Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.03.2011.

Крм 2/11


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Крм 2/11
Дана 16.03.2011. године
Б Е О Г Р А Д,
ул. Немањина 9АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу за малолетнике састављеном од судија Славке Михајловић, председника већа, Снежане Савић и Гордане Петковић, чланова већа, са вишим судијским сарадником Снежаном Доганџић, записничарем, у поступку према малолетном АА, због кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138 став 2 Кривичног законика и насилничко понашање из члана 344 став 1 и став 2 Кривичног законика, одлучујући о захтеву за покретање припремног поступка према малолетном АА оштећених ББ и ББ1, у седници већа одржаној у одсуству уредно обавештеног јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, дана 16. марта 2011. године, донео је


Р Е Ш Е Њ Е


Нема места покретању припремног поступка према малолетном АА, рођеном _1992. године у аа, од оца АА1 и мајке АА2, са пребивалиштем у селу аа1, због кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138 став 2 КЗ и насилничко понашање из члана 344 став 1 и став 2 КЗ.

Против овог решења није дозвољена жалба.


О б р а з л о ж е њ е


Више јавно тужилаштво у Шапцу је донело решење Ктм. бр. 21/10 од 11.05.2010. године о непокретању кривичног поступка у вези кривичне пријаве-приватне тужбе које је оштећени ББ, преко пуномоћника БА поднео против малолетног АА због кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138 став 1 КЗ и оштећење туђе ствари из члана 212 став 1 у вези става 4 КЗ, са разлога нецелисходности вођења поступка.

Оштећени су поднели приватну тужбу против малолетног АА због кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138 став 2 КЗ и насилничко понашање из члана 344 став 1 и став 2 КЗ, са предлогом да веће за малолетнике покрене припремни поступак према малолетном, а сада пунолетном АА.

Јавни тужилац Апелационог јавног тужилаштва у Београду је поднеском Ктр.бр. 560/11 од 02.03.2011. године изнео мишљење да нема основа за покретање припремног поступка према малолетном, а сада пунолетном АА због кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138 став 2 КЗ и насилничко понашање из члана 344 став 1 и став 2 КЗ по захтеву оштећених ББ и ББ1.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа у одсусту уредно позваног јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду, па је по разматрању списа, заједно са решењем Вишег јавног тужилаштва у Шапцу, те мишљењем јавног тужиоца Апелационог јавног тужилаштва у Београду нашао да нема места покретању припремног поступка према малолетном АА због кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138 став 2 КЗ и насилничко понашање из члана 344 став 1 и став 2 КЗ.

Наиме, из списа произилази да је решењем Ктм.бр. 21/10 од 11.05.2010. године, а на основу члана 58 став 1 Закона о малолетним учиниоцима кривичног дела и кривично-правној заштити малолетних лица одбачена кривична пријава - приватна тужба оштећеног ББ поднета против малолетног АА због кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138 став 1 КЗ и оштећење туђе ствари из члана 212 став 1 у вези става 4 КЗ, са разлога нецелисходности вођења поступка. јер с обзиром на тежину кривичних дела, околности под којима су иста извршена и лично својство малолетника не би било целисходно да се према малолетном АА води поступак. Надаље, оштећени ББ је дописом Ктм.бр. 21/10 од 11.05.2010. године обавештен о одлуци тужилаштва и поучен о својим правима сходно одредби члана 57 став 3 ЗМ, док се из приложене повратнице утврђује да је оштећени лично примио наведено обавештење дана 21.05.2010. године. Коначно, да су оштећени ББ и ББ1 везано за исти кривично-правни догађај, преко пуномоћника адвоката БА1, поднели кривичну пријаву против малолетног АА Вишем суду у Шапцу дана 23.09.2010. године, због кривичног дела угрожавање сигурности из члана 138 став 2 КЗ и насилничко понашање из члана 344 став 1 и став 2 КЗ.

И по налажењу Апелационог суда у Београду, а имајући у виду напред наведене разлоге, нецелисходно је покретање припремног поступка према малолетном а сада пунолетном АА, јер се ради о истом кривично-правном догађају који је сада у кривичној пријави оштећених само другачије правно квалификован, поводом чега је Више јавно тужилаштво у Шапцу по кривичној пријави оштећеног ББ већ донело одлуку а по чијој поуци оштећени ББ није преузео кривично гоњење у законском року од 8 дана.

Стога су по налажењу већа за малолетнике Апелационог суда у Београду неосновани наводи садржани у захтеву за покретање припремног поступка према малолетном АА.

На основу напред изложеног, применом члана 43 став 2 у вези члана 59 Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица, одлучено је као у изреци решења.

Записничар ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА
Снежана Доганџић Славка Михајловић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje