Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.06.2013.

Kж 2 2574/13

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Kж 2 2574/13
Дана 11.06.2013. године
Б Е О Г Р А Д, ул. Немањина број 9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија мр Сретка Јанковића - председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића -чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић - записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА, одлучујући о жалби јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, изјављеној против решења Вишег суда у Београду ПОИ 8/10 од 25.02.2013. године, у седници већа одржаној дана 11.06.2013. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

УВАЖАВА СЕ жалба јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду, па се УКИДА решење Вишег суда у Београду ПОИ 8/10 од 25.02.2013. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање.


О б р а з л о ж е њ е

Решењем Вишег суда у Београду ПОИ 8/10 од 25.02.2013. године одбијен је захтев јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду ОИК 4/09 од 12.10.2010. године за привремено одузимање имовине проистекле из кривичног дела од окривљеног АА блокадом новчаних средстава на рачуну окривљеног АА код „OTP Bank“ Нови Сад број _.

Против наведеног решења жалбу је изјавио јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду, због битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да другостепени суд укине ожалбено решење, а предмет врати првостепеном суду на поновни поступак и одлуку или да га преиначи тако што ће донети решење којим се од окривљеног привремено одузима имовина - новчана средства у износу од 800.000,00 динара.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктр-I бр. 2213/13 од 06.06.2013. године предложио да другостепени суд поднету жалбу уважи као основану, те донесе одлуку у смислу жалбеног предлога јавног тужиоца.

Апелациони суд у Београду је у седници већа размотрио списе, побијано решење, поднету жалбу, као и мишљење надлежног јавног тужиоца, па је имајући у виду жалбене наводе и предлоге, нашао:

Жалба је основана.

По оцени Апелационог суда у Београду основано се жалбом јавног тужиоца указује на учињену битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП, с обзиром да су у образложењу решења дати нејасни разлози због којих првостепени суд сматра да је захтев јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Београду неоснован и да га треба одбити. Наиме, у образложењу решења првостепени суд наводи да је из извештаја „OTP Bank“ Нови Сад утврђено да су дана 08.10.2010. године средства у износу од 800.000,00 динара уплаћена на рачун број број _ физичког лица АА од стране правног лица "АА", а да се захтевом за привремено одузимање имовине тражи забрана располагања новчаним средствима на рачуну „OTP Bank“ Нови Сад _, што све по оцени првостепеног суда указује да је захтев јавног тужиоца неоснован. Међутим, по мишљењу овог суда, првостепени суд не даје разлоге зашто одбија захтев јавног тужиоца, тим пре што би се при оваквом образложењу могло наслутити да се заправо ради о погрешном одређивању рачуна од стране јавног тужиоца, а што указује на то да првостепени суд одбијање врши услед очигледне евентуалне омашке у навођењу броја рачуна. У таквој ситуацији, првостепени суд је морао да уместо да поднету захтев јавног тужиоца одбије као неоснован затражи да се поднети захтев прецизира у погледу броја рачуна, с обзиром на то да имовину окривљеног не представља број рачуна о којем првостепени суд расправља, већ средства на рачуну која првостепени суд у образложењу наводи да постоје на рачуну физичког лица овде окривљеног АА, наводећи чак и од стране ког правног лица су наведена средства и са ког рачуна уплаћена на рачун окривљеног.

Имајући у виду нејасне разлоге везане за свој став да се у конкретном случају одбије захтев јавног тужиоца за привремено одузимање имовине, Апелациони суд у Београду је уважио жалбу јавног тужиоца те укинуо ожалбено решење.

У поновном поступку првостепени суд ће имати у виду наводе из решења Апелационог суда у Београду, отклонити наведене битне повреде одредаба кривичног поступка, те дати јасне разлоге да ли захтев тужилаштва одбија услед тога што не постоји несразмера законитих прихода и имовине или услед тога да наведени новац потиче из уговора о зајму из ког разлога се такав новац не може одузети или заправо одбија захтев тужиоца услед омашке у означавању броја рачуна, те ће евентуално прибављајући и друге доказе за које буде оценио да су потребни бити у прилици да донесе правилну и на закону засновану одлуку те о истој да јасне и аргументоване разлоге.

Следствено наведеном, а имајући у виду одредбу члана 401 став 3 ЗКП Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.


Записничар,       Председник већа-судија,
Мирјана Новић, ср     мр Сретко Јанковић, ср

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje