Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.03.2019.

Кж уо 26/2019

Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж-уо 26/2019
22.03.2019. године
Београд

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Милене Рашић, председника већа, Мирјане Поповић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са вишим саветником – записничарем Тањом Славковић, у кривичном предмету против осуђеног АА због кривичног дела тешко убиство из члана 114 став 1 тачка 9 КЗ, решавајући по жалби осуђеног АА изјављеној против решења Вишег суда у Београду К бр.10823/10 – Куо бр.411/18 од 21.02.2019.године, у седници већа одржаној дана 22.03.2019. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

ОСНОВАНА ЈЕ жалба осуђеног АА која је изјављена против решења Вишег суда у Београду К бр.10823/10 – Куо бр.411/18 од 21.02.2019.године, а које је већ укинуто од стране Апелационог суда у Београду решењем Кж-уо 23/19 од 14.03.2019. године уважавањем жалбе браниоца осуђеног АА адвоката АБ.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду К бр.10823/10 – Куо бр.411/18 од 21.02.2019. године одбијена као неоснована молба за пуштање на условни отпуст осуђеног АА од 21.09.2018.године.

Против наведеног решења жалбу је изјавио осуђени АА због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања са предлогом да Апелациони суд у Београду донесе правилну и на закону засновану одлуку са предлогом да буде обавештен о седници већа када се о жалби буде одлучивало.
 
Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа у смислу одредбе члана 467 став 2 ЗКП, на коју није позивао странке, налазећи да њихово присуство не би било корисно за разјашњење ствари, на којој је размотрио списе предмета, заједно са побијаним решењем и жалбом па је утврдио следеће чињенично стање:

Из списа предмета произилази да је против решења Вишег суда у Београду К бр.10823/10 – Ку бр.411/18 од 21.02.2019.године бранилац осуђеног АА адвокат АБ изјавио жалбу. Апелациони суд у Београду је након разматрања жалбених навода браниоца осуђеног донео решење Кж-уо 23/19 од 14.03.2019. године, којим је укинуо напред побијано решење Вишег суда у Београду.

Списи предмета су враћени првостепеном суду на поновно одлучивање. Након тога дана 22.03.2019.године овом суду су достављени списи предмета заједно са жалбом осуђеног АА који је решење Вишег суда у Београду К бр.10823/10 – Куо бр.411/18 од 21.02.2019.године према стању у списима предмета примио 06.03.2019.године, да је жалбу изјавио преко писарнице КПЗ Пожаревац- Забела где се налази на издржавању казне дана 08.03.2019.године, која жалба је у Виши суд у Београду примљена дана 18.03.2019.године.

Имајући у виду наведено Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци овог решења тако што је нашао да је жалба осуђеног основана али је изјављена против решења које је у време одлучивања по овој жалби већ укинуто од стране овога суда уважавањем жалбе његовог браниоца адвоката АБ, тако да овај суд налази имајући у виду наведено да осуђени више нема правни интерес за жалбу на решење Вишег суда у Београду К бр.10823/10 – Куо бр.411/18 од 21.02.2019.године, имајући у виду чињеницу да наведено решење фактички више не егзистира.
 
Са свега напред изложеног, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења сходно одредби члана 467 став 4 ЗКП.

Записничар-саветник      Председник већа-судија
Тања Славковић, с.р.       Милена Рашић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje