Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.03.2015.

Гж1 402/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж1 402/2015
Дана 11.03.2015. године
Б Е О Г Р А Д

 

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Боривоја Живковића, председника већа, Весне Мартиновић и Снежане Витошевић чланова већа, у парници тужиље АА, против туженог "ББ", кога заступа адвокат БА, ради дуга, вредност предмета спора 906.635,20 динара, одлучујући о изјављеној жалби туженог против пресуде Трећег основног суда у Београду 4П1 2499/12 од 16.12.2014. године, донео је у седници већа одржаној дана 11.03.2015. године


Р Е Ш Е Њ Е

УКИДА СЕ пресуда Трећег основног суда у Београду 4П1 2499/12 од 16.12.2014. године у ставу један и три њене изреке и предмет у том делу УПУЋУЈЕ истом суду на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Трећег основног суда у Београду 4П1 2499/12 од 16.12.2014. године у ставу један изреке усвојен је тужбени захтев тужиље па је обавезан тужени да тужиљи на име доспелих а неисплаћених зарада и наканда исплати износ од 906.635,12 динара и припадјућу законску затезну камату на следеће износе и то за период новчани износ у вредности од датума до исплате као у његовом садржају, све у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, ставом два изреке утврђено је да је тужба повучена у делу тужбеног захтева који се односи на зараду за месец март 2012. године, док је ставом три изреке обавезан тужени да тужиљи накнади трошкове поступка у износу од 77.350,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде.

Против ове пресуде у погледу одлуке садржане у ставу један и три њене изреке тужени је благовремено изјавио жалбу због битних повреда одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Испитујући правилност и законитост побијане пресуде у границама овлашћења из одредбе члана 386 ЗПП (“Службени гласник РС” број 72/2011...), Апелациони суд у Београду као другостепени суд је нашао:

-жалба је основана.

Према чињеничном утврђенњу у поступку доношења ожалбене пресуде следи да је тужиља као запослена у радном односу код туженог остварила зараду за месец август, септембар, октобар, новембар и децембар 2011. године, фебруар, март, април и мај 2012. године у вредностима као у ставу један изреке ожалбене пресуде, право на регрес за 2011. годину у износу од 5.000,00 динара, право на накнаду за рад у Комисији Управног одбора у износу од 34.240,00 динара и право на отпремнину пре одласка у пензију у износу од 203.212,38 динара и да јој тужени послодавац није исплатио новчане износе из тог основа.

Међутим, у поступку доношења ожалбене пресуде је учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 374 став 2 тачка 7 ЗПП на које повреде одредаба парничног поступка Апелациони суд у поступку по жалби води рачуна по службеној дужности применом правила из одредбе члана 386 став 3 ЗПП, а на коју повреду одредаба парничног поступка указује и жалба туженог.

Наиме, према стању ове парничне ствари следи да је пуномоћник туженог, адвокат БА поднеском од 10.12.2014. године обавестио првостепени суд да није у могућности да приступи на рочиште за главну расправу заказану за 16.12.2014. године са почетком у 10,00 часова са разлога протеста са обуставом рада адвоката на целој територји Републике Србије, а да је првостепени суд и поред тога одбио овај предлог пуномоћника туженог и одржао и закључио расправу и донео побијану пресуду.

На тај начин првостепени суд је онемогућио туженог да расправља у предмету спора. Ово са разлога што је на страни пуномоћника туженог – адвоката БА постојао оправдани разлог да не приступи на рочиште, а према одредби члана 108 став 1 Закона о парничном поступку суд може прихватити предлог странака за одлагање рочишта уколико су разлози изнети у наведеном предлогу оправдани и доказани. На страни пуномоћника туженог је постојао оправдани разлог јер је постојала обустава рада адвоката, а понашање супротно од стране адвоката је било санкционисано изрицањем удаљења од стране Адвокатске коморе. Зато првостепени суд није могао одржати рочиште у ситуацији када је адвокат као пуномоћник туженог тражио одлагање. Поступајући супротно првостепени суд је дигао назначену повреду одредби парничног поступка на ранг повреде одредаба парничног поступка из члана 374 став 2 тачка 7 ЗПП -онемогућио туженог да расправља због чега је побијана пресуда морала бити укинута у ожалбеном делу њене изреке, па и у погледу одлуке о накнади трошкова парничног поступка пошто одлука у том делу зависи од кончаног исхода спора.

Ради тога, првостепени суд ће у поновном поступку отклонити учињене битне повреде одредаба парничног поступка и када за то буду испуњени услови донети правилну и на закону засновану одлуку.

Са изложеног, а на основу одредбе члана 391 став 2 ЗПП, одлучено је као у изреци овог решења.

Председник већа-судија
Боривоје Живковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Јасмина Ђокић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje