Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
3.11.2016.

Кж1 1204/2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 1204/2016
Дана 03.11.2016. године
Б Е О Г Р А Д, Немањина бр. 9


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Бранке Пејовић, председника већа, мр Сретка Јанковића и др Миодрага Мајића, чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић и записничара Гордане Миловановић, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246 став 1 у вези са чланом 35 Кривичног законика, одлучујући о жалби браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, изјављеној против пресуде Вишег суда у Ваљеву К.бр. 2/16 од 25.07.2016. године, након одржаног претреса пред другостепеним судом у смислу одредби члана 449 и 450 ЗКП, у присуству заменика јавног тужиоца Апелациoног јавног тужилаштва у Београду Милије Миловановића, окривљеног АА и његовог браниоца, адвоката АБ, дана 03.11.2016. године, донео је


П Р Е С У Д У


УСВАЈАЊЕМ жалбе браниоца окривљеног АА, адвоката АБ, ПРЕИНАЧАВА СЕ пресуда Вишег суда у Ваљеву К.бр. 2/16 од 25.07.2016. године, тако што Апелациони суд у Београду,

  на основу одредбе члана 423 став 1 тачка 1 ЗКП

окривљеног АА, рођеног _. године у _, ЈМБГ _ од оца _ и мајке _, рођене _, неоснованог,

ОСЛОБАЂА ОД ОПТУЖБЕ

Да је:

Дана 11.12.2014. године, у Ваљеву, способан да схвати значај свога дела и да управља својим поступцима, свестан забрањености свог дела, чије извршење је хтео са умишљајем помогао окривљеном АА1 из _ у извршењу кривичног дела из члана 246 став 1 Кривичног законика и то неовлашћено држање ради продаје супстанце проглашене за опојну дрогу – хероин у количини од 143,74 грама, тако што је знајући да се окривљени АА1 бави продајом дроге и да не може сам да припреми дрогу за продају, а на његов захтев упућен телефоном дошао у његову породичну кућу у аа, коју иначе не користи за становање, па је на столу видевши већу количину упакованих кесица са опојном дрогом хероин, коју је, претходно окривљени сада осуђени АА1 помоћу електронске вагице размеравао у пакетиће различите грамаже, мешајући је са разблаживачем на захтев овог лица, окривљени АА помоћу маказа секао врхове на ПВЦ кесицама као и у кесама у којима се налазила опојна дрога хероин у ринфузи и исекао све врхове упакованих кесица са опојном дрогом, која је размерена била укупне количине од 143,74 грама, како би овако припремљену опојну дрогу окривљени АА1 дистрибуирао уживаоцима исте на подручју Ваљева, када су дана 11.12.2014. године приликом претреса просторија куће окривљеног АА1 од стране овлашћених лица ПУ, ОКП Ваљево пронађена и уз потврду одузета опојна дрога хероин, као и средства и опрема за њено припремање,

- чиме би извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога у помагању из члана 246 став 1 у вези са чланом 35 Кривичног законика.

Трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога у помагању из члана 246 став 1 у вези са чланом 35 Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 3 (три) године, те је одређено да ће се у наведену казну урачунати и време проведено у притвору од 11.12.2014. године до 06.02.2015. године. Обавезан је окривљени да на име трошкова кривичног поступка плати износ од 111.278,15 динара, у року од 30 дана од дана правноснажности пресуде под претњом извршења, а да на име паушала плати износ од 30.000,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде под претњом принудног извршења.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио:

- бранилац окривљеног АА, адвокат АБ, из свих законом прописаних разлога, са предлогом да другостепени суд укине пресуду и предмет врати на поновно разматрање или је преиначи и ослободи оптуженог од кривице.

Јавни тужилац Апелациoног јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктж.бр. 1249/16 од 05.09.2016. године, предложио да другостепени суд поднету жалбу одбије као неосновану, а првостепену пресуду потврди.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа дана 29.09.2016. године у одсуству уредно обавештеног јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, а у присуству окривљеног АА и његовог браниоца адвоката АБ, на којој је одлучио да се отвори претрес пред другостепеним судом, с обзиром на то да је првостепена пресуда садржала битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438 став 1 тачка 11 ЗКП, а како је у конкретном случају првостепена пресуда већ једном укидана, то исту у смислу одредбе члана 456 став 2 ЗКП није било могуће поново укинути. Дана 03.11.2016. године одржан је претрес пред другостепеним судом на коме је саслушан окривљени АА, а на сагласан предлог странака прочитани су сви докази изведени у првостепеном поступку, након чега је другостепени суд након разматрања списа и читања писмених доказа нашао:

Жалба браниоца је основана.

Испитујући основаност изјављене жалбе, Апелациони суд у Београду је увидом у списе утврдио да је првостепени суд из чињеничног описа дела које је окривљеном стављено на терет изоставио радње „размеравања“ и „мешања“ налазећи да није доказано да их је извршио, а да се Више јавно тужилаштво у Ваљеву на пресуду није жалило. Испитујући затим изреку првостепене пресуде овај суд налази да иста не садржи све битне елементе кривичног дела из члана 246 став 1 у вези са чланом 35 Кривичног законика, због чега дело за које је окривљени оптужен по закону није кривично дело. Наиме, овај суд је увидом у списе најпре утврдио да у чињеничном опису дела није адекватно опредељена радња помагања као радња извршења окривљеног АА, јер је у изреци првостепене пресуде наведено да је окривљени помогао окривљеном АА1 тако што је знајући да се окривљени АА1 бави продајом дроге и да не може сам да припреми дрогу за продају, окривљени АА помоћу маказа секао врхове на ПВЦ кесицама као и кесама у којима се налазила опојна дрога хероин у ринфузи и исекао све врхове упакованих кесица са опојном дрогом, а како би овако припремљену дрогу окривљени АА1 дистрибуирао уживаоцима исте на подручју Ваљева.

Одредбом члана 35 став 2 Кривичног законика прописано је да се као помагање извршењу кривичног дела сматра нарочито: давање савета или упутстава како да се изврши кривично дело, стављање учиниоца на располагање средстава за извршење кривичног дела, стварање услова или отклањање препрека за извршење кривичног дела, као и унапред обећање прикривање кривичног дела учиниоца средстава којима је кривично дело извршено, трагова кривичног дела или предмета прибављања кривичним делом.

Када се има на уму наведена одредба, Апелациони суд у Београду сматра да радње за које је окривљени оглашен кривим, а које се састоје у „сецкању врхова 14 кесица“, нису радње којима се помаже другоме у држању и припреми опојне дроге ради даље продаје. Радње помагања морају бити такве да битно доприносе извршењу кривичног дела, тј. неопходно је било навести управо оне радње без којих би било знатно отежано извршење кривичног дела од стране осуђеног АА1.

Имајући у виду да у изреци првостепене пресуде на коју се јавни тужилац није жалио нису наведени сви битни елементи кривичног дела, односно нису наведене радње које би се могле сматрати помагањем окривљеног АА другоме у извршењу кривичног дела из члана 246 став 1 Кривичног законика, Апелациони суд у Београду је донео одлуку да окривљеног ослободи од оптужбе, јер дело за које је осуђен првостепеном пресудом није кривично дело, из ког разлога је на основу члана 423 став 1 тачка 1 ЗКП донео одлуку као у изреци пресуде.

С обзиром на то да је окривљени ослобођен од оптужбе, другостепени суд је одлуку да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда донео на основу одредбе члана 265 ЗКП.

Следстевно наведеном, те имајући у виду одредбу члана 459 ЗКП, другостепени суд је донео одлуку као у изреци пресуде.

Записничар      Председник већа-судија
Мирјана Новић      Бранка Пејовић

ГМ

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje