Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
5.02.2013.

Кж1 221/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 221/13
Дана 05.02.2013. године
Б Е О Г Р А Д

 

У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Синише Важића, председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, чланова већа, уз учешће вишег судијског сарадника Росанде Џевердановић Савковић, као записничара, у кривичном поступку окр. АА, због кривичног дела насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 КЗ, одлучујући о жалби браниоца окр. АА, адв. АБ, изјављеној против пресуде Вишег суда у Ваљеву К.бр.81/12 од 12.12.2012. године, у седници већа одржаној дана 05.02.2013. године, донео је


П Р Е С У Д У

УВАЖАВА СЕ жалба браниоца окр. АА, адв. АБ, па се ПРЕИНАЧАВА пресуда Вишег суда у Ваљеву К.бр.81/12 од 12.12.2012. године, тако што Апелациони суд у Београду окр. АА, са личним подацима као у изреци првостепене пресуде,

-на основу члана 355 став 1 тачка 1 ЗКП,


ОСЛОБАЂА ОД ОПТУЖБЕ

Да је:

-дана 14.08.2011. године, око 11,00 часова у Лајковцу, на помоћном игралишту ФК „Железничар“, способан да схвати значај свог дела и управља својим поступцима, свестан забрањености свог дела и желећи његово извршење, за време одигравања спортске приредбе - пријатељске фудбалске утакмице између омладинаца ФК „Железничар“ из Лајковца и сениорског тима ФК „Јабучје“ из Јабучја, као играч ФК „Јабучја“ физички напао учесника наведене спортске приредбе - ошт. ББ, као играча ФК „Железничар“ и то тако што је у првом полувремену, након што је оштећени ББ фаулиран од стране окривљеног, због чега је остао да лежи на трави, пришао оштећеном и најпре га згазио ногом, на којој је имао копачку, у пределу груди са леве стране, а затим га три пута затвореном шаком – песницом ударио у потиљачни део главе, услед чега је оштећени задобио лаке телесне повреде у виду хематома са огуљотином коже у пределу предњег зида грудног коша, као и хиперемије коже у прегледу поглавине лево, у косматом делу главе, са дискретним хематомом, након чега је утакмица прекинута,

-чиме би учинио кривично дело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 КЗ.

На основу члана 197 став 1 ЗКП, трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Ваљеву К.бр.81/12 од 12.12.2012. године, окр. АА, оглашен је кривим због извршења кривичног дела насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 КЗ, те му је применом наведеног законског прописа и одредби чланова 4 став 2, 45, 48, 49, 51, 54 став 1 тачка 3, 57 став 1 тачка 6, 64, 65, 66 КЗ, те члана 356 ЗКП, изречена условна осуда, тако што му је утврђена казна затвора у трајању од 4 месеца, коју окривљени неће издржати уколико у року од 1 (једне) године од дана правноснажности пресуде, не учини ново кривично дело, као и новчана казна у дневним износима, чију висину је суд одмерио на износ од 15.000,00 динара, пошто је претходно утврдио број од 30 дневних износа и висини једног дневног износа од 500,00 динара, коју је окривљени дужан да плати у року од 3 (три) месеца од дана правноснажности пресуде, а ако изречену казну не плати у остављеном року иста ће бити замењена казном затвора, тако што ће се сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне заменити једним даном затвора, с тим да затвор одређен по овом основу не може бити дужи од 6 месеци. Истом пресудом, обавезан је окривљени да у корист буџетских средстава, на име паушала, плати износ од 4.000,00 динара, све у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом извршења, те је обавезан и да на име трошкова кривичног поступка оштећеном плати износ од 66.000,00 динара, у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења, док је ошт. ББ упућен на грађанску парницу ради остваривања имовинско-правног захтева.

Против напред наведене пресуде, благовремено је жалбу изјавио бранилац окр. АА, адв. АБ, због битних повреда одредаба кривичног поступка и повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд побијану пресуду преиначи и оптуженог ослободи оптужбе.

Апелациони јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду, у поднеску Ктж.бр.239/2013 од 22.01.2013. године, предложио је да Апелациони суд у Београду одбије жалбу браниоца окр. АА, адв. АБ као неосновану, а првостепену пресуду потврди.

  Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, на којој је размотрио целокупне списе предмета, заједно са побијаном пресудом коју је испитао у смислу одредбе члана 380 ЗКП, по службеној дужности, па је, по оцени жалбених навода и предлога, а имајући у виду и предлог Апелационог јавног тужиоца у Београду, нашао:

-жалба је основана.

Оптужним предлогом јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Ваљеву Кт.бр.10/12 од 14.03.2012. године, окр. АА, стављено је на терет извршење кривичног дела насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 КЗ, тако што је за време одигравања спортске приредбе - пријатељске фудбалске утакмице између омладинаца ФК „Железничар“ из Лајковца и сениорског тима ФК „Јабучје“ из Јабучја, као играч ФК „Јабучја“, физички напао учесника наведене спортске приредбе - ошт. ББ, као играча ФК „Железничар“.

Првостепеном пресудом, окр. АА, оглашен је кривим за кривично дело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344а став 1 КЗ, извршеног на тај начин што је на јавном скупу – пријатељској фудбалској утакмици између омладинаца ФК „Железничар“ и сениорског тима ФК „Јабучје“, као учесник јавног скупа – играч ФК „Јабучја“ физички напао другог учесника наведеног јавног скупа – ошт. ББ који је био играч ФК „Железничар“, уз образложење да суд налази да предметна утакмица и актери исте, представља јавни скуп и учеснике јавног скупа, у смислу Закона о окупљању грађана, те се, сходно члану 2 наведеног закона, окупљањем грађана сматра сазивање и одржавање збора или другог скупа на, за то примереном простору, па је став првостепеног суда да поменута фудбалска утакмица има све епитете јавног скупа, те је, сходно члану 4 Закона о окупљању грађана, према налажењу првостепеног суда, терен на коме се догодио критични догађај погодан за јавне скупове, јер се неспорно на њему може окупити више лица чији број и идентитет унапред нису одређени, а у конкретном случају, на поменутој утакмици, поред фудбалера, стручног штаба и управе клуба, могло је присуствовати локално становништво, пријатељи клубова, рођаци и пријатељи играча и друга заинтересована лица, па имајући у виду управо ту могућност, суд налази да се пре предметне утакмице није знао тачан број и идентитет лица који ће присуствовати, тако да се та утакмица могла, и има сматрати, јавним скупом у смислу Закона о окупљању грађана.

Међутим, имајући у виду да дело за које се неко лице оптужује, није по закону кривично дело, ако му недостаје који од посебних елемената оног кривичног дела за које је подигнут оптужни акт, па у том смислу, према оцени Апелационог суда у Београду, у конкретном случају недостају посебни елементи кривичног дела насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу, а то је да ово кривично дело врши онај ко физички нападне или се физички обрачунава са учесницима спортске приредбе или јавног скупа.

Наиме, окривљеном АА оптужним предлогом јавног тужиоца стављено је на терет да је предметно кривично дело извршио у својству учесника спортске приредбе, и то на спортској приредби-пријатељској фудбалској утакмици између омладинаца ФК „Железничар“ и сениорског тима „Јабучје“, па је, према оцени Апелационог суда у Београду, правилан закључак првостепеног суда да се поменута пријатељска фудбалска утакмица не може подвести под појам спортске приредбе, у смислу члана 2 став 1 Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама, нити су окривљени и оштећени могли имати својство учесника спортске приредбе, у смислу члана 2 став 4 поменутог закона, с обзиром да за то нису испуњени законски услови, односно наведена пријатељска утакмица није била пријављена спортском савезу одређеног ранга, нити је спортски савез делегирао судије том приликом, нити је на тој утакмици било делегата, помоћних судија, нити се водио записни, па се, у том смислу, наведена утакмица не може сматрати спортском приредбом.

Међутим, према ставу првостепеног суда, предметна утакмица и актери исте, представља јавни скуп и учеснике јавног скупа, у смислу Закона о окупљању грађана, како је то већ напред наведено.

Према оцени Апелационог суда у Београду, изнети закључак првостепеног суда да се у конкретном случају ради о јавном скупу, не може се прихватити, с обзиром да ситуација пријатељске фудбалске утакмице, на помоћном терену, где је као судија, сведок СС, иначе _ био позван од домаћина ФК „Железничар“, која се одиграла у време преподневног тренинга, где су присуствовали само припадници оба фудбалска клуба, који су и само као сведоци испитани током овог кривичног поступка, не може представљати јавни скуп, у смислу Закона о окупљању грађана. Ово из разлога што је, према налажењу Апелационог суда у Београду, наведени догађај био ограничен само за играче фудбалских тимова чији су број и идентитет унапред били одређени, који није био отворен за јавност, у смислу да свако може да учествује, чиме све нису испуњени законски услови да се конкретна ситуација окарактерише као јавни скуп.

Имајући у виду све напред наведено, према оцени Апелационог суда у Београду, основано се жалбом браниоца окривљеног првостепена пресуда побија због повреде кривичног закона, уз истицање да је неспорно утврђено да се критични догађај десио на пријатељској фудбалској утакмици, који се није могао подвести под појам јавног скупа, који појам је дефинисан Законом о окупљању грађана и као такав се употребљава у Кривичног законику приликом прописивања кривичног дела из члана 344-а став 1 КЗ, па тиме, и према налажењу Апелационог суда у Београду, делу за које је окр. АА оптужен недостаје посебан елеменат кривичног дела насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из члана 344-а став 1 КЗ, те је овај суд првостепену пресуду преиначио тако што је окривљеног ослободио од оптужбе, на основу одредбе члана 355 став 1 тачка 1 ЗКП, јер дело за које је оптужен, по закону није кривично дело.

Из изнетих разлога, Апелациони суд у Београду је, на основу одредбе члана 391 став 1 ЗКП, донео одлуку као у изреци пресуде.


Записничар        Преседник већа-судија
Росанда Џевердановић Савковић     Синиша Важић

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић
 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje