Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
5.04.2011.

Кж1 142/11


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 бр. 142/11
Дана 05.04.2011. године
Б Е О Г Р А Д
Немањина бр. 9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Верољуба Цветковића, председника већа, Драгољуба Ђорђевића и Бојане Пауновић, чланова већа, са самосталним саветником Јеленом Петковић-Милојковић, као записничарем, у кривичном предмету против окривљене АА, због кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 2 у вези става 1 КЗ у стицају са кривичним делом лаке телесне повреде из члана 122 став 2 у вези става 1 КЗ, одлучујући о жалби окривљене АА и жалби оштећене ББ, изјављеним против пресуде Општинског суда у Великом Градишту К.бр. 106/08 од 05.11.2009. године, у седници већа одржаној дана 05.04.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


УВАЖАВАЊЕМ жалбе окривљене АА и по службеној дужности УКИДА СЕ пресуда Општинског суда у Великом Градишту К.бр. 106/08 од 05.11.2009. године и предмет враћа Основном суду у Пожаревцу, као првостепеном, на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Општинског суда у Великом Градишту К.бр. 106/08 од 05.11.2009. године, окривљена АА оглашена је кривом да је починила кривично дело насиље у породици из члана 194 став 2 у вези става 1 КЗ у стицају са кривичним делом лаке телесне повреде из члана 122 став 2 у вези става 1 КЗ, па јој је, након што су јој утврђене појединачне казне затвора за предметна кривична дела у трајању од по 6 (шест) месеци, изречена условна осуда, тако што јој је утврђена јединствена казна затвора у трајању од 10 (десет) месеци и истовремено одређено да се овако утврђена казна затвора неће извршити, уколико окривљена у року од 2 године од дана правноснажаности пресуде не изврши ново кривично дело. Том пресудом, оштећена ББ упућена је на парнични поступак ради остваривања имовинско-правног захтева, док је окривљена обавезана да у корист буџетских средстава суда, на име трошкова кривичног поступка плати износ од 12.527,00 динара, а на име паушала износ од 2.000,00 динара, у року од 15 дана од дана правноснажаности пресуде.

Против те пресуде жалбе су изјавили:

-Окривљена АА, због погрешно утврђеног чињеничног стања и због повреде кривичног закона, са предлогом да суд побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

-Оштећена ББ, због одлуке о кривичној санкцији, са предлогом да суд побијану пресуду преиначи тако што ће окривљену осудити на безусловну казну затвора.

Апелациони јавни тужилац у Београду, у поднеску Ктж.бр. 257/2011 од 24.01.2011. године, предложио је да се жалба браниоца окривљене ББ делимично уважи, побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа у смислу чл. 448 став 1 ЗКП-а, о којој странке није обавештавао, јер није нашао да би њихово присуство било корисно за разјашњење ствари, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом, па је по оцени жалбених навода и предлога и става Апелационог јавног тужиоца датог у напред наведеном писменом поднеску, нашао:

Побијаном пресудом повређен је кривични закон на штету окривљене АА, на шта се основано жалбом окривљене указује, због чега се укидање побијане пресуде показује нужним.

Наиме, првостепени суд је окривљену АА огласио кривом да је дана 21.10.2007. године, око 8,30 часова, у заједничкој породичној кући у селу вв, у урачунљивом стању и свесна да је њено дело забрањено, применом насиља, тучом, дрским и безобзирним понашањем угрозила спокојство, телесни интегритет и душевно стање своје свекрве, оштећене ББ из вв, као члана породице са којим живи у истом породичном домаћинству, на тај начин што је оштећену чупала за косу, ухватила је за груди, гурнула низ степенице, услед чега је иста пала на земљу, рукама је стезала за врат и лице, и док је оштећена лежала на земљи, ударила је по глави стопалом, на коме је имала обућу, као средством подобним да тело тешко повреди и здравље тешко наруши, којом приликом је оштећена услед пада задобила лаке телесне повреде у виду нагњечење меких ткива у пределу кука и леве половине грудног коша, три мања крвна подлива величине зрна пасуља, на десној надланици у пределу десног ручног зглоба, два мања крвна подлива на десном колену величине 3х2,5цм и 3х3цм, услед ударца стопалом са обућом, једну раздерину на врху левог теменог предела са околним крвним подливом, ткива поглавине, модрољубичасте боје, величне већег јајета и услед стезања рукама и прстима, више свежих огуљотина цртастог лучног изгледа, дужине по 5цм, у пределу доњовиличне кости, при чему је била свесна свог дела и хтела његово извршење, на који начин је, према ставу првостепеног суда, починила кривично дело насиље у породици из члана 194 став 2 у вези става 1 КЗ, у стицају са кривичним делом лаке телесне повреде из члана 122 став 2 у вези става 1 КЗ.

Међутим, по оцени Апелационог суда, овакво закључивање првостепеног суда не може се прихватити као правилно, будући да је првостепени суд тиме што је окривљену АА огласио кривом да је критичном приликом починила кривично дело насиље у породици из члана 194 став 2 у вези става 1 КЗ у стицају са кривичним делом лаке телесне повреде из члана 122 став 2 у вези става 1 КЗ, повредио кривични закон на штету окривљене АА.

Наиме, како кривично дело насиље у породици из чл. 194 став 2 у вези става 1 КЗ, чини онај ко при извршењу дела из става 1 овог члана, користи оружје, опасно оруђе или друго средство подобно да тело тешко повреди или здравље тешко наруши, то, по оцени овог суда, постоји привидни стицај кривичних дела насиља у породици из члана 194 став 2 у вези става 1 КЗ и лаке телесне повреде из члана 122 став 2 у вези става 1 КЗ, по основу консумпције, јер је кривично дело лаке телесне повреде садржано у кривичном делу насиља у породици из члана 194 став 2 у вези става 1 КЗ, будући да угрожавање телесног интегритета оштећеног (а што представља законско обележје кривичног дела насиља у породици из чл. 194 став 2 у вези става 1 КЗ), може имати за последицу и наступање лаке телесне повреде код оштећеног, а које је у конкретном случају код оштећене ББ и наступила.

На овај начин, првостепени суд је повредио кривични закон на штету окривљене АА, због чега је Апелациони суд уважавањем жалбе браниоца окривљене и по службеној дужности укинуо побијану пресуду и предмет вратио Основном суду у Пожаревцу, као првостепеном, на поновно суђење.

Како је првостепена пресуда укинута због повреде кривичног закона на штету окривљене АА, то се за сада жалба оштећене изјављена против првостепене пресуде због одлуке о кривичној санкцији, показује беспредметном.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 389 став 1 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци овог решења.


Записничар Председник већа-судија
Јелена Петковић-Милојковић, с.р. Верољуб Цветковић, с.р.


За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje