Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.06.2011.

Крм 7/10


Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Крм 7/10
Дана 20.10.2010. године
Б Е О Г Р А Д,
Ул. Немањина бр.9АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу за малолетнике састављеном од судија: Славке Михајловић председника већа, Снежане Савић и Гордане Петковић чланова већа, са судијским помоћником Жаком Павловићем као записничарем, у кривичном предмету малолетних АА и др., због кривичног дела насилничко понашање из члана 344 став 2 Кривичног законика, одлучујући о захтеву оштећених ББ и ББ1за покретање припремног поступка у смислу одредбе члана 57 став 3 Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица, у седници већа одржаној дана 20.10.2010.године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е

Има места покретању поступка према малолетнима: АА, ВВ, ГГ и ДД због кривичног дела насилничког понашања из чл.344 ст.2 Кривичног законика.

Против овог решења жалба није дозвољена.


О б р а з л о ж е њ е

Јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Смедереву је, дана 17.08.2010.године, на основу члана 58 став 1 Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица донео одлуку ''да се не захтева покретање кривичног поступка према малолетнима: АА, ВВ, ГГ и ДД због кривичног дела насилничког понашања из члана 344 став 2 Кривичног законика, са образложењем да вођење кривичног поступка према именованима није целисходно.

Користећи законско овлашћење из члана 57 став 3 Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица оштећени ББ и ББ1 су већу за малолетнике суда у поднели захтев да веће за малолетнике Aпелационог суда у Београду одлучи о покретању поступка према малолетнима: АА, ВВ, ГГ и ДД због кривичног дела насилничког понашања из члана 344 став 2 Кривичног законика, сходно одредби члана 57 став 3 Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица.
Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је, у допису Ктр-I.бр.2924/10 05.10.2010.године изнео мишљење да став Вишег јавног тужилаштва у Смедереву правилан, јер вођење поступка према малолетнима: АА, ВВ, ГГ и ДД због кривичног дела насилничког понашања из члана 344 став 2 Кривичног законика није целисходно.

Апелациони суд у Београду је прибавио списе предмета Вишег јавног тужилаштва у Смедереву Ктм 78/10, одржао седницу већа у одсуству уредно обавештеног јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, на којој је размотрио списе предмета, заједно са захтевом оштећених, па имајући у виду мишљење јавног тужиоца, нашао:

- захтев је основан.

Имајући у виду садржину података који произлазе из списа предмета Вишег јавног тужилаштва у Смедереву Ктм.бр. 78/10 и разлоге наведене у решењу Ктм.бр. 78/10 од 17.08.2010.године да се не захтева покретање кривичног поступка према малолетнима: АА, ВВ, ГГ и ДД због кривичног дела насилничког понашања из члана 344 став 2 Кривичног законика, природу кривичног дела из члана 344 став 2 Кривичног законика, као и околности конкретног случаја и последице, то је Апелациони суд нашао да у конкретном случају има места покретању кривичног поступка према именованим малолетнима.

Због свега наведеног, на основу одредби члана 59 ставови 1 и 2 Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица, донета је одлука као у изреци.

Записничар Председник већа-судија
Жак Павловић с.р. Славка Михајловић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje