Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
3.11.2010.

Гж1 3224/10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Гж1 3224/10
Дана 03.11.2010.године
Б Е О Г Р А ДАПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: Боривоја Живковића, председника већа, Весне Мартиновић и Љиљане Митић Поповић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА, кога заступа адвокат АБ, против туженог Опште болнице "ББ", кога заступа БА, ради поништаја решења одлучујући о изјављеној жалби тужене против пресуде Општинског суда у Шапцу П.1 бр.106/09 од 09.07.2009.године, донео је у седници већа одржаној дана 03.11.2010. године


Р Е Ш Е Њ Е


УКИДА СЕ пресуда Општинског суда у Шапцу П.1бр.106/09 од 09.07.2009. године, у ставу један и три њене изреке, и предмет у том делу упућује Основном суду у Шапцу на поновно суђење.


О б р а з л о ж е њ е


Пресудом Општинског суда у Шапцу П.1бр.106/09 од 09.07.2009.. године у ставу један изреке поништено је решење директора тужене којим је тужиоцу уместо отказа уговора о раду због учињене повреде радне обавезе изречена мера привременог удаљења са рада у трајању од три дана без права на накнаду зараде као незаконито, ставом два изреке утврђено је да је тужба у погледу захтева за исплату зараде за дане 25., 26. и 29.12.2008.године са законском затезном каматом почев од 10.12.2008.године па до исплате повучена, док је ставом три изреке обавезана тужена да тужиоцу на име трошкова поступка исплати износ од 33.000,00 динара у року од осам дана од пријема пресуде.

Против ове пресуде у погледу одлуке садржане у ставу један и три њене њене изреке тужени је благовремено изјавио жалбу због битних повреда одредаба парничног поступка, погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне примене материјалног права.

Испитујући правилност и законитост побијане пресуде у ожалбеном делу њене изреке у границама овлашћења из одредбе члана 372.ЗПП-а, Апелациони суд у Београду, као другостепени суд је нашао:

Жалба је основана.

Према разлозима ожалбене пресуде тужени у спорном решењу ни у диспозитиву ни у образложењу не наводи основ због кога је изречена мера, не конкретизује са којих разлога је та мера изречена па се не може испитати ни да ли је наступила застарелост у процедури отказа. Ово зато што тужени није конкретизовао те радње.

Овакав закључак ожалбене пресуде се за сада не може прихватити јер се иста због погрешне примене материјалног права заснива на непотпуно утврђеном чињеничном стању, а на шта се основано указује и у жалби тужене стране.

Наиме, према до сада утврђеном чињеничном стању тужиоцу је достављено упозорење 09-1/321 од 09.08.2008.године, а решењем 09-1/356 од 24.12.2008.године тужиоцу лекару специјалисти патологије у служби патологије Опште болнице "ББ" уместо отказа уговора о раду због учињене повреде радне обавезе из члана 192. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду члана 85. тачка 10. и 14. Правилника о раду Опште болнице и члана 11. Пословног контекста Опште болнице изречена је мера привременог удаљења са рада у трајању од три радна дана који започиње наредног дана од дана доношења овог решења (25.,56, и 29. 12.2008.године) а за време трајања привременог одељења са рада запосленом не припада накнада зараде.

Међутим, у садржају упозорења 09-1/321 од 09.12.2008.године које упозорење је саставни део процедуре утврђивања радноправне одговорности тужилац је упозорен да је учинио повреду радне обавезе и радне дисциплине “на тај начин што је неоправдано закашњавао на посао што је утврдила комисија за контролу спровођења Пословног кодекса, а то је установљено и видео надзором и што је одбио да се подвргне алко тесту”. Дакле у садржају упозорења су конкретизовани разлози са становишта неоправданог закашњавања на посао и одбијања тужиоца да се подвргну алко тесту. Истина, у овом исказу није наведено време извршења назначених радњи, али првостепени суд при томе занемарује садржај тачке три упозорења који гласи: чињенице и докази који упућују на то да су се стекли услови за отказ Уговора о раду из тачке један овог упозорења су следећи-пријава начелника службе за патолошко анатомску дијагностику од 24.07.2008.године;

- извештај комисије за контролу спровођења пословног контекста од 04.09.2008.године, 09.09.2008.године, 08.11.2008.године, 19.11.2008.године, 21.11.2008.године и 24.11.2008.године;

- Снимци видео надзора.

Ради тога првостепени суд је занемарио да је на тај начин текст назначених исправа учињен саставним делом упозорења. Да није то тако не би у његовом садржају био употребљен исказ: чињенице и докази који упућују на то да су се стекли услови за отказ уговора о раду из тачке један овог упозорења су следећи па потом наведене ове исправе. Ради тога првостепени суд је био дужан да разјасни шта је садржај пријаве начелника службе за патолошко анатомску дијагностику од 24.07.2008.године, 04.09.2008. и 15.10.2008.године, извештаја комисије за контролу спровођења пословног контекста од назначених датума и снимака видео надзора. Ово зато што од одговора на ова питања зависи и одговор на питање да ли је назначено време радњи и да ли су исте конкретизоване са становишта неоправданог закашњавања тужиоца или не.

Поред тога чињенично стање је остало непотпуно утврђено и на околност да ли је тужилац извршио приписане му радње или се о томе не ради. Поред тога тужилачка страна је у тужби предложила да се изврши доказ ради увида у пријаву начелника службе за патолошко анатомску дијагностику извештај комисије за контролу спровођења пословног кодекса, а и сама тужена је указала на ове исправе па је првостепени суд ради правилног потпуног утврђеног чињеничног стања на претходно назначене околности био дужан да разјасни све претходно назначене околности, а посебно да ли је тужилачка страна извршила назначене радње неоправданог закашњавања на посао, односно одбијања да се подвргне контроли алко тест.

У присуству ових разлога ожалбена пресуда је морала бити укинута.

Укинуто је и решење садржано у ставу три изреке побијане пресуде, јер одлука у том делу зависи од коначног исхода спора.

Ради тога, првостепени суд ће у поновном поступку употпунити чињенично стање тако што ће разјаснити све претходно назначене околности на основу овлашћења из одредбе члана 299. ЗПП поново оценити доказне предлог тужилачке стране изнете у тужби као и доказне предлоге тужене стране и тужиоца у току парнице (доказни предлог тужене стране за саслушање СС руководиоца тужиоца и суврстан доказни предлог тужилачке стране за саслушање овог и сведока СС1) као и тужиоца у својству странке, утврдиће из снимака видео надзора, здружиће комплетан правилник о раду и Пословни кодекс те разјасни шта је садржај назначених пријава начелника и извештаја комисије за контролу спровођења пословног кодекса, па када правилно и потпуно утврди чињенично стање, донеће правилну и на закону засновану одлуку ове парничне ствари.

Са изложеног, а на основу одредбе члана 377. ЗПП одлучено је као у изреци овога решења.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
Боривоје Живковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарнице
Светлана Антић

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje