Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.10.2010.

Крм 6/10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Крм 6/10
Дана 18.10.2010. године
Б Е О Г Р А Д,
улица Немањина број 9
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу за малолетнике састављеном од судија: Славке Михајловић, председника већа, Снежане Савић и Гордане Петковић, чланова већа, са судијским помоћником Снежаном Доганџић као записничарем, у поступку према малолетној АА, због кривичног дела крађе из члана 203 став 1 Кривичног законика, одлучујући о захтеву за покретање припремног поступка према малолетној АА, пуномоћника оштећене ББ, у седници већа одржаној у одсуству уредно обавештеног јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, дана 18.10.2010.године, донео јеР Е Ш Е Њ Е


НЕМА МЕСТА ПОКРЕТАЊУ ПРИПРЕМНОГ ПОСТУПКА према малолетној АА, рођеној _1995.године у аа, од мајке АА1 и оца АА2, са пребивалиштем у аа, општина аа1, због кривичног дела крађе из члана 203 став 1 Кривичног законика.

Против овог решења није дозвољена жалба.О б р а з л о ж е њ еВише јавно тужилаштво у Пожаревцу донело је решење, Ктм 31/10-201 од 21.7.2010.године о непокретању кривичног поступка у вези кривичне пријаве Полицијске управе Пожаревац – ПС Велико Градиште, Ку 39/10 од 4.5.2010.године поднете против малолетне АА, због кривичног дела крађе из члана 203 став 1 КЗ, са разлога нецелисходности вођења поступка.

Оштећена ББ је преко пуномоћника поднела захтев за покретање припремног поступка према малолетној АА због кривичног дела крађе из члана 203 став 1 КЗ, указујући у истом да је потребно овај случај процесуирати и малолетници указати да су нека противправна понашања кажњива будући да одлука о непокретању припремног поступка према малолетној АА нема васпитни и превентивни карактер према малолетним извршиоцима кривичних дела.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду, поднеском Ктр-I број 2611/2010 од 13.9.2010.године изнео је мишљење да је захтев пуномоћника оштећене ББ за покретање припремног поступка према малолетној АА због кривичног дела из члана 203 став 1 КЗ, неоснован.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа у одсуству уредно позваног јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, па је по разматрању списа, заједно са решењем Вишег јавног тужилаштва у Пожаревцу те мишљењем Јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, нашао да нема места покретању припремног поступка према малолетној АА због кривичног дела из члана 203 став 1 КЗ.

Из списа и решења Вишег јавног тужилаштва у Пожаревцу произилази да је нецелисходно вођење поступка према малолетној АА због кривичног дела из члан 203 став 1 КЗ будући да је иста пред службеним лицима Полицијске управе у Пожаревцу – ПС Велико Градиште, дана 6.4.2010.године признала извршење предметног кривичног дела, да је малолетна АА, а према извештају Центра за социјални рад – Велико Градиште бр. 560-40-03-80/10 од 5.7.2010.године категорисана као дете ометено у развоју, да је похађала специјалну школу, да је прошлу школску годину завршила са одличним успехом, да сходно решењу Комисије за одређивање врсте и степена ометености постоји могућност даљег школовања малолетне АА у оквиру занатске струке, да иста прихвата васпитне утицаје и контролу понашања од стране мајке, да малолетна АА није евидентирана као дете склоно асоцијалном или деликвентном понашању, да је иста без изражених патолошких тенденција у понашању и карактеру те да је Центар мишљења да није целисходно покретање припремног поступка према малолетници.

И по налажењу Апелационог суда, обзиром на напред наведене разлоге, нецелисходно је покретање припремног поступка према малолетној АА због кривичног дела из члана 203 став 1 КЗ обзиром да је завршила осми разред основне школе са одличним успехом, да прихвата васпитне утицаје и контролу понашања од стране мајке, да до сада није евидентирана као лице склоно асоцијалном или деликвентном понашању.

Стога су, по налажењу већа за малолетнике, неосновани наводи садржани у захтеву за покретање припремног поступка оштећене ББ, према малолетној АА којима се указује да овакав однос према малолетници на исту неће васпитно деловати.

На основу напред изложеног, применом чл. 43 став 2 у вези чл. 59 Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица, одлучено је као у изреци решења.

Записничар Председник већа-судија
Снежана Доганџић с.р. Славка Михајловић с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje