Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.12.2014.

Гж1 853/14

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж1 853/14
Дана 24.12.2014. године
Б Е О Г Р А Д


АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија Персиде Јовановић, председника већа, Зорице Смирчић и Невенке Калуђеровић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА, чији је пуномoћник адвокат АБ, против туженог ЈКП "ББ", чији је пуномоћник адвокат АБ1, ради поништаја одлуке, решавајући по захтеву туженог за доношење допунског решења о трошковима поступка, у седници већа одржаној дана 24.12.2014.године, донео је


ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ

ОБАВЕЗУЈЕ СЕ тужилац да туженом на име трошкове поступка по жалби исплати износ од 49.500,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Поднеском од 12.12.2014.године, тужени је поднео предлог за доношење допунског решења о трошковима поступка по жалби и да се обавеже тужилац да туженом накнади трошкове на име састава жалбе и састава образложеног поднеска, а које је приликом израде одлуке Гж1 бр.853/14 од 30.10.2014.године, другостепени суд пропустио досуди да туженом.

Одлучујући о предлогу туженог, другостепени суд налази да је исти основан, па га је усвојио, сходно одредби члана 356 и 357 став 4 ЗПП-а (“Службени гласник РС”, бр.72/2011), а исти се односе на име састава жалбе у износу од 33.000,00 и састава поднеска у износу 16.500,00 динара,обрачунато по АТ важећој на дан пресуђења.

Председник већа-судија
Персида Јовановић, с.р

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић
 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje