Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
19.12.2019.

Кж1 1125/19

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж1 1125/19
19.12.2019.године
Београд


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Милимира Лукића, председника већа, Наде Зец и Оливере Анђелковић, чланова већа, са вишим саветником Јеленом Савић, записничарем, у кривичном предмету против окривљеног АА и др. због кривичног дела фалсификовање новца из члана 241 став 2 КЗ у саизвршилаштву у вези са чланом 33 КЗ, одлучујући о жалби јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Ваљеву, изјављеној против пресуде Основног суда у Ваљеву К бр. 520/17 од 08.10.2019. године, у седници већа одржаној у одсуству уредно обавештеног Апелационог јавног тужиоца у Београду, дана 19.12.2019.године, једногласно је донео


Р Е ШЕ Њ Е

УСВАЈАЊЕМ жалбе јавног тужиоца ОЈТ у Ваљеву, УКИДА СЕ пресуда Основног суда у Ваљеву К.бр. 520/17 од 08.10.2019.године, па се предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Ваљеву К.бр. 520/17 од 08.10.2019. године окривљени АА и АА1 на основу одредбе члана 423 тачка 1 ЗКП-а ослобођени су од оптужбе да су извршили кривично дело фалсификовање новца из члана 241 став 2 КЗ у саизвршилаштву у вези са чланом 33 КЗ, те одређено да трошкови кривичног поступка падају на терет суда.

Против наведене пресуде, жалбу је изјавио јавни тужилац Основног јавног тужилаштва у Ваљеву због битне повреде одредаба кривичног поступка и повреде кривичног закона, са предлогом да Апелациони суд у Београду укине првостепену пресуду и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Апелациони јавни тужилац у Београду у свом поднеску Ктж.бр. 1207/19 од 27.11.2019. године је предложио да се жалба јавног тужиоца усвоји као основана, а пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Апелациони суд у Београду одржао је седницу већа, у одсуству уредно обавештеног Апелационог јавног тужиоца у Београду, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом, које је испитао у оквиру основа, дела и правца побијања, који су истакнути у изјављеној жалби, па је по оцени жалбених навода и предлога, као и изјашњења Апелационог јавног тужиоца у Београду, датог у напред цитираном поднеску, нашао:

- жалба је основана.

Основано се изјављеном жалбом јавног тужиоца указује да је пресуда донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка, чиме је учињена и повреда Кривичног закона, због чега се правилност и законитост првостепене пресуде, за сада, не могу испитати.

Наиме, првостепени суд је, након што је оптужница Основног јавног тужилаштва у Ваљеву Кт.бр. 1215/15 од 27.09.2016. године потврђена решењем КВ већа Кв.бр.283/16 од 18.09.2017. године, спровео кривични поступак против окривљених, те је исте, побијаном пресудом ослободио од оптужбе, применом одредбе члана 423 тачка 1 ЗКП-а, налазећи да опис бића кривичног дела које им је стављено на терет не представља кривично дело у смислу члана 14, члана 22 и члана 25 КЗ-а, јер у оптужном акту није описана свест о делу, као конститутивни елемент умишљаја. Дакле, из образложења побијане пресуде произлази да из описа радње дела које се окривљенима ставља на терет, поред описа урачунљивости, те свести учинилаца противправности дела и хтења, није садржана свест о самом делу, што је битан елемент кривичног дела, па по налажењу првостепеног суда, описана радња дела која се окривљенима ставља на терет, не представља кривично дело, због чега их је, применом одредбе члана 423 тачка 1 ЗКП-а, ослободио од оптужбе да су учинили кривично дело фалсификовање новца из члана 241 став 2 КЗ у саизвршилаштву у вези са чланом 33 КЗ.

Међутим, основано са изјављеном жалбом јавног тужиоца ОЈТ у Ваљеву истиче да је првостепени суд, наведеним поступањем, учинио битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438 став 2 тачка 2 ЗКП, јер су разлози о одлучним чињеницама нејасни и неразумљиви, због чега се укидање пресуде показује нужним, усвајањем изјављене жалбе.

Наиме, у другом и трећем реду диспозитива предметне оптужнице је наведено да су окривљени "заједно и по претходном договору прибавили лажан новац у намери да га ставе у оптицај као прави и ставили у оптицај лажни новац”, дакле опис радње из диспозитива оптужног акта садржи намеру окривљених да претходно прибављени лажни новац ставе у оптицај као прави, па како намера представља "квалификовани" умишљај, то је нејасан закључак првостепеног суда да оптужни акт не садржи све неопходне субјективне и објективне елементе бића кривичног дела из члана 14 и члана 22 КЗ-а, будући да опис намере у себи конзумира и претпоставља постојање директног умишљаја. Ово посебно, ако се има у виду да је КВ веће првостепеног суда, испитујући предметну оптужницу, потврдило исту решењем Кв.бр.283/16 од 18.09.2017. године.

У поновном поступку, првостепени суд ће имати у виду напред наведене битне повреде одредаба кривичног поступка, на које му је указано овим решењем, при чему ће посебно утврдити да ли се у описаним радњама окривљених остварују сва битна обележја бића кривичног дела која им се оптужним актом ставља на терет, у ком смислу ће дати јасне и уверљиве разлоге о свим одлучним чињеницама, након чега ће бити у могућности да донесе правилну и закониту одлуку, за коју ће дати јасне и уверљиве разлоге.

Из напред изнетих разлога на основу одредбе члана 458 ЗКП-а Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.

Записничар-саветник       Председник већа-судија
Јелена Савић,с.р.        Милимир Лукић,с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje