Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.03.2010.

Кж1 1134/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 1134/10
Дана: 9.3.2010. године
Б e о г р а д
Немањина бр. 9


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Соње Манојловић, председника већа, Наде Хаџи-Перић и Драгана Ћесаровића, чланова већа, са вишим судијским помоћником Јеленом Петковић-Милојковић, као записничарем, у кривичном предмету против оптуженог АА, због кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 3 у вези става 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби Петог општинског јавног тужиоца у Београду изјављеној против пресуде Петог општинског суда у Београду К 472/09 од 03.07.2009.године, у седници већа одржаној дана 9.3.2010.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Поводом жалбе Петог општинског јавног тужиоца у Београду, а по службеној дужности, УКИДА СЕ пресуда Петог општинског суда у Београду К.бр.472/09 од 03.07.2009.године и предмет враћа Првом основном суду у Београду, као првостепеном на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Петог општинског суда у Београду К 472/09 од 03.07.2009.године оптужени АА оглашен је кривим због кривичног дела насиље у породици из члана 194 став 3 у вези става 1 Кривичног законика за које је осуђен на казну затвора у трајању од једне године уз урачунавање времена проведеног у притвору од 06.04.2009.године до 02.07.2009.године. Том пресудом, на основу члана 84 КЗ према оптуженом је изречена мера безбедности обавезног лечења алкохоличара, која се има извршити по правноснажности пресуде у заводу за извршење казне затвора или у одговарајућој здравственој или другој специјализованој установи, а време проведено у установи за лечење урачунава се у казну затвора. Том пресудом, применом члана 196 став 4 ЗКП-а оптужени је ослобођен од дужности да накнади трошкове кривичног поступка.

Против те пресуде жалбу је изјавио Пети општински јавни тужилац у Београду због одлуке о кривичној санкцији са предлогом да суд побијану пресуду преиначи тако што ће оптуженог осудити на казну затвора у дужем временском трајању.

Надлежни јавни тужилац у поднеску Ктж.2922/09 од 07.10.2009.године предложио је да се жалба Петог општинског јавног тужиоца у Београду уважи.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа у смислу члана 374 ЗКП-а у одсуству уредно обавештеног Апелационог јавног тужиоца, на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом па је по оцени жалбених навода и предлога и става надлежног јавног тужиоца датог у напред наведеном писменом поднеску нашао:

Побијана пресуда донета је уз битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 10 ЗКП-а, јер је заснована на доказима на коме се не може заснивати, због чега се за сада ни чињенично стање не може прихватити као потпуно и правилно утврђено, и следствено томе не може се за сада као правилан прихватити закључак првостепеног суда да се у радњама оптуженог АА стичу законска обележја кривичног дела насиља у породици из члана 194 став 3 у вези става 1 Кривичног законика.

Наиме, оптужени АА у својој одбрани негирао је извршење кривичног дела које му је стављено на терет, наводећи да је критичне вечери, након што је дошао кући супруга почела да виче на њега и да га истерује из куће, да би га потом брат његове супруге прво псовао, а потом ухватио за уста и одгурнуо, услед чега је он пао на столицу, а кћерка __ наставила да га удара и чупа, након чега су дошли полицајци ПС Вождовац у чијем присуству је он рекао да ће ОО и њен брат видети коме ће да ломе колена, јер неће бити вечно у полицији.

Проверавајући наводе одбране оптуженог првостепени суд је у својству сведока саслушао СС и СС1 овлашћена службена лица ПС Вождовац, који су критичном приликом, а по позиву оштећене ОО дошли у кућу оптуженог, при чему је сведок СС навео да је том приликом оптужени био у видно алкохолисаном стању, да је почео да псује и вређа оштећене, да их је називао курвама, да им је претио и да се њима жалио на понашање брата своје супруге говорећи да је за стање у кући он крив, док је сведок СС1 навео да је том приликом оптужени био под дејством алкохола, да је претио и вређао оштећене, да им је говорио да су курве, да ће га запамтити, да је јачи од суда, а да је потом насрнуо штаком на оштећену ОО, у чему га је спречио његов колега, овде сведок СС, након чега је он оптуженог морао да изведе из куће, јер је ометао интервенцију.

Међутим, по налажењу Апелационог суда, радници органа унутрашњих послова могу бити саслушани као сведоци о околностима под којима су предузели одређену службену радњу, а никако о чињеницама које се односе на садржину изјава датих пред њима.

Осим тога, првостепени суд је, проверавајући одбрану окривљеног спровео комисијско вештачење малолетне оштећене ББ, међутим, у образложењу побијане пресуде је навео да је чињенично стање у предметној кривично-правној ствари утврдио на основу исказа малолетне оштећене ББ дате комисији вештака.

Међутим, изјава малолетног лица дата у поступку опсервације од стране комисије вештака не може се сматрати исказом у кривично-процесном смислу, јер се исказ сведока мора прибавити у складу са одредбама Главе VII Законика о кривичном поступку којима су прописани услови под којима се и начин на који се радње доказивања у кривичном поступку могу предузети, па дакле и радња испитивања сведока, при чему првостепени суд, уколико одреди да се изведе доказ саслушањем малолетне оштећене ББ мора имати у виду да саслушање исте спроведе и у складу са одредбом чл. 152 Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица.

Како су дакле сведоци СС и СС1, овлашћена службена лица ПС Вождовац саслушани и на околности на које нису могли бити саслушавани, а затим је одлука првостепеног суда заснована управо на таквим исказима сведока, као и на изјави малолетне ББ која је дата у поступку опсервације од стране комисије вештака, то је првостепени суд учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 10 ЗКП-а, због чега је Апелациони суд поводом жалбе Петог општинског јавног тужиоца у Београду, а по службеној дужности побијану пресуду побијану пресуду укинуо и предмет вратио Првом основном суду у Београду, као првостепеном, на поновно суђење.

У поновном поступку, првостепени суд ће отклонити битну повреду одредаба парничног поступка из члана 368 став 1 тачка 10 ЗКП-а, на које је овим решењем указано, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку. Како је првостепена пресуда укинута због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 10 ЗКП-а, то се за сада жалба Петог општинског јавног тужиоца у Београду изјављена против првостепене пресуде због одлуке о кривичној санкцији, показује безпредметном.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 389 став 1 ЗКП-а, Апелациони суд у Београду је одлучио као у изреци овог решења.

Записничар, Председник већа - судија,
Јелена Петковић-Милојковић, с.р. Соња Манојловић, с.р.

За тачног отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић


Д-на:

1 Списи Првом основном суду у Београду /6 отправака/
2 Апелационом тужиоцу /1 отправак/

С у д и ј а,

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje