Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.05.2011.

Кж 1 4876/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Кж 1 4876/11
Дана 11.11.2011. године
БЕОГРАД, ул. Немањина бр.9

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија мр Сретка Јанковића - председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића - чланова већа, уз учешће судијског сарадника Мирјане Новић - записничара, у кривичном поступку против окривљеног АА, због кривичног дела лака телесна повреда из члана 122 став 1 Кривичног законика, одлучујући о жалби јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду, изјављенаој против пресуде Првог основног суда у Београду К. бр. 24908/2010 од 06.06.2011. године, у седници већа одржаној дана 11.11.2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Поводом жалбе јавног тужиоца Првог основног јавног тужилаштва у Београду, а по службеној дужности, УКИДА СЕ пресуда Првог основног суда у Београду К.бр. 24908/2010 од 06.06.2011. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Првог основног суда у Београду К. бр. 24908/2010 од 06.06.2011. године окривљени АА оглашен је кривим због извршења кривичног дела лаке телесне повреде из члана 122 став 1 Кривичног законика за које дело му је утврђена казна затвора у трајању од 6 (шест) месеци, а на основу одредбе члана 68 став 2 у вези са чланом 67 Кривичног законика узета као утврђена казна затвора у трајању од 4 (четири) месеца која му је изречена правноснажном пресудом Првог општинског суда у Београду К.бр. 1926/08 од 19.05.2009. године, којом је окривљеном изречена условна осуда, па му је изречена условна осуда тако што му је утврђена јединствена казна затвора у трајању од 8 (осам) месеци и истовремено одређено да се утврђена казна неће извршити уколико окривљени у року од 3 (три) године од дана правоснажности пресуде не изврши ново кривично дело. На основу одредбе члана 206 став 2 ЗКП оштећени ОО је упућен да имовинско - правни захтев оствари у парничном поступку, а окривљени је обавезан да накнади трошкове кривичног поступка, с тим што ће о висини истих бити одлучено накнадним посебним решењем.

Против наведене пресуде жалбе је изјавио:

- јавни тужилац Првог основног јавног тужилаштва у Београду, због погрешно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да другостепени суд укине ожалбену пресуду и исту врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је у поднеску Ктж.бр. 4628/2011 од 17.10.2011. године, предложио да другостепени суд уважи жалбу јавног тужиоца, те првостепену пресуду укине, а предмет врати првостепеном суду на поновно одлучивање.

Апелациони суд у Београду је у седници већа размотрио списе предмета, заједно са побијаном пресудом, па је оценивши наводе жалбе, а по службеној дужности нашао да су учињене битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 368. став 1. тачка 11. ЗКП, из ког разлога није у могућности да испита чињенично стање утврђено у првостепеној пресуди, као ни правни закључак, а на које повреде другостепени суд пази и увек их испитује по службеној дужности у смислу одредбе члана 380. ЗКП.

По оцени другостепеног суда повреда из члана 368 став 1 тачка 11 ЗКП се огледа у томе што суд није навео разлоге о одлучним чињеницама, тачније дати разлози су потпуно нејасни.

Првостепени суд на страни 6 образложења пресуде наводи да суд није везан правном квалификацијом из оптуженог акта, већ утврђеним чињеницама, из којих произлазе битна обележја кривичног дела лака телесне повреда из члана 122 став 1 Кривичног законика, из ког разлога је изменио правну квалификацију кривичног дела које је оптужним актом јавна тужба окривљеном ставила на терет, а за чију измену су били испуњени услови и у погледу овлашћеног тужиоца, имајући у виду да се оштећени придружио кривичном гоњењу окривљеног. Наиме, када се има у виду овакво образложење остало је потпуно нејасно на који начин првостепени суд закључује да има овлашћеног тужиоца за кривично дело из члана 122 став 1 Кривичног законика, које дело се гони по приватној кривичној тужби, поготово када се има у виду да је јавни тужилац до краја кривичног поступка остао овлашћени тужилац, те и поднео жалбу на првостепену пресуду. По мишљењу другостепеног суда, а имајући у виду чињеницу да у току поступка не могу да егзистирају паралелно два тужиоца, то су дати разлози нејасни.

Истовремено, по оцени Апелационог суда у Београду, одредбом члана 61 ЗКП је прописано у којим и под којим условима оштећени може да преузме кривично гоњење, те сама чињеница да се оштећени придружио кривичном гоњењу, не може говорити у прилог томе да је у конкретном случају и преузео кривично гоњење, тим пре што јавни тужилац у току овог кривичног поступка није одустао од кривичног гоњења за кривично дело из члана 344 став 2 у вези са ставом 1 Кривичног законика, која је оптужним актом окривљеном и стављено на терет.

Како је првостепена пресуда укинута због битних повреда одредаба кривичног поступка, који су такве природе да онемогућавају проверу правилности утврђеног чињеничног стања, то се Апелациони суд у Београду није упуштао у оцену навода везаних за погрешно утврђено чињенично стање, које јавни тужилац у жалби истиче.

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити наведене битне повреде одредаба кривичног поступка, на које му је указано овим решењем, те у поновном поступку имати у виду и жалбене наводе јавног тужиоца, па након свестране и правилне оцене свих изведених доказа и извођењем евентуално нових доказа за које првостепени суд оцени да су потребни, бити у могућности да донесе правилну и на закону засновану одлуку.

Имајући у виду наведено, Апелациони суд у Београду је на основу одредбе члана 389 ЗКП донео одлуку као у диспозитиву решења.

Записничар       Председник већа-судија
Мирјана Новић, с.р.       мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje