Република Србија
Апелациони суд у Београду
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.06.2011.

Број Кж1 1745/11

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ
Број Кж1 1745/11
Дана 09.06.2011. године
Б Е О Г Р А Д


У ИМЕ НАРОДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ, у већу састављеном од судија: мр Сретка Јанковића, председника већа, Бранке Пејовић и др Миодрага Мајића, чланова већа, са судијским сарадником Вукашином Сарајлићем, записничарем, у кривичном предмету окривљеног АА, због кривичног дела одузимања и уништења службеног печата и службеног списа из члана 328 став 1 Кривичног законика и др., одлучујући о жалби пуномоћника оштећеног као тужиоца ТПП „АА“ а.д. Бор, изјављеној против пресуде Основног суда у Бору К.бр. 394/10 од 11.11.2010. године, у седници већа одржаној дана 09.06.2011. године, донео је


П Р Е С У Д У

Поводом жалбе пуномоћника оштећеног као тужиоца ТПП „АА“ а.д. Бор, а по службеној дужности ПРЕИНАЧУЈЕ СЕ пресуда Основног суда у Бору К.бр. 394/10 од 11.11.2010. године, тако што Апелациони суд у Београду на основу одредбе члана 355 тачка 1 ЗКП

Окривљеног АА, са личним подацима као у изреци првостепене пресуде,

ОСЛОБАЂА ОД ОПТУЖБЕ

Да је:

„У периоду од 15. јула 2003. године па до 28.02.2008. године када је био већински власник оштећеног ТПП „АА“ а.д. Бор из Бора однео следећу службену документацију и то: дневни ред за III Скупштину акционара од 16.12.2005. године, пуномоћје за СС за III Седницу скупштине од 16.12.2005. године, записник са III Седнице скупштине акционара од 16.12.2005. године, одлука о усвајању извештаја ревизорске куће „Финодит“ од 16.12.2005. године, одлука о овлашћењу в.д. директора за обезбеђивање ревизорске куће за 2006. годину од 16.12.2005. године, одлука о усвајању извештаја о раду управног одбора од 16.12.2005. године, одлука о усвајању бизнис плана за 2006. годину од 16.12.2005. године, одлука о избору чланова управног одбора од 16.12.2005. године, одлука о овлашћењу в.д. директора за склапање судских и вансудских поравнања од 16.12.2005. године, пуномоћје за СС од 03.11.2006. године, записник са IV Седнице скупштину акционара од 17.11.2006. године, одлука о потврђивању избора постојећим члановима управног одбора од 17.11.2006. године, одлука о именовању надзорног одбора од 17.11.2006. године, одлука о разрешењу чланова надзорног одбора од 17.11.2006. године, одлука о усвајању Пословника о раду скупштине од 17.11.2006. године, одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора од 17.11.2006. године, одлука о овлашћењу директора за избор ревизорске куће од 17.11.2006. године, одлука о усвајању завршног рачуна финансијских извештаја и елабората о попису за 2005. годину од 17.11.2006. године, одлука о покрићу губитака за 2005. годину од 17.11.2006. године, одлука о усвајању записника са седнице скупштине од 14.06.2007. године, одлука о потврђивању мандата чланова управног одбора од 14.06.2007. године, одлука о усвајању завршног рачуна финансијског извештаја и елабората о попису за 2006. годину од 14.06.2007. године, одлука о овлашћењу директора за изборе ревизорске куће од 14.06.2007. године, одлука у вези покрића губитака за 2006. годину од 14.06.2007. године, одлука о разрешењу дужности председника надзорног одбора од 14.06.2007. године, закључак у вези са даљим радом предузећа од 14.06.2007. године, решење о разрешењу члана скупштине СС1 донето од стране Општине Бор од 09.11.2007. године, решење о одређивању члана скупштине СС2 донето од стране Општине Бор од 09.11.2007. године, одлука Управног одбора бр. 01-77 од 21.01.2005. године, одлука Управног одбора бр. 01-333 од 02.03.2005. године, записник са седнице Управног одбора од 21.03.2005. године, одлука о разрешењу директора СС3 од 21.03.2005. године, записника са седнице Управног одбора од 18.07.2005. године, одлука о издавању у закуп објекта Банско поље, ДБ Река и др. Од 18.07.2005. године, записник са седнице Управног одбора од 06.01.2006. године, одлука о изменама и допунама правилника о раду од 06.01.2006. године, одлука о продаји електричног виљушкара марке “Тојота“ 3ФБ15-51646 од 06.01.2006. године, одлука о продаји акција „Центро банке“ од 06.01.2006. године, записник са седнице Управног одбора од 16.06.2006. године, одлука о продаји фритезе и линије за производњу кекса од 16.06.2006. године, позив за седницу Управног одбора са дневним редом од 02.11.2006. године, записник са седнице Управног одбора од 02.11.2006. године, одлука о утврђивању дневног реда за седницу скупштине од 02.11.2006. године, одлука о утврђивању предлога уговора о организовању ТПП „АА“ а.д. Бор од 02.11.2006. године, одлука о остајању истих чланова Управног одбора и предлог нових чланова надзорног одбора од 02.11.2006. године, дневни ред за седницу Управног одбора од 23.11.2006. године, записник са седнице Управног одбора од 23.11.2006. године, одлука о усвајању Пословника о раду Управног одбора од 23.11.2006. године, одлука о остајању на функцији в.д. директора СС4 од 23.11.2006. године, одлука о образовању извршног одбора од 23.11.2006. године, одлука о именовању секретара друштва од 23.11.2006. године, одлука о именовању централне пописне комисије од 23.11.2006. године, записник са седнице Управног одбора од 27.11.2007. године, одлука о усвајању извештаја и елабората о извршеном попису за 2006. годину од 27.02.2007. године, записник са седнице Управног одбора од 27.02.2007. године, одлука о усвајању финансијског извештаја за 2006. годину од 27.02.2007. године, дневни ред за седницу од 14.05.2007. године, записник са седнице Управног одбора од 14.05.2007. године, записник са седнице Управног одбора од 31.05.2007. године, одлука о изменама и допуна правилника о раду 31.05.2007. године, записник са седнице Управног одбора од 14.09.2007. године, одлука о усвајању извештаја овлашћеног ревизора од 14.09.2007. године, записник са седнице Управног одбора од 29.11.2007. године, одлука о усвајању правилника о начину и роковима вршења пописа од 29.11.2007. године, записник са седнице Управног одбора од 28.01.2008. године, одлука о вишковима и мањковима од 28.01.2008. године, одлука о утужењу дужника на основу података из финансијског извештаја за 2007. годину од 28.01.2008. године“,

- чиме би извршио кривично дело одузимања и уништења службеног печата и службеног списа из члана 328 став 1 Кривичног законика.


О б р а з л о ж е њ е

Побијаном пресудом окривљени АА на основу одредбе члана 355 тачка 2 ЗКП, ослобођен је од оптужбе да је извршио кривично дело одузимање и уништење службеног печата и службених списа из члана 328 став 1 Кривичног законика.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио пуномоћник оштећеног као тужиоца ТПП „АА“ а.д. Бор, адвокат АБ, из свих законских разлога, са предлогом да другостепени суд преиначи побијану пресуду или да исту укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Бранилац окривљеног АА, адвокат АБ1 је изјавио одговор на жалбу пуномоћника оштећеног као тужиоца, са предлогом да другостепени суд предметну жалбу одбије у целости као неосновану и побијану пресуду потврди као правилну и на закону засновану.

Апелациони суд у Београду је одржао седницу већа на којој је размотрио списе предмета заједно са побијаном пресудом, жалбом и одговором на жалбу, па је по оцени навода и предлог из жалбе и одговора на жалбу, нашао:

Дајући у образложењу побијане пресуде разлоге за свој закључак првостепени суд између осталог наводи како из доказа изведених током поступка произлази сумња у погледу одлучних чињеница које чине обележје предметног кривичног дела, због чега је нашао да није доказано да је окривљени АА извршио кривично дело које му је у овом поступку стављено на терет, па је истог на основу одредбе 355 тачка 2 ЗКП-а ослободио од оптужбе.

Међутим, Апелациони суд у Београду је увидом у списе предмета утврдио да се кривично дело одузимање и уништење службеног печата и службеног списа из члана 328 став 1 Кривичног законика може извршити само према државном органу, предузећу, установи или другом субјекту који врши јавна овлашћења или се код њих налази, а из чега произлази да приватно предузеће, односно субјект који не врши јавна овлашћења не може бити оштећено извршењем предметног кривичног дела. У прилог оваквог става овога суда иде и чињеница да се цитирано кривично дело налази у глави 29 Кривичног законика чији су објект заштите управо државни органи. Како наведена околност према оцени овога суда представља битан елемент кривичног дела из члана 328 став 1 Кривичног законика у вези са неспорном чињеницом да оштећени као тужилац ТПП „АА“ а.д. Бор није државни орган, предузеће, установа или други субјект који врши јавна овлашћења, то је Апелациони суд у Београду нашао да из чињеничног описа дела које је окривљеном у овом поступку стављено на терет не произлазе околности цитираног кривичног дела, односно да дело за које је окривљени АА оптужен по закону није кривично дело.

При томе, овај суд је имао у виду да чињенични опис дела које је окривљеном стављено на терет садржи све битне елементе кривичног дела одузимања туђе ствари из члана 211 став 1 Кривичног законика. Међутим, наведена околност није од утицаја на другачију одлуку овога суда, имајући у виду да је увидом у списе предмета утврђено да је приватни тужилац предметну тужбу поднео суду након истека законског рока од 3 месеца од када је исти сазнао за кривично дело и учиниоца, с обзиром да је приватни тужилац према сопственом исказу још током 2008. године утврдио да је окривљени однео побројану службену документацију, све у складу са одредбом члана 53 ЗКП.

С тога је Апелациони суд у Београду поводом изјављене жалбе пуномоћника оштећеног као тужиоца, а по службеној дужности преиначио првостепену пресуду тако што је окривљеног АА, на основу одредбе члана 355 тачка 1 ЗКП-а, ослободио од оптужбе да је извршио кривично дело одузимања и уништења службеног печата и службеног списа из члана 328 став 1 Кривичног законика.

Са изнетих разлога, а на основу одредбе члана 391 ЗКП, Апелациони суд у Београду је донео одлуку као у изреци пресуде.

Записничар,        Председник већа-судија,
Вукашин Сарајлић, с.р.                        мр Сретко Јанковић, с.р.

За тачност отправка
Управитељ писарница
Светлана Антић
 

Si id non apparet, non ius deficit sed probatio (Paulus) – Ako se nešto ne dokaže, ne pravo, nego dokaz nedostaje