Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
4.04.2011.

Кж1 1254/11


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 1254/11
Дана 04.04.2011. године
Б Е О Г Р А ДУ ИМЕ НАРОДА


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судије Синише Важића као председника већа, Надежде Мијатовић и Омера Хаџиомеровића, као чланова већа, са судијским сарадником Игором Рмандићем, као записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела ненаменско коришћење буџетских средстава из члана 362-а Кривичног законика, одлучујући о жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару, изјављеној против пресуде Основног суда у Зајечару К.бр.32/10 од 02.03.2010.године, у седници већа одржаној дана 04.04.2011.године, донео је


П Р Е С У Д У


ОДБИЈА СЕ као неоснована, жалба јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару, а пресуда Основног суда у Зајечару К.бр.32/10 од 02.03.2010.године ПОТВРЂУЈЕ.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Основног суда у Зајечару К.бр.32/10 од 02.03.2010.године окривљени АА се на основу одредби из члана 355 став 1 тачка 1 ЗКП-а ослобођа од оптужбе да је извршио кривично дело ненаменско коришћење буџетских средстава из члана 362 Кривичног законика. Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведене пресуде благовремено је жалбу изјавио јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Зајечару и то због повреде Кривичног закона са предлогом да Апелациони суд у Београду побијану пресуду укине и предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Бранилац окривљеног АА адвокат АБ благовремено је поднео одговор на жалбу ОЈТ-а у Зајечару са предлогом да се иста одбије као неоснована.

Апелационо јавно тужилаштво у Београду у свом поднеску Ктж.бр.1288/2011 од 17.03.2011.године предложило да се жалба јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару уважи и побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа, у одсуству уредно позваног заменика Апелационог јавног тужиоца, на којој је размотрио целокупне списе предмета, заједно са побијаном пресудом коју је испитао у смислу члана 380 ЗКП-а, па је по оцени навода и предлога у изјављеној жалбом те одговора на жалбу као и предлога Апелационог јавног тужиоца из цитираног поднеска, нашао:

Жалба је неоснована.

У првостепеном поступку нису учињене, нити првостепена пресуда садржи оне битне повреде одредаба кривичног поступка а ни повреде Кривичног закона, на које жалбени суд пази по службеној дужности у смислу члана 380 ЗКП-а.

По налажењу већа Апелационог суда у Београду, жалбени наводи јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару у којима се првостепена пресуда побија због повреде Кривичног закона, су неосновани. Наиме, у жалби јавног тужиоца се наводи да је првостепени суд погрешно применио Кривични закон када је нашао да је кривично дело ненаменско коришћење буџетских средстава из члана 362-а КЗ уведено у правни систем 11.09.2009.године те имајући у виду да је периоду од 2007.године у време предузимања инкриминисаних радњи које се окривљеном стављају на терет наведено кривично дело било кривично дело из члана 74-а Закона о буџетском системом, са истим елементима кривичног дела и са истим описом. По налажењу већа Апелационог суда у Београду, тачни су наводи јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Зајечару да је у периоду од 2007.године, било инкриминисано кривично дело из члана 74-а Закона о буџетском систему, али је дана 16.07.2009.године донешен нови Закон о буџетском систему који у себи није садржао наведено кривично дело. Имајући у виду наведено радње које се окривљеном АА ставља на терет од 16.07.2009.године до 11.09.2009.године, када је измењен Кривични законик и када је исто поново уведено у правни систем, није било предвиђено као кривично дело, што значи да наведене радње у периоду од 16.07.2009.године до 11.09.2009.године, нису биле инкриминисане нити Кривичним закоником нити другим законом, те је стога правилно првостепени суд, а имајући у виду да је кривично дело ненаменско коришћење буџетских средстава из члана 362-а Кривичног законика, уведено у правни систем 11.09.2009.године, и да наведени закон нема ретроактивну примену то је правилан закључак првостепеног суда, а имајући у виду да се окривљеном ставља на терет да је кривично дело из члана 362-а Кривичног законика извршио 2007.године, окривљеног ослободио од оптужбе на основу одредби из члана 355 став 1 тачка 1 ЗКП-а, те су стога жалбени наводи ОЈТ-а оцењени као неосновани.

Имајући у виду напред наведено, Апелациони суд у Београду је на основу одредбе члана 388 ЗКП-а донео одлуку као у изреци пресуде.

Записничар Преседник већа-судија
Игор Рмандић с,р Синиша Важић с,р

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje