Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.04.2010.

Кж1 2423/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 2423/10
Дана 08.04.2010. године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са вишим судијским сарадником Александром Симић, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 2 Кривичног законика, одлучујући о жалби Општинског јавног тужиоца у Зајечару, изјављеној против пресуде Општинског суда у Зајечару К.бр. 589/09 од 26.11.2009. године, у седници већа одржаној дана08.04.2010. године, донео је


П Р Е С У Д УОДБИЈА СЕ као неоснована жалба Општинског јавног тужиоца у Зајечару, а пресуда Општинског суда у Зајечару К.бр. 589/09 од 26.11.2009. године, ПОТВРЂУЈЕ.


Об р а з л о ж е њ е


Пресудом Општинског суда у Зајечару К.бр. 589/09 од 26.11.2009. године, окривљени АА, оглашен је кривим због извршења кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350 став 2 Кривичног законика и за исто му је је изречена условна осуда тако што му је утврђена казна затвора у трајању од шест месеци и истовремено одређено да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени у року од две године не учини ново кривично дело. Окривљени је обавезан да на име паушала плати 4.000,00 динара, у року од 15 дана, по правноснажности пресуде.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио Општински јавни тужилац у Зајечару, због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да се побијана пресуда преиначи и окривљеном АА изрекне безусловна казна затвора.

Апелациони јавни тужилац у Београду је у поднеску Ктж.бр. 639/2010 од 12.03.2010. године, предложио да се уважи жалба Општинског јавног тужиоца у Зајечару и преиначи пресуду Општинског суда у Зајечару К.бр. 589/09 од 26.11.2009. године, у погледу одлуке о кривичној санкцији.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом и жалбом, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и писменог изјашњења Апелационог јавног тужиоца у Београду, датог у наведеном поднеску, нашао:

Жалба је неоснована.

Побијаном пресудом, као и поступком који је претходио доношењу исте, нису учињене битне повреде одредаба кривичног поступка, нити је њоме повређен кривични закон на штету окривљеног, а на које повреде Апелациони суд у Београду,као другостепени, поводом жалбе у смислу члана 380 ЗКП-а пази по службеној дужности.

Испитујући првостепену пресуду у делу одлуке о кривичној санкцији, а поводом жалбе Општинског јавног тужиоца у Зајечару, Апелациони суд у Београду налази да је жалба неоснована.

Ово стога што је условна осуда која је изречена окривљеном АА, због извршења предметног кривичног дела и по оцени овога суда у свему у складу са тежином учињеног дела и степеном кривице окривљеног као учиниоца, као и са осталим релевантним околностима из члана 54 КЗ – олакшавајућим на страни окривљеног, које је првостепени суд правилно утврдио и навео у образложењу побијане пресуде и истима, а насупрот изнетим жалбеним наводима јавног тужиоца дао адекватан значај, правилно налазећи да олакшавајуће околности на страни окривљеног, а у одсуству отежавајућих околности оправдавају изрицање условне осуде окривљеном.

Стога ће се са наведеном условном осудом, и по оцени овога суда, у потпуности остварити сврха изрицања кривичних санкција, односно само упозорење уз претњу казне довољно ће утицати на учиниоца да више не врши кривична дела.

Следствено томе, предлог из жалбе јавног тужиоца за изрицањем окривљеном строжије кривичне санкције оцењен је као неоснован, а са напред наведених разлога и у овој жалби не наводи се ни једна околности која није цењена од стране првостепеног суда приликом изрицања условне осуде окривљеном, а која би била од значаја за исту.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 388 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци пресуде.

Записничар, Председник већа-судија,
Александра Симић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje