Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
27.03.2012.

Кж1 1497/12

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 1497/12
Дана 27.03.2012.године
Б Е О Г Р А Д
Немањина бр.9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судијa Синише Важића као председника већа, судија Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, као чланова већа, уз учешће судијског сарадника Игора Рмандића, као записничара, у кривичном предмету против окривљене АА, због кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 2 у вези са чланом 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду те жалби браниоца окривљене АА, адвоката АБ, изјављеним против пресуде Првог основног суда у Београду К.бр.14123/10 од 11.01.2012.године, у седници већа одржаној дана 27.03.2012.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВАЊЕМ жалбе браниоца окривљене АА, адвоката АБ, УКИДА СЕ пресуда Првог основног суда у Београду К.бр.14123/10 од 11.01.2012.године, и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом окривљена АА оглашена је кривом због извршења кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 2 у вези са чланом 1 Кривичног законика, и изречена условна којом се утврђена казна затвора у трајању од 3 (три) месеца и одређено да се утврђена казна неће извршити уколико окривљена у року од једне године од дана правоснажности пресуде не изврши ново кривично дело. На основу члана 196 став 4 ЗКП окривљена се ослобађа плаћања трошкова кривичног поступка па они падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведене пресуде благовремено су жалбе изјавили:

- јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду због одлуке о кривичној санкцији са предлогом да Апелациони суд у Београду преиначи побијану пресуду тако што ће јој изрећи казну затвора у дужем трајању са дужим роком проверавања.

- бранилац окривљене АА, адвокат АБ због битне повреда одредаба кривичног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, повреде кривичног закона и одлуке о санкцији са предлогом да се побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Одговор на жалбу јавног тужиоца Другог основног јавног тужилаштва у Београду благовремено је поднео бранилац окривљене АА са предлогом да се иста одбије као неоснована.

Апелационо јавно тужилаштво у Београду, је у свом поднеску Ктж. бр.1469/12 од 23.03.2012. године предложило да се жалба јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду уважи као основана, те побијана пресуда преиначи сходно ожалбеном предлогу, а да се жалба браниоца окривљеног одбије као неоснована.

Апелациони суд у Београду, је одржао седницу већа, на којој је размотрио целокупне списе предмета заједно са побијаном пресудом коју је испитао у смислу члана 380 ЗКП, па је по оцени навода и предлога у изјављеним жалбама, одговору на жалбу, те предлога Апелационог јавног тужиоца из цитираног поднеска, нашао:

Жалба браноца окривљене АА, адвоката АБ је основана.

Наиме, по налажењу већа Апелационог суда у Београду основано се жалбом браниоца окривљеног указује да првостепена пресуда нема разлоге о одлучним чињеницама, а које се тичу кривице окривљене, односно из првостепене пресуде се за сада не може закључити на основу којих доказа је првостепени суд утврдио да је окривљена извршила кривично дело које јој се ставља на терет, чиме је по налажењу овог суда првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП.

Наиме, по налажењу већа Апелационог суда у Београду, заштитни објекат кривичног дела из члана 194 Кривичног законика представљају брак и породица, па самим тим и спречавање насиља у породици, те имајући у виду напред наведено, по налажењу већа овог суда из списа предмета не произилази, да се окривљена у браку са оштећеним ОО, тако понашала. Наиме, напред наведено пре свега имајући у виду чињеницу да угрожавање телесног интегритета и спокојство члана своје породице представља трајну последицу, а не само инцидент у једном породичном сукобу и размирици, а напред наведено имајући у виду контрадикторности у изреци и самом образложењу побијане пресуде, који се тичу начина и механизма настанка телесних повреда на страни оштећеног. Напред наведено имајући у виду да из списа предмета произилази да су породични односи између оштећеног и окривљене АА, у већ дужем временском периоду поремећени, те да је, а по исказу оштећенег иста била подвргнута константном физичком и вербалним насиљу од стране овде окривљене.

По налажењу већа Апелационог суда у Београду, првостепена пресуда је захваћена и битном повредом одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП, из разлога што првостепена пресуда нема разлоге о одлучној чињеници. Наиме, из исказа сведока СС, припадника полицијске патроле који је изашао на лице места, а по пријави оштећеног ОО, несумњиво произилази да је окривљена била хистерична, те да је до десет до петнаест минута одбијала са њима да разговара, што указује на тешко психичко стање окривљене након критичног догађаја, а о чему првостепени суд не даје нити једног разлога у својој пресуди.

Имајући у виду напред наведено, нужно је да се побијана пресуда укине, те предмет врати првостепеном суду на поновно суђење, док ће првостепени суд у поновном поступку отклонити наведене повреде одредаба кривичног поступка, а по потреби, утврдити и степен урачунљивости окривљене tempore criminis.

Како је првостепена пресуда морала бити укинута због битних повреда одредаба кривичног поступка, веће Апелационог суда у Београду, није оцењивало жалбене наводе јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду, који се тичу одлуке о кривичној санкцији.

Из изнетих разлога, а на основу одредбе члана 389 ЗКП, Апелациони суд у Београду донео је одлуку као у изреци решења.


Записничар       Председник већа-судија
Игор Рмандић с,р       Синиша Важић с,р

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

КП

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje