Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.03.2010.

Кж1 1363/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 1363/2010
Дана 15.03.2010. године
Б Е О Г Р А Д, Ул. Немањина бр. 9


У ИМЕ НАРОДА

Апелациони суд у Београду, у већу састављеном од судија: Славке Михајловић, председника већа, Снежане Савић и Гордане Петковић, чланова већа, са судијским помоћником Снежаном Доганџић, записничарем, у кривичном предмету против оптуженог АА, због кривичног дела навођење на оверавање неистинитог садржаја из чл.235 ст.1 Кривичног законика, одлучујући о жалби Четвртог општинског јавног тужилаштва у Београду изјављеној против пресуде Четвртог општинског суда у Београду К.бр.555/05 од 10.06.2009. године, у одсуству уредно обавештеног Апелационог јавног тужиоца, у седници већа одржаној дана 15.03.2010. године, донео је


П Р Е С У Д У


ОДБИЈА СЕ као неоснована жалба Четвртог општинског јавног тужилаштва у Београду, а пресуда Четвртог општинског суда у Београду К.бр.555/05 од 10.06.2009. године, ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Четвртог општинског суда у Београду К.бр.555/05 од 10.06.2009. године окр. АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела навођење на оверавање неистинитог садржаја из чл.235 ст.1 КЗ РС те је исти применом чл.5, 33, 38, 41 и 50 ОКЗ осуђен на казну затвора у трајању од три месеца. Окривљени је ослобођен дужности плаћања трошкова кривичног поступка који падају на терет буџетских средстава као и дужности плаћања судског паушала.

Против ове пресуде жалбу је изјавило Четврто општинско јавно тужилаштво у Београду због одлуке о кривичној санкцији са предлогом да се побијана пресуда преиначи те да се окривљеном изрекне казна затвора у дужем трајању.

Бранилац окривљеног је поднео суду одговор на жалбу са предлогом да се жалба одбије као неоснована а првостепена пресуда потврди.

Окружни јавни тужилац у Београду, у свом поднеску Ктж.бр.3358/09 од 13.11.2009. године, предложио је да се уважи жалба Четвртог општинског јавног тужилаштва у Београду те да се преиначи пресуда Четвртог општинског суда у Београду а окр. АА изрекне казна затвора у дужем трајању.

Апелациони суд у Београду, је одржао седницу већа у одсутности уредно позваног Апелационог јавног тужиоца, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом, па је по оцени жалбених навода и предлога као и става Окружног јавног тужиоца датог у напред наведеном писменом поднеску, нашао:

Жалба је неоснована.

Побијана пресуда не садржи битне повреде одредаба кривичног поступка нити повреде кривичног закона на које Апелациони суд, као другостепени пази по службеној дужности у смислу одредбе чл.380 ст.1 тач.1 и 2 ЗКП.

Првостепени суд је правилном оценом изведених доказа потпуно и правилно утврдио све одлучне чињенице, како оне од значаја за радњу извршења кривичног дела у питању, тако и оне које се тичу субјективног односа оптуженог према тој радњи и о томе у побијаној пресуди дао јасне, довољне и аргументоване разлоге, које у свему прихвата и Апелациони суд.

Наиме, у току првостепеног поступка утврђено је да је окривљени АА дана 22.03.2001. године у просторијама капетаније пристаништа Београд, довео у заблуду надлежни орган, те је учинио да је исти издао и оверио дана 29.03.2001. године пловидбену дозволу број __ која представља јавну исправу која служи као доказ у пловном саобраћају, а коју је окривљеном АА послужила да легално управља пластичним чамцем који се кретао помоћу мотора марке "Маринер" на коме је био укуцан фабрички број __, снаге 33,12 киловата иако је знао да је документацију коју је предао капетанији пристаништа испословао на нелегалан начин. На тако утврђено чињенично стање, првостепени суд је правилно применио кривични закон када је нашао да се у радњама оптуженог стичу сва законска обележја кривичног дела навођење на оверавање неистинитог садржаја из чл.235 ст.1 КЗ РС за које дело је побијаном пресудом оглашен кривим, при чему је за овакву своју оцену у образложењу побијане пресуде дао јасне, довољне и уверљиве разлоге, које у свему прихвата и Апелациони суд.

Испитујући побијану пресуду у делу одлуке првостепеног суда о казни, поводом жалбе Четвртог општинског јавног тужиоца у Београду, Апелациони суд је нашао да је првостепени суд потпуно и правилно утврдио све околности које у смислу одредбе чл.54 КЗ утичу да казна буде мања или већа и истима је дао одговарајући значај те је правилно окр. АА осудио на казну затвора у трајању од три месеца. По оцени Апелационог суда тако одмерена казна сразмерна је тежини и степену друштвене опасности извршеног кривичног дела, степену кривице оптуженог и нужна али и довољна за остварење сврхе кажњавања прописане чл.42 КЗ. С тога је жалба Четвртог општинског јавног тужиоца у Београду и предлог жалбе да се оптуженом изрекне казна затвора у дужем временском трајању оцењен као неоснован.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе чл.388 ЗКП, Апелациони суд је одлучио као у изреци ове пресуде.


Записничар Председник већа-судија
Снежана Доганџић с.р. Славка Михајловић с.р.

За тачност отправка
управитељ писарница
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje