За тачност оптравка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje