Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.03.2011.

Кж 1 7358/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж 1 7358/10
Дана 22.03.2011 године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија мр Сретка Јанковића - председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића - чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић - записничара, у кривичном поступку против оптуженог АА, због кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348. став 4. у вези са ставом 1. Кривичног законика, одлучујући о жалби јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Зајечару, изјављеној против пресуде Вишег суда у Зајечару К. бр. 68/10 од 18.10.2010. године, у седници већа одржаној у смислу одредбе члана 375 ЗКП, у одсуству уредно обавештеног јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду и у присуству браниоца оптуженог АА, адвоката АБ, дана 22.03.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


Уважавањем жалбе јавног тужиоца Вишег јавног тужилаштва у Зајечару УКИДА СЕ пресуда Вишег суда у Зајечару К.бр. 68/10 од 18.10.2010. године, па се предмет ВРАЋА првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Вишег суда у Зајечару К. бр. 68/10 од 18.10.2010. године оптужени АА је на основу одредбе члана 355 тачка 1 ЗКП ослобођен оптужбе, да је извршио кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348. став 4. у вези са ставом 1. Кривичног законика. Одлучено је да трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио:

- јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Зајечару, због повреде кривичног закона, са предлогом да другостепени суд укине ожалбену пресуду и предмет врати на поновно суђење, или да је преиначи и оптуженог АА осуди и изрекне му адекватну казну због извршеног кривичног дела из члана 348. став 4. Кривичног законика.

Бранилац оптуженог АА, адвокат АБ поднео је суду одговор на жалбу јавног тужиоца, са предлогом да другостепени суд поднету жалбу одбије као неосновану, а наведену пресуду потврди.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктж. бр. 7058/10 од 30.12.2010. године предложио да другостепени суд уважи жалбу јавног тужиоца изјављену против пресуде Вишег суда у Зајечару, у смислу жалбених предлога.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа у смислу одредбе члана 375. ЗКП, у одсуству уредно обавештеног јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду и у присуству браниоца оптуженог АА, адвоката АБ, размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом и жалбом, одговором на жалбу, па је оценивши наводе жалбе и одговора на жалбу, као и предлога јавног тужиоца Апелационог јавног датог у напред наведеном поднеску, нашао:

Жалба је основана.

Наиме, испитавши првостепену пресуду и поступак који је претходио доношењу исте, другостепени суд је мишљења да је првостепени суд повредио кривични закон у смислу члана 369. тачка 1. ЗКП, из ког разлога је пресуда морала бити укинута.

Наиме, првостепени суд је образлажући свој став због ког је ослободио од оптужбе оптуженог за кривично дело из члана 348. став 4. Кривичног законика у образложењу пресуде навео да учинилац кривичног дела из члана 348 став 4 Кривичног законика може бити само лице које неовлашћено носи предмете дела из става 1 и 2 члана 348 Кривичног законика, из чега произлази да је само радња кривичног дела ношење оног оружја које се неовлашћено израђује, продаје, набавља, врши размена или држи, па како је оптужени за држање предметног пиштоља имао одобрење надлежног органа, то по оцени првостепеног суда ношење предметног пиштоља не представља радњу кривичног дела из члана 348 став 4 Кривичног законик, а из ког разлога је на основу члана 355 став 1 ЗКП донео одлуку као у изреци пресуде.

Међутим, по оцени Апелационог суда у Београду предмет кривичног дела недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. Кривичног законика није одређен радњом тог кривичног дела у смислу да је то само оружје које је неовлашћено набављено, израђено, продато или држано, већ је предмет тог кривичног дела управо ватрено оружје, његови делови, муниција или експлозивне материје уопште, без обзира да ли је и на који начин набављено. Наиме, код чињенице да је радња дела из става 4 предвиђена као – ко неовлашћено носи предмет из дела из става 1 и 2 јасно произлази да се ради о ношењу ватреног оружја, муниције или експлозивних материја, уопште, без потребне дозволе за ношење, тако да је, по оцени овог суда, погрешан став првостепеног суда да ношење оружја за које лице поседује дозволу за држање није кривично дело.

Такође, с обзиром на утврђено стање у списима предмета, а то је да је окривљени у конкретном случају носио оружје за појасом у футроли, у конкретном случају се не може говорити о прекршају, јер је чланом 35 став 1 тачка 6а Закона о оружју и муницији прописано да ће се казнити онај ко преноси оружје противно одредби члана 12а Закона.

По оцени Апелационог суда у Београду за постојање кривичног дела неовлашћено ношење оружја, муниције и експлозивних материја из члана 348. став 4. Кривичног законика потребно је да лице неовлашћено носи оружје, дакле без дозволе за ношење која је предвиђена Законом о оружју и муницији, па околност да лице поседује дозволу за набављање или држање тог оружја, а које је у конкретном случају неовлашћено окривљени носио, не искључује постојање кривичног дела из става 4. члана 348. Кривичног законика, већ та околност, по оцени овог суда евентуално може бити од значаја само за одлуку о казни.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити наведену повреду кривичног закону, на коју му је указано овим решењем, па ће поново извести и детаљно оценити све доказе које је извео, те извести и оценити друге доказе за које евентуално оцени да су неопходни, па ће након свестране и правилне оцене свих изведених доказа бити у могућности да донесе правилну и закону засновану одлуку, дајући при томе детаљне и аргументоване разлоге и анализу изведених доказа.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 389. ЗКП Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци решења.


Записничар Председник већа-судија
Мирјана Новић, с.р. мр Сретко Јанковић, с.р.

МГ
За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje