Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.04.2013.

Кж1 2230/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 2230/13
Дана 18.04.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Катарине Мајачић, као записничара, у кривичном поступку према осуђеном АА и др., због кривичног дела из члана 206 став 3 у вези става 1 КЗ-а, одлучујући о жалби осуђеног АА, изјављеној против пресуде Вишег суда у Београду К.бр.7382/10-Кв.бр.1181/13 од 15.03.2013.године, у седници већа одржаној дана 18.04.2013.године, донео је


П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ жалба осуђеног АА, а пресуда Вишег суда у Београду К.бр.7382/10-Кв.бр.1181/13 од 15.03.2013.године, ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом Вишег суда у Београду К.бр.7382/10-Кв.бр.1181/13 од 15.03.2013.године одбијен је као неоснован захтев осуђеног АА да се обустави извршење казне по пресуди Петог општинског суда у Београду К.бр.432/05 од 23.11.2007.године, правноснажна дана 06.06.2008.године.

Против наведене пресуде, жалбу су благовремено изјавио осуђени АА због повреде кривичног закона и битне повреде одредаба кривичног поступка са предлогом да Апелациони суд примени одредбу члана 105 став 1 КЗ-а у вези члана 106 КЗ и члан 107 став 6 КЗ-а и донесе позитивну одлуку о обустави казне затвора.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је поднеском Ктж.бр.2077/13 од 16.04.2013.године предложио да Апелациони суд у Београду одбије као неосновану жалбу осуђеног АА, изјављену против пресуде Вишег суда у Београду К.бр.7382/10-Кв.бр.1181/13 од 05.03.2013.године.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио целокупне списе предмета, заједно са побијаном пресудом коју је испитао у смислу одредбе члана 380 ЗКП-а, па је по оцени жалбених навода и предлога, а имајући у виду и предлог Апелационог јавног тужиоца у Београду, нашао:

-жалба је неоснована.

Првостепеном пресудом, као и поступком који јој је претходио, нису учињене битне повреде одредаба кривичног поступка, нити је на штету окривљеног повређен кривични закон, а на које повреде, Апелациони суд као другостепени, у смислу одредбе члана 380 став 1 тачка 1 и 2 ЗКП-а, пази по службеној дужности.

По оцени Апелационог суда у Београду, правилно је поступио првостепени суд када је одбио као неоснован захтев осуђеног АА да се обустави извршење казне по пресуди Петог општинског суда у Београду К.бр.432/05 од 23.11.2007.године, правноснажна дана 06.06.2008.године, за коју одлуку је у образложењу изнео довољно јасне и аргументоване разлоге, које у свему као правилне прихвата и веће овог суда.

Наиме, имајући у виду да наведена пресуда Петог општинског суда у Београду, више не егзистира као самостална пресуда, с обзиром да је наведена пресуда заједно са пресудом Окружног суда у Београду К.бр.41/02-Кв.бр.3066/08 од 13.10.2008.године, правноснажна дана 02.12.2008.године, преиначена у погледу одлуке о казни пресудом Окружног суда у Београду К.бр.41/02-Кв.бр.3109/09 од 20.08.2009.године, правноснажна дана 09.10.2009.године, којом је АА осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 12 година и 2 месеца, при чему у моменту када су наведене појединачне пресуде правноснажно преиначене у неправом понављању поступка, није наступила застарелост извршења казни изреченим појединачним пресудама, то је правилан закључак првостепеног суда да у конкретном случају нема законског основа за примену одредбе члана 405 став 1 тачка 3 ЗКП-а, из којих разлога је одбијен као неоснован захтев осуђеног и донета одлука као у изреци побијане пресуде.

Имајући у виду да се изјављеном жалбом осуђеног АА, понављају наводи из захтева да се обустави извршење казне по пресуди Петог општинског суда у Београду К.бр.432/05 од 23.11.2007.године, који су већ цењени од стране првостепеног суда, а који жалбени наводи не утичу на законитост и правилност побијане одлуке, то је иста одбијена као неоснована.

Имајући у виду све напред наведено, Апелациони суд у Београду је на основу одредбе члана 388 ЗКП-а, донео одлуку као у изреци пресуде.

Записничар       Председник већа-судија
Катарина Мајачић, с.р.       Синиша Важић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje